try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

TESETTÜRSÜZLÜĞÜN AİLE İÇİ ENSEST İLİŞKİLERE ETKİSİ

Bediüzzaman Hazretleri tesettürün toplum hayatından sinsi kanunlarla, telkinlerle, fena bazı akımlarla kaldırmak ve kadının fıtratını bozma girişimlerine çalışanların fikirlerini akim bırakıp çürütmek için yazdığı ve kadının fıtratın bozulmasının neticesinde toplum ve içtimai hayatın nasıl bozulabileceğini, tesettürsüzlüğün en dehşetli tehlikelerinden birisinin de aile içinde ensest ilişkilere kapı açıp sukutu insaniyeyi netice vereceğini Hanımlar Rehberi adlı eserinde mükemmel bir şekilde izah ve ispat etmiştir... Biz sadece burada mücmel bir şekilde izahına çalışacağız. geniş bilgi almak isteyenler o eserlere bakabilirler..Şöyle ki,

İnsan hemşire misüllü akrabalarına yakın akrabaları gibi mahremlere karşı fıtraten şehvani his taşımıyor. Çünkü mahremlerin simaları karabet ve mahremiyet cihetindeki şefkat ve muhabbeti meşruayı ihsas ettiği cihetle, sehevi ve nefsanî temeyulatı kırar Fakat bacaklar ve açık yüz hariç farklı yerler gibi şeran mahremlere gösterilmesi caiz olmayan yerlerin açık ve saçık bırakmak sufli nefislere göre gayet çirkin bir hissin uyanmasına sebebiyet verebilir. Çünkü mahremin siması mahremiyetten heber verir ve namahreme benzemez. Fakat mesala açık bacak mahremin gayriyle müsavidir. Mahremiyeti haber verecek bir alamate farikası olmadığından hayvani bir nazarı, hevesi bir kısım sufli mahremlerde uyandırmak ve bu uyanışın neticesinde aile içi ilişkiler vücuda gelmesi mümkündür. Bu ihmallerin neticesi olarak avrupada ve ülkemizde de artık çokça aile içi ensest ilişkilere fırsat verdiği için aslında tüyleri ürpertecek bir sükûtu insaniyedir.

Tesettüre riayet etmeyen ailelerde mahremiyetsizlikten ileri gelen serbest ve kontrolsüz hareketler aileler içerisinde bazı feci akıbetlere zemin hazırlamaktadır.birbirine mahrem olan akrabaların ihtilat(Karışık) halinde oturması, mahremiyet sınırlarını ortadan kaldırarak beraber yaşaması, birbirlerine misafir olması bu birliktelik zamanlarında tesettürsüz bir şekilde şeran mahremlere gösterilmesi yasak olan yerleri açıkta bırakması mahremler arasında karşılıklı sufli duyguların açığa çıkıp kalplerdeki o temizliğin gidip yerini akrabalarına ve ev efradına karşı şehevi hissiyatların uyanmasına sebeb olması neticesinde o hevasatı bastıramamaktan ileri gelebilecek gayrimeşru ilişkilere zemin hazırlamaktadır..bu serbestiyet aşamalı olarak ele alınırsa ailenin en küçük fertlerinden olan hadisin de ihtarı ile kız ve erkek çocukların 7 yaşında yatakları ,9 dokuz yaşından itibaren odalarının ayrılmaması, veya fakirlik yüzünden dar bir evde ikamet etmekten dolayı çocukların beraber yatması veya aynı ortamda yatması,tesettürün ehemmiyeti olmadığı sözde medeni evlerde genç aile bireylerinin ev içerisinde erkeklerin ve kız çocukların babaları ve anneleri yanında şortlu oturması ,kısa etekli dolaşması,streç bir şekilde giyim,anne ve babaların çocuklarla mayolu ortamlarda bulunması ,kızların erkek kardeşlerin sırtını sabunlaması ve bazı ailelerin işi daha da ileri götürerek çocuklarıyla beraber banyo yapması, gibi kaçınılması gereken durum ve fiillerden kaçınılmaması aile içi ensest ilişkileri netice verebiliyor.çünkü insan aile bireylerinden kim olursa olsun fıtraten gelen o mahremiyetten haber vermeyen bacak ve açıkta olan yerleri yakınlık hissini kırar. bir erkek kızının yüzüne baktığı zaman bu benim kızımdır diyebilir ama açık bacakları ve tahrik unsuru taşıyan vücudunun diğer yerleri herkes de de aynı olduğu için bu benim kızımın bacağı, göğsüdür diyemez çünkü tefrik ettirecek bir alameti farika yoktur.. Bu gerçeği şöyle bir temsil ile açıklayalım: on tane sadece yüzleri görünen vücutları kapalı bayanı yan yana koysak her baba,dayı amca kızını yüzünden hemen tanır,çünkü yüz alameti farika olması cihetiyle akrabiyetten haber verir.yine aynı 10 tane bayan yüzleri görünmeyecek sadece vücutları açık kalacak şekilde yan yana koyulsa hiç kimse bu bayanlar içinde kendi kızı, yeğeni veya yakın bir akrabasını vücuduyla tanıyamaz çünkü vücut hepsinde aynı olduğu için alameti farika olarak mahremiyetten alamet bulunmaz.bunun için kim olursa olsun ister ana baba kardeş akrabalar yabancı değiller düşüncesiyle onların yanın da tesettürsüz bir surette gezmek ve edep ve haya sınırları içinde hareket etmemek ve tesettüre aile içi bile olsa dikkat etmemek çok feci neticeleri sonuç vermekte ve toplumun çekirdeği olan aileyi parçalayıp feci akıbetlere zemin hazırlamaktadır.bu sapkınlığın en büyük neticesi olan tesettürsüzlüktür.tesettür sadece kadının bütün bedenini veya ziynetlerini gizleyip açığa vurmaması yani erkeklerde ki hevasatı uyandıracak şekilde giymemesi değildir.o şahsına bakan tesettürün şartıdır.ama tesettürün en ehemmiyetlisi olan kadının mahremleri yanında giyimiyle ister açık bulunması, ister çıplaklığın bir çeşidi olan teberrüce giren sitreç şeffaf elbiseler giyinmesi bu giyim tarzının nasıl nazarlara ilişip onları kirleterek niyetleri bozacağına ister enişteler, ister kayınlar, isterse kayınbabalar olsun isterse kendi babası dayısı amcası diğer mahremlerininde bu tarz giyim şeytan ve nefsin de yardımıyla hevesata kapı açabileceğini bize en güzel bir şekilde rahmet peygamberi peygamber efendimizin baldızı esmanın bir gün şeffaf bir elbiseyle peygamberimizin yanına çıkması ve peygamberimizin onu böyle giyinmekten men etmesi ve yüzünü başka yöne dönmesi insanlığa ve kendine güvenen insanlara bir ihtar bir uyarıdır.zira ayeti kerime :İnsanoğlu cinsel yönden zayıf yaratılmıştır.diyerek bu kaygan zemine fırsat vermemek için bütün ihtimalleri düşünerek tedbir almayı emreder.günümüzde en çok vuku bulan hadiselerin başında kayınlar ve gelinler,enişteler baldızlar,kaynata ve gelinler,hatta baba kız,kız abi, vb gibiler arasındaki ehli ile veya haram olanla zina fiilini işlemek gelmektedir.Bununda en büyük sebebi kadının tesettürün en ehemmiyetlisi olan kendini yalnızken kayınlarından setr etmeyip Hadisi Şerif; "Bir kadınla erkek yalnız kaldığında üçüncüleri şeytan olur."
Kadının, kocasının akrabaları, kocasının kardeşleri, kocasının amca ve dayısı, hala ve teyze çocukları süt kardeşleri, yabancıdan daha tehlikelidir, onlarla halvet edemez.
"Sizleri kadınların yanına girmekten sakındırırım." Ensar’dan biri dedi ki; "Ya Rasulullah! Kocanın akrabalarına ne dersin?" Buyurdu ki; "Kocanın akrabaları ölüm (gibi kaçınılması gereken bir durum) dur."

Aişe R.A.dan; "Süt kardeşimle otururken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü ve kaşlarını çattı, yüzü değişti. “süt kardeşlerinize dikkat edin" buyurdu.bu gibi hadislerin ihtar ve emirlerinin
hilafına hareket edip kendini giyim olsun fiziki olsun kaynına karşı,eniştesine karşı,kaynatasına karşı setr etmeyerek aynı evde hiç kimse yokken beraber bulunması,ölçüsüz ve rahat bir şekilde hareket etmesi çok tehlikeli münasebetleri doğurarak mahremiyle zina suçuna itmekte.vicdanları sukut ettirerek kendi kardeşlerinin namuslarını payimal ettirmektedir..yine babaların kızlarının odalarına,erkeklerin kız kardeşlerinin odalarına,erkeklerin annelerinin odalarına ,kayın ve kaynataların gelinlerinin odalarına izinsiz girme gibi ihtimalleri dahi bu sonuca götürmektedir.bu tür mahremiyetlere dikkat edilmemesinin ispatı işte gazeteler ve öteki neşriyatlardaki bu tür ilişkilerin açığa çıkmasından sonraki yapılan itiraflar gösteriyor.bu münasebetsiz bir şekilde birbirlerini görmeleri şeytanın eline verilen en büyük koz olmakta her fırsatta bu görüntüleri o insanların gözü önüne getirerek o görüntülerle insandaki hevasatı ve şehveti hareket geçirme fırsatları arayarak.hayalleri fantezilere fantezileri hakikate geçirmenin planları kurmakta bu emellerinin bir kısmını hayata geçirerek aile içi bu lanetli ilişkileri gerçekleşmesinde en büyük payı oynamaktadır.işte bu milletin en büyük sermayesi olan aile yapısını muhafaza edip temiz nesillerin yetişmesi için tesettüre dışarı çıkarken bile gösterilmesi gereken ehemmiyetin daha büyüğünü evde göstermenin gerekliğini şu hadis uyarıyor.”Mahremiyle zina edeni öldürünüz.Çünkü namahremin iştahını kabartmaktan daha tehlikeli olan mahremin iştahını kabartmak birbirlerine şefkat merhamet hürmet himaye ve imtihanın bir gereği olan en yakın ve mukaddes olan aile efradlarının arasındaki bütün insani değerleri yıkarak mukaddes olan aileyi lekelenmesine kirlenmesine ve sukutu insaniyeye sebep olacak olan aile içi ensest ilişkilere zemin hazırlanmaması için tesettürün ehemmiyetini ve suistimalattan doğacak olan zararın dünyadaki cezasının ölüm olduğunu,ahirette ise hallerinin dünyadaki cezalarının milyonlarca katı olacağını ihtar ediyor.ve bu ihtardan mahrum kalan ve islamın rahmetinden nasibi olmayan ülkelerdeki aile içi ilişkiler korkunç bir dereceye ulaşması gösteriyor.mahremiyetin olmaması ve aile içinde edep ve haya ve tesettür gibi değerlerin yokluğuyla çıplaklığın artık bir yaşam biçimi haline gelmesi , aile içindeki sınırların ortadan kalkarak herkesin kendi kurallarının geçerli olduğu ülkelerde birinci derece aile içi hürmet ve merhamet ve şefkatin yerini şehvet aşk,ihanet taciz merhametsizlik nefsin hayvanlığı almış.sanki bu ailelerin birbirleriyle hiçbir kan bağı yokmuş gibi bir surete girmiştir.neticesi aile breylerinin arasında tecavüzler, tacizler,kendi babalarından,kendi ağabeylerinden,kendi oğullarından gayri meşru evlatlar doğurmalar netice vermiştir.batıda yapılan bir araştırmada fuhuş sektöründe çalışan kadınların yüzde yetmişinin fahişelikten önce aile içi ensest ilişkilere maruz kaldıktan sonra bu işe başlamış olması işin vehametini gösteriyor.

Böyle bir sukutu insaniyeyi neticeyi verecek işe girenler öncesinde belki de çoğusu kendine çok güveniyordu.kendilerinden çok emindiler.söz olsa “olur mu canım o benim kızım yerinde” “o benim gelinim”. “yeğenimdir”. “anam sayılır”.oğlum sayılır”.yada ileri gidip bakmakla, tutmakla, dokunmakla, çocuk olmaz diyen birbirine mahrem akrabalar yan yana gelip yalnız kalınca ateş ve barut hükmüne geçip zina bombasını patlatıyorlar.bu kaçınılmaz bir olaydır.insan ne kadar kalbinin temizliğinden arılığından söz etse de yalan olur. nasıl insan huzuru ilahi olan ulvi ciddi manalar yüklü namazda kendini kabede tasavvur etse bile sufli şeyler şeytan ve nefsin desisesiyle kalbine gelir.öylede kısmi de olsa mahremiyetsiz münasebetlerde böyle sufli duygular insanın içinden böyle şeyler geçtiği gibi müsait ortamlarda daha da şedit bir şekilde insanın kalbinden tahayulatlar, arzular ve tasvirler geçer. Ve geçince de hiç silinmeyecek lekeler bıraktığını her gün basında ve batı ülkelerinde bu konu ile ilgili yapılan istatistik gerçekler bizlere gösteriyor.sadece isveçte taciz ve tecavüze uğrayanların yüzde seksenin faili kendi babaları gerçeği ve diğer ülkelerinde isveçten geri kalmaması,yine kendi araştırmalarını bu gerçeği dile getiren beyanatları olan bu gidişle 2020de bu ülkelerde aile denen bir kurum kalmayacak açıklaması,içeride ve dışarıdaki sınırsız çıplaklığın en önce ailede menfi tesirlerini gösterdiği gerçeğine bir bir hakikat imzasıdır.

Mahremler ile otururken ölçü nasıl olmalı.

İmam Evzai der ki; "Kızına, oğluna ve diğer mahremlerine bile devamlı bakma. Çünkü nefsin en kuvvetli askeri gözdür. Bakarsın ki sevgi ve şefkat bakışı şehvet bakışına çevrilir. Allah korusun, eğer şehvet söz konusu olursa yabancıya karşı şehvetten daha fazla günahtır."
İbni Hümam der ki; "mahremler arasında şefkat ve sevgi ile bakmak ibadettir ancak ifrat derecesine varmamalıdır." İbni Cevzi de; "Mahrem olan kadınlarla halvet, eğer şehvetten emin değilse haramdır."der.
Ebu Hureyre r.a. merfuan rivayet ediyor; “Erkek diğer bir erkeğin, kadın diğer bir kadının, ana baba evladının, evlat da ana babasının avretine bakamaz”
İkrime r.a. der ki; “Kişinin kız kardeşinin veya annesinin avretine bakması zinadan bir şubedir.”
Hasen r.a. der ki; ”kadın, ne oğlunun, ne babasının ne de kardeşinin yanında avretini açamaz. Avretini sadece kocası görebilir.”
Tavus, Şa’bi ve Amir r.a., kişinin, kızının ve kız kardeşinin saçına bakmasını çirkin görürlerdi
Şehvetsiz olsa dahi mahremlerin öpüşmesi, sarılması tahrimen mekruhtur. Oğlan kardeşin kız kardeşinin yanağını öpmesi haramdır. Buluğa ermemiş çocuklarla da müsafaha mekruhtur.
Kişinin hanımının halası ve teyzesi, kendi yengesi, baldızı, amca ve dayı kızları namahremdir. Kadına da kocasının amcası, dayısı, kaynı ve kendi eniştesi namahremdir, bunlara gözükemez.
İbni Kesir der ki; "Şehvet söz konusu olsun olmasın kadın ve erkeklerin birbirlerine bakmaları cumhuru ulemaya göre caiz değildir"

İbni Kesir ve İbni Cevzi derler ki; "Kadın amcası ve dayısının yanında çarşafını çıkarmaz."
Şa'bi radıyallahu anh şöyle der; "Allah Teala nın Nur suresi 31. ayetinde amca ve dayıyı zikretmemesi oğullarına anlatmamaları içindir.
Bunun izahı şudur; sair akrabalar mahremiyet konusunda babası ve oğlu gibidir. Oysa amca ve dayı ile bunların oğulları böyle değildir. Muhtemeldir ki amca yada dayı kendilerine mahrem olan kadınları gördükten sonra onları gidip kendi oğullarına anlatabilirler. Oysa oğulları onlar için mahrem değillerdir. Bu durumda anlatılanı dinleyen oğlanın o kadını hayalinde canlandırması ona bakmaktan farksız olur. İşte bu durumda kadınların örtünmede ihtiyatlı davranmalarının gerekli olduğuna güzel bir delildir."
Tabiin müfessirlerinden Şa'bi ve İkrime r.a., amca ve dayıyı mahrem olmadığını, kadının bunların yanında başını açamayacağını söylemişlerdir.
Bu izahlardan sonra amca ve dayı mahremlik hududunun sonunda yer almakta ve kadının onların yanında daha dikkatli olması istenmektedir."

"Hiçbir surette kocaları yokken kadınların yanına girmeyiniz. Çünkü şeytan sizin kan damarlarınızda dolaşır."
Demek bu gibi sapkın aile içi dalaletlerine .ve sukutu insaniyeye düşmemek için en sağlıklı yolun aile içi olsun, dışı olsun mahremiyet ölçülerine ve tesettüre dikkat ederek, kardeş, baba, anne dayı, kaynata, kayın enişte ve kim olursa olsun kendisine mahrem olanlara ve namahremlere karşı İslami ölçülere göre hareket etmeli ,giyinmeli , iffet ,haya namus,edep gibi kavramların arkasına sığınmalı yoksa babasından hamile kalan kardeşinden hamile kalan, anasını kullanan, kaynıyla yatan, kaynatasıyla yatan ,baldızıyla yatan böyle sukutu insaniyeyi netice verecek olayların bu Müslüman memleketinde her gün daha çok duyulmaya başlayacak.bu taciz ve tecavüzlere maruz kalan kadınlar kendilerinden babasını soran çoçuğa senin baban benim babam,senin baban benim kaynım,senin baban benim kardeşim,senin baban benim dayım deme zilletini yaşayacaklar.yada çocuklarından gizleyerek onları ölmüş bir babayla avutacaklar. .islamın kudsiyet üzerine tesis ettiği ve küçük bir cennet misali verilerek tavzif edilerek tarif edildiği ve o aile içerisindeki cennet çoçukları.eşleri ve temiz muhabbetleri,bu dışı süslü allı pullu içi yakıcı ve necis olan batının sefih medeniyetinden sıçrayan tesettürsüzlüğün,edepsizliğin,hayasızlığın o kudsi mekan olan aileye bulaşmasıyla cennet yuvaların cehenneme,o cennet evlatların cehennem hurilerine ,o temiz sevgi ve muhabbetleri hayvani bir beraberliğe inkilap edecek.bu Müslüman ülkeler şeytana rahmet okutacak bir surete girecek.sefih batılıdan daha sefih olacak.eğer ki aklı başına alırda batının içine düştüğü bu çirkef ve sukutu insaniyeye inkilap eden hayvandan daha hayvan olan medeniyetinden kendini küçük sıyrıklarla kurtarmanın yegane çaresi olarak islamın emirlerine sarılıp,terbiyeyi islam dersini almayıp, aklını başına almazsa.şu hadisin ihtarına maruz kalacaklar.”israiloğullarının başına ne geldi ise,hepsi karış karış ümmetimin başınada gelecek.Hatta onlardan bir aleni olarak annesiyle zina etse,ümmetimdende bunu yapacak olacak.tirmizi,ebu Davut,taberani.

Bizde de özellikle islami bir hayatı benimsememiş ailelerde ki bu illa şehirde olmayabilir köy ve ilçelerde de olabilir tesettürsüzlükten ileri gelen,mahrem ve namahrem kavramlarına yabancı ailelerde Avrupa da ve diğer ülkelerdeki gibi aile içi enseset ilişkilerin günden güne gün ışığına çıkması her gün bu tür haberlerin duyulmaya başlayıp dehşetli bir surette çoğalmasının önüne iffetten hayadan ve tesettürden bir duvar çekerek ancak bu hayvanlığın önü alınabilir. işte islamiyetin tesettür emrinin bir hikmeti ve aksi hareket etmenin getirdiği bu feci akibetler ve sapkınlıklarla ilgili birkaç gazete başlığını iktibas ediyoruz ki aklı başında olmayanlar ibret alsınlar. Aklını başına almayanlar ise sukutu insaniyeye düştüklerini bilsinler.Ensest ilişkilerinin artişina işaret eden;

İŞTE O HABERLER(ÜLKEMİZDEN).

(ensest 'e acil önlem alınmalı) : ("son beş yılda sadece istanbul'daki 7 adliyeye 82 ensest vakası intikal etti )." 9.2.1997 :

(" öz babasından olan bebeğini boğdu

karısı ile ilişkisi olan babasını öldürdü.")

("kızlarını taciz eden baba öldürüldü.")

("annesi ile sevişen kocasını öldürdü.")

("yengesinin ırzına geçen yeğen...)

(""öz kızına tecavüz eden baba gözaltında...") ( hepsi - ne yazık ki - belgelidir .)

*samsun'un ardından, dün de yozgat'ta, yine öz dayısının tecavüzüne uğrayıp doğuran 13 yaşında bir kız ortaya çıktı. (milliyet :2003/12/27 )

(kartal'da öz kızının ırzına geçmeye kalkıştığı iddiasıyla yargılanan baba, cezanın üst sınırı uygulanmak suretiyle 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı)(.anne neslihan d. De kızının, babasının kendisini soyduğu, öptüğü, seks filmleri izlettiği ve bıçakla tehdit ettiğini" anlatması üzerine şikâyette bulunduğunu söylemişti.)

(*adana'da kayınpederi izzettin k.'nin (71) tüfek zoruyla kendisine 7 yıldır tecavüz ettiğini iddia eden f.k. (24), kayınpederinden olduğunu söylediği 2 oğluyla polise sığındı. İzzettin k. Hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.f.k., durumu eşi a.k.'ye (26) anlattığını iddia ederek şunları söyledi: "eşim kayınbabamı bana tecavüz ederken yakaladı. 'Bir daha olmasın' diyerek sesini çıkarmadı. Daha önce şikâyetçi olacaktım, tehdit ettiler." tecavüzü doğrulayan a.k. ise başını önüne eğerek sustu. Savcılık, e.k. (6), e.k.'nin (2) kayınpederden olup olmadığının belirlenmesi için dna testi yapılmasına karar verirken, kayınpeder hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.(milliyet:04temmuz2004)

'Kapıcı kocanın şüphe üzerine evine kurduğu gizli kameraya, eşi ve erkek kardeşi öpüşürken yakalandı. Plan yapıp seyahate gidiyorum diye çıkan koca, gece dönünce yatakta sevişirken yakaladığı kardeşinin boğazını kesti, karısını ağır yaraladı.

Şanlıurfalı bir genç, 'Güneydoğu'da çocuklarını askere ya da İstanbul'a çalışmaya gönderen babaların çoğu, evde kalan gelinleriyle ensest ilişki yaşıyor' diyordu.

'Kızına tecavüz eden bir adam, hakimin karşısına çıkıp, savunmasında şöyle diyor: Binbir emekle bahçenizde elma yetiştiriyorsunuz; elma büyüyor, güzelleşiyor. Önce o elmayı siz mi yersiniz, yoksa başkalarına mı verirsiniz? Bu zihniyetle tecavüzü haklı göstermeye çalışıyor.

Ensest ilişki Türkiye'de yüzde 70'lerde. Bu büyük şehirlerde de yaşanıyor, küçük şehirlerde de. Pek çok okumuş, üst düzey ailede de yaşanıyor. Bu eğitim görmüş ailelerde de yüksek oranda yaşanıyor

Aile İçinde Ensest Cinayeti: Gaziantep’te babası 49 yaşındaki Nizamettin T.’yi 5 kurşunla öldüren 17 yaşındaki Ö.T., “Babamı bana tecavüz ettiği için öldürdüm. Babam kendisinden dünyaya getirdiğim çocuğu öldürüp gömdü. Ondan intikamımı aldım” dedi.
Zeytinli Mahallesi 81'inci Sokak'ta oturan biri kız 7 çocuk babası fabrika işçisi Nizamettin T., dün akşam kızı Ö.T. tarafından tabancayla öldürüldü.Haber Alemi.Com.

Türkiye’de kadınların %35.6’sı bazen, %16.3’ü sık sık aile içi tecavüze uğruyor (2000 yılında yayınlanan taramalar, Müslüman toplumlarda kadın ve cinsellik, WWHR Yayınları: İstanbul, 2000).

Samsun’da 15 yaşındaki torununa tecavüz ettiği için tutuklu yargılanan 69 yaşındaki N.B. mahkemede, “Ben ona bir şey yapmadım. Divan üzerinde uyurken, torunum cinsel organımla oynayıp, kendi cinsel organına soktu” diye kendini savundu.Genç kız E.B. ise ifadesinde, “İlkokul birinci sınıftan itibaren beni taciz ediyordu. Son iki yılda bana tecavüz etti. Kendisinden hamile kaldım ve çocuk aldırdım” dedi. DNA testiyle de olayın doğrulanması üzerine mahkeme sanık dedeye 11 yıl 8 ay ağır hapis cezası verdi
( Hürriyet:12 Ocak 2007)

(BATIDAN HABERLER )

Geçtiğimiz haftalarda finlandiyalı bir anne oğluyla evlendiğini açıkladı. Yaptığı basın toplantısında şöyle konuştu.
" Ben şuan 46 yaşındayım kocamla evlendim mutluydum oğlum strekon doğduktan 1 yıl sonra babasıyla şiddetli geçimsizlikten ayrıldık daha sonra hiç haber alamadık oğlumun 19lu yaşlarında ona karşı olan duygularımın değişikliğe uğradığını fark ettim onunda bana bakışı değişmeye başladı 2 yıl sonra birbirimize ait olduğumuzu anladık ve evlendik.

Brezilya'da yılda yaklaşık 300 bin kız çocuğu ensest ilişki kurbanı. 3'te 1'inin 6 yaşın altında olduğu bu kızlardan 100 bini ise intihar girişiminde bulunuyor.
Açıklama, Brezilya Aile Hukuku Enstitüsü adlı sivil toplum kuruluşu örgütünden geldi.
Başkent Brasilia'da dün sona eren yıllık kongreden sonra yapılan açıklamada, bu kızlardan 100 bininin intihar girişiminde bulunduğunu belirtti.
Yetkililer, ensest vakalarının 3'te 1'inde kurbanların 6 yaşın altında olduğu ve bu vakaların yüzde 90'ında 'cinsel tacizi yapanın aileden biri, kurbanın sevdiği veya saygı duyduğu bir kişi' olduğuna dikkat çekildi. cnn haberden alıntıdır

Buraya aldığımız haberler felaketin,rezaletin sadece küçük bir kısmı ,belki bu aile içi ensest ilişkilerin taciz ve tecavüzlerin yer aldığı haberler toplansa ciltler dolusu kitaplar meydana gelir.

*ABD NBC televizyonu : polis kayıtlarına göre yılda 3 milyon kişi aile bireylerinin tecavüzüne uğruyor.Günde tam 1100 çocuk tecavüze uğruyor

*Almanya Bild gazetesi : Alman baba ve kızın 4 çocuğu oldu ( 1990)

Yine ABD’de kız çocuklarının aile bireyleri tarafından istismar oranı yüzde 35 ile yüzde 46 arasında( 2004 YILI RAPORU )

Her üç kadından en az biri, veya yaklaşık bir milyar kadın hayatlarının bir noktasında dayak yemiş, zorla seks yapmaya zorlanmış ya da farklı bir biçimde tacize uğramaktadır. Bunu yapan genellikle kendi ailesinden veya tanıdığı biri. (E, L Heise, M Ellsberg, M Gottemoeller, 1999).*

"Tesettürsüzlüğün Zararları ve Fitneleri"kitabımdan alınmıştır.

Yorumlar

ÜLKEMİZDE DE 70 YILDIR ÖRNEK ALINMAK İSTENEN MODERN BATI BU(!)

ORTADA örnek olaylar varsa,olabilirlik ifadelerinin bir anlamı yoktur. Ne -ecek, --acak, ne de -se, -sa... Gelinen nokta ortada. İslam içeriği korumak için formun yani şeklin yapısını da önemser.Hani şeytanın damarlardaki akan kana kadar karışması mevzu bahis.Tesettür içeriği korumak için, şekle de vurgu da yapar.Çoğu zaman kadına feminizm yoluyla verilen özgürlükle, kadın bedeni reklamlarda tüketilmedi mi? Kapitalizm, kar maksimizasyonunun yüzde yetmişini, kadının bedeni üzerinden sağlamıyor mu?Kadın olmasa kapitalizm çöker. Kısaca kadına ait bir beden yok, feminizmin erkekleştirdiği kadınlar var...Çoğu kadın erkeklerle, eşitliği sağlamak için,erkek gibi davranıyor,erkek gibi giyiniyor,erkek gibi puro tüttürüyor,tıpkı feminist eski hollanda bakanı gibi. Adem ile eşi cennetten yasak meyve yüzünden ayrıldılar.Ordaki yasak meyve cinselliktir.Yani Ademin yeryüzüne düşmesine sebep olan cinselliğiydi.Bu yüzden erkeklerin imanı,kadının tesettürüyle de ilgili... Ama doğrudan değil,dolaylı.Face sitelerinde de evli olupta, makyajıyla başka erkeklere, cinsel imaj görüntüsü veren kadıncıklarda da husule geldi.Erkeğine karşı 5 dk makyaj yapmayan kadın, hala toplumun merkez cazibesi olmak için , başkalarına dişisel gözükmek adına makyaj yapabiliyor.Kadın kendi özgürlük tarzını, bedeni ve cinselliği üzerinden kurguluyor.Şimdi sormak lazım özgürlük mü? kölelik mi? Bir dönem reklamlardaki rezaletler zaten ortadaydı.John Berger boşa demiyor hani, 'erkek kadını seyreder, kadın da erkeğin kendini seyretmesini seyr eder'diye... Erkek kadını için yaşayabilir,kadın islam ahlakıyla terbiye olmamışsa, seyredilmeye muhtaçtır kalabilir.O zaman o hep tribünlere oynamak zorundadır.Dikkat edin kadınlar incik, boncuğa, görüntülü reklamlara çok düşkün olması boşa değildir...

tesettürümüzle mü

tesettürümüzle mü sağlanacak erkeklerin dini imanı allahaşkına...

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: