try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

İslam'da Cinselliğin Ölçüleri

İslam'da Cinselliğin Ölçüleri

Zina

İslam'da baş cinsel haramdır ve en büyük günahlardandır. Evlilik bağı olmaksızın ergen bir erkeğin ergen bir kadınla isteyerek yaptıkları cinsel birleşmeye zina denir. Bu tariften de anlaşılacağı üzere bekar veya evli olarak bekarla yapılacak cinsi birleşme zina olduğu gibi, evli ile de yapılan cinsi münasebet zinadır. Hatta fahişelerle de yapılan cinsel birleşmenin her türlüsü zinadır. Zina İslam'da hiç hafife alınmayan bir konudur. Çünkü; zina, insanlarda imanı eritici bir haram fiilidir. Toplumların temel birimi olan aile kurumunun kutsallığını zedeleyen, kurulmasını engelleyen, mutluluğu yok eden, nesillerin geleceğini tehdit eden, toplumda kadın ticaretini başlatan, annesi veya babası belli olmayan ve anne baba şefkatinden yoksun problemli çocukları artmasını sağlayan, aileler arasında kavgalara, cinayetlere, özelliklede ölümcül frengi, bel soğukluğu ve
AIDS
gibi hastalıklara neden olan yani dünya hayatını çökertici ve ahret azabını arttırıcı bir unsurdur.

Zina, en büyük günah olmasına karşılık yine de kendi içinde manevi ağırlık şiddetine göre; beş kısma ayrılır.

a)
Mahremlerle Yapılan Zina:

Kendisiyle ebediyen evlenemeyecek olan ana, kız kardeş, kayınvalide ve süt anne veya süt teyze gibi mahremlerle yapılan zina, sorumluluğun en ağır yani günahın en büyüğüdür. Hz. Muhammed (SAV) bir hadisi şöyledir.
"Mahremiyle zina eden kişi cennet' e giremez."

b)
Savaşa Çıkan Mücahitlerin Kadınlarıyla Yapılan Zina:

İkinci derecelikli ağırlığı bulunan zina türüdür. Hz. Muhammed (SAV) bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. "Aman savaşan Mü'minlerin eşlerinden uzak durun." "(Zira) savaşan Mü'minlerin eşleri, savaşa çıkmayıp geride kalmış bulunan mü'min erkeklere anneleri gibi (Haram) dır."

c)
Komşu İle Yapılan Zina:

Üçüncü derecelikli ağırlığı bulunan zina türü de komşularıyla yapılan zinadır. Hz. Mikdad İbn-ü Esved (R.) anlatıyor. Allah' ın Resulü sahabeleri söylüyor. "Zina, Allah 'ın ve peygamberinin haram kıldığı ve kıyamet günü 'ne kadar da haram olarak kalacak olan bir günah fiilidir. Kişinin koşusunun (veya ortağının) hanımı ile zina etmesi, onun için on kadınla zina etmesinden daha büyük bir günahtır."

d)
Evlilerin ve Yaşlıların Yaptıkları Zina:

Dördüncü derecelikli ağırlığı bulunan zina çesididir. Hz. Muhammed (SAV) bir hadislerin de "Üç sınıf insan vardır ki Allah kıyamet günün de onları zatına muhatap tutup konuşmaz. Onlara rahmet nazarıyla bakmaz. Onları günahlarından arındırmaz. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Bunlar: kibirli fakirler, sık sık yalan söyleyen idareciler, evli - yaşlı zinacılardır."

e)
Bekarların Yaptığı Zina:

Bekarların bekarlarla olan zinası, zina ve haram ise de diğer zina türlerine kıyasla sorumluluğu en az olan zinadır. Şu noktadan da anlaşılacağı gibi bekarların zinası durumunda dünyalık cezaları sadece sopa veya kamçı olmasına karşılık evlilerin zinası recm yani taşlanarak ölümdür.


Örtülü Zina

İslam dinin de haram kılınan zina türlerinden biride örtülü zina ( Mut'a Nikahı) dır. Bir kadının cinselliğinden yararlanmak üzere onu belirli bir ücret karşılığında belirli bir süre için şahitler huzurunda veya şahitsiz olarak nikahlamasıdır. İslam öncesi cahilliye döneminde var olan bu nikah türüne İslamiyet'in ilk döneminde Allah Resulü önceleri izin vermiş, ancak daha sonra kıyamet gününe kadar geçerli olmak üzere Mut'a nikahını yasaklamıştır.


Lutilik (Homoseksüellik)

İslam dininde yasaklanmış zina gibi baş cinsel haramlardan biride lutilik (homoseksüellik)tir. Erkek erkeğe arkadan yapılan cinsel ilişki olarak bilinen lutilik Kur' an-ı Kerim' le ve Allah Resulü'nün sünnetiyle yasaklanmış büyük günahlardan biri olup, çok lanetli bir iştir. Kur' an-ı Kerim de lutiliğin asla uygun görülmediği ve azabının ne derece büyük olduğu en belgin şekilde vurgulanmıştır. Bunu için Araf ve Hüd surelerindeki ayetleri okumanız yeterli olacaktır. Ayetlerde dolaylı olarak olarak Hz. Muhammed' in (SAV) ümmetlerine de yasaklanmıştır. Özellikle Hüd Suresinin 83. ayetinde "İlahi azab cinsel haramları işleyerek nefislerine zulmedenlerden hiç bir zaman gidici değildir." şeklinde ki ifade kıyamet gününe kadar devam edecek sürekliliği içeren üslupla da her dönemin lutileri için azapla tehdit olunmuştur.

Allah Rasulü de şu sözleriyle durumu sabitlemiştir. "(Aranızda yaygınlaşabilir endişesiyle) sizin için korktuklarımın en kokutucusu olanı Lut Peygamberin kavminin işi olan homoseksüelliktir." Allah' ın Resulü azaba uğramış lut topluluğunun işlediği bu suçu işleyenlere art arda üç defa la'net ederek şöyle buyurdular: "Allah Lut kavminin yaptığını yapanlara la'net etsin. Allah Lüt kavminin yaptığını yapanlara la'net etsin.Allah Lüt kavminin yaptığını yapanlara la'net etsin."


Lutiliğin Sebepleri:

Hiç şüphesiz ki Allah' a ve O' nun huzurunda muhakeme olunup ceza veya mükafat görüleceği gerçeğine inanmamaktır. Yinede konuyu dünya hayatı yönüyle ele alırsak şu sebepleri sıralayabiliriz;

- Bekarlığın sürdürülmesi
- Erkeklerin kadınlaşması: Erkeklerin kadınlara benzemesi genellik şu yollarla olur.Allah' ın yarattığı vücut düzenini değiştirerek kadınlaşmak.Yani hadımlaşmak ve erkekliğin dışa dönük fiziki simgeleri olan sakal gibi bıyık gibi unsurları tıraş etmek.Kadın gibi makyajlanarak süslenmek, kolye, bilezik ve küpe gibi kadınlara özgü takı ve süs eşyalarını kullanmak.Kadın gibi giyinmek ki peygamberimizin şu hadisi daha açıklayıcıdır. "Kadın elbisesi giyen erkeğe ve erkek elbisesi giyen kadına Allah la'net etsin." Bir diğer konuda;kadın gibi konuşmak ve davranmaktır.Yalnız kadın gibi konuşan ve davranan erkekleri İslam bilginleri iki kısımda değerlendirmektedir.

a) İradeleriyle kendilerini benzetmeye çalışanlar.
b) Yaradılışlarından kadınımsı olanlar

Peygamberin la'net gölgesi altına girecekler, İslam hukukuna göre sorguya çekilecek ve cezaya uğratılacak olanlar birinci kısma girenlerdir. İkinci kısma girenler ise mazurludurlar. Ancak onlarda kendilerini bilmek, başta sakal bıyık bırakmak olmak üzere erkek gibi giyinip davranacaklardır. Hiç bir değişim içine girmemelidirler.
- Erkeklerin birbirlerinin avret bölgelerine bakmaları
- On yaşından sonra erkek çocuklarının bir arada yatırılması
- Yetişkin erkeklerin vücutları temas edecek şekilde bir yorgan altında yatması
- Erkeklerin birbirlerini yanaktan öpmeleri
- Kadınlara arka organdan cinsel temas da bulunulması (Küçük Lutilik)


Sevicilik (Lezbiyenlik)

İslam dininde lutilik gibi haram kılınan baş cinsel haramlardan biride sevicilik eylemidir. Hz. Muhammed' in (SAV)hadislerindeki adı Sihak olan ve günümüzde de lezbiyenlik olarak bilinen sevicilik kadın kadına sevişerek cinsel tatmin aramaktır. Haram olan bu cinsel sapıklık türünde kadınlardan biri erkek rolünde olup sevicidir. Diğeri de edilgen rolündedir. Seviciliğinde kökeni Lüt Kavmine dayanır. Sevicilik hiç şüphesiz Allah' ın kurduğu cinsel düzene aykırılık, nesli kesmek, gerçek cinsel tatminden uzaklaşarak nefse zulüm etmek ve kadın toplumunu cinsel anarşiye itmek olduğu için haram kılınmıştır. Bu durum hadislerle de sabit kılınmıştır. "Bir kadın diğer bir kadınla cinsi münasebette bulunduğu zaman ikisi de zinacıdır." "Üç zümrenin; Allah' dan başka ibadet olunacak, yasalarına boyun eğilecek hiç bir ilahı yoktur.. Bunlar yapan ve yapılan lutiler, seven ve sevilen seviciler, bir de zalim devlet başkanı."


Seviciliğin Sebepleri:

Kadınlar açısından bakıldığında lutiliğe götürücü sebepler olarak belirtilen maddelerin hemen hemen hepsi seviciliğin de sebepleridir.

- Bekarlık ve sürekli bekar durma
- Giyimde, söz ve davranışlarda erkekleşmek.
- Kadınlar olarak birbirlerinin yanında açık saçık oturma. Kadınlar yaradılış itibariyle var olan estetik görünümleri, süslenmeleri ve giyimleri son derece ilgi çekici olduğundan cinsel arzuları artırıcıdır. Toplu halde kadın kadına oturdukları yerlerde rahat davranmaları ve açılıp saçılmaları birbirleri arasında da ilgi çeker ve birbirlerine karşı cinsel arzuların oluşmasına neden olabilir. Dolayısıyla da seviciliğin başlaması söz konusu olabilir.

- Yetişkin kızlar ve kadınlar olarak vücutların temas edecek şekilde bir yorgan altında yatmak.
- Kız kardeş olsalar bile on yaşını aşan kız çocuklarını bir arada yatırmak.
- Hamamlar ve güzellik salonlarına gidilmesi. Hz Muhammed (SAV) bir hadislerinde;"Kadın vücudun alt ve üst kısımlarını örten elbiseler içinde ve baş örtüsünü takmış bir şekilde girse onlar için hamamlarda hayır yoktur. Zira kocasının evinden başka bir yerde elbiselerini çıkaran her bir kadın Rabbi ile arasındaki kendisini koruyan perdeyi sıyırmış olur." ".... Allah' a ve ahret gününe iman eden kişi karısını (ve kızlarını) hamama sokmasın."


Küçük Lutilik (Anal İlişki)

Erkeklerin kadınlarla arka organdan yaptıkları cinsel temastır. İslam dini erkek erkeğe (homoseksüellik) ve kadın kadına (sevicilik) cinsel ilişkileri haram kıldığı gibi kadına arka organından (anüs) cinsel temasta bulunmayı da yasaklamış, haram kılmıştır. Bu haramlılık kişinin hem kendi karısını hem de yabancı kadınları da içine almaktadır. Küçük lutilik Lüt toplumunda lutilik erkekler arasında başlamadan yaklaşik kırk yıl önce kadınlara yönelik olarak başlamıştır. Bu tür cinsel yaklaşimı kati suretle yasaklayıcı hadisleri bulunan Hz. Muhammed (SAV) şöyle buyurmuşlardır. "Karısına arka organından temas eden kişi mel'undur; Allah'ın rahmetine ermekten uzaktır." "Karısına ters yoldan temas eden kişiye Allah rahmet nazarıyla bakmaz." "Erkeklere ve kadınlara arka organdan cinsel temasta bulunanlar kafir olmuşlardır."

Şu bir gerçektir ki Allah 'ın koyduğu düzenden bir kere sapıldı mı, sapmaların daha büyük sapıklıkları davet edeceği şüphesizdir...! "Kadını veya erkeği ya da çocuğu arka organından kullananlar, (eğer tövbe etmezlerse) kıyamet gününde leşten daha pis bir koku saçar oldukları halde bir araya getirileceklerdir. Bunlar cehenneme girinceye kadar insanlar bunların kokularından ızdırap duyacaklardır. Allah, bunların sevaplarını giderecek ve onlardan ne tövbe ne de fidye kabul edecektir. Onlar ateşten tabutlara girecek, kapakları da ateşten çivilerle çivilenecektir."


Hayvanlarla Cinsel Temas

Hayvanlarla cinsel temasta bulunmak İslam dininde baş günahlardan biridir. Kesinlikle yasaklanmış olan bu tür cinsel ilişkinin cezaları da ağırdır. Yalnız hayvanlarla cinsel ilişkiye giren erkek veya kadın oluşuna göre cezaların şiddeti de değişmektedir. Hz. Muhammed (SAV) bir hadisinde;"Yüce Allah yarattığı insanlardan yedi zümreye yedi kat semanın üzerinden la'net etti.... Hayvanlarla cinsel temasta bulunan mel'undur." buyurmaktadır.

Hayvanlarla cinsel temas eden erkek ise;Verilecek cezada üç ayrı görüş ileri sürülmektedir.
- Öldürülür; Bu görüş İmam Şafii ve İmam Hambeli' nin dir. Onlar, bu görüşlerini şu hadise dayandırmaktadır. "Mahrem ile cinsi münasebette bulunan kişiyi öldürünüz. Hayvanla cinsi münasebette bulunanı da öldürünüz. (Ayrıca) cinsi münasebette bulunulan hayvanı da öldürünüz."
- Zina cezası uygulanır; Hayvanla cinsel temasta bulunan evli ise recm, bekarsa celde cezası uygulanır. Bu görüşte bazı Maliki mezhebi müctehidlerine aittir.
- Ağır bir tazir uygulanır; Bu görüş Hanefi mezhebine aittir. Hanefi mücdehidler yukarıda geçen hadisin hayvanla cinsel teması helal görenleri içine alacağı görüşündedirler. Bu sebepten ağır bir tazir cezanın uygulanmasına görüş birliği etmişlerdir. (Tazir: Cezaları Kur' an-ı Kerim de ve Sünnet' le belirlenmemiş bulunan suçlara uygulanacak cezadır. Tazir cezaları uyarı, dövme, hapis, sürgün, memuriyetten azil, para cezası veya ölüm gibi pek çok çeside ayrılır.)

Hayvanlarla cinsel temas eden kadın ise; İslam hukukçularının büyük çoğunluğunun hem fikir oldukları ceza, kendisini hayvana teslim eden kadına tazir uygulanır. Ancak azınlıkta kalan bazı İslam hukukçuları ise erkeğe uygulanan cezanın aynısının kadınlara da uygulanabileceği görüşündedirler.

Bu arada şu konuya da değineli ki cinsel temas yapılan hayvan öldürülür. Sebebi ise; Ancak hayvan öldürme işlemi vacip değildir. Hayvanı öldürmenin amacı bu suçun çagrisim yapılmasını ve faili hakkında ileri geri konuşulmasını engellemektir. Yalnız hayvan başkasının malı ise öldürülmesi gerekmez.


Oral İlişki

İslam dininde oral ilişki bekarlar için kesinlikle haram olup, evlilerde karı ile koca arasında helal olmakla beraber haram değildir. Yalnız şunu belirtmeliyiz ki; cinsel temas sırasında eşlerin örtüsüz, çıplak olmak ve cinsel organlara da bakmaktan sakındırıcı hadislerin var olmasından dolayı, ağız cinsel organ ilişkisi olan oral seksten sakınılmasını öğütlenir.


Röntgencilik

İslam dininde röntgencilik bakılması haram olan organlara şehvetle bakmayı içerdiği için baş haramlardandır. Röntgencilik; başkalarının cinsel organlarını ve cinsel ilişkilerinin mahremiyetine saygısızca davranarak, gizlice gözetleyip cinsel doyuma ulaşmaktır. İslam dininde çok yönlü olan röntgencilik, aşağıda ifade edilen üç ayrı şekliyle haram olduğu sabittir.
- Şehvetsiz de olsa bir erkeğin göbekle diz kapağı arasına bakmak ve kendisiyle evlenecek bir kadın dahi olsa elleri ve yüzü dışındaki herhangi bir yerine bakılması röntgenciliğin bir çesidi olup haramdır. Şehvetle bakmak ise bütünüyle haramdır.
- Soyunan bir kişiyi veya çıplak yatan bir vücudu ya da ilişki halinde olan eşleri gözetleyen veya da gizlilikleri araştırmak ki bulmasa dahi röntgenciliğe girer.Bu durumu Hucurat suresinin 12. ayetiyle sabitlersek;" Röntgencilik --- aranılan bulunamasa bile --- tecessüsü ihtiva ettiği için haramdır."
- Evlerin içini gizlice gözetlemek ve izinsiz olarak girmek işlemi de röntgenciliktir. Cinsel amaçla olsun veya olmasın izin almaksızın evlerin gözetlenmesi ya da içine girilmesi ki öylesine bile olsa haram sayılır. Çünkü; İslam dininde ilahi ölçülerin, hukuki yasaların ve ahlaki kuralların amaçlarından biriside insanların görülmesini istemedikleri şeylerin veya durumların görülüp bilinmemesidir.

Bununla ilgili bir vakayı ifade edecek olursak; İzin isteyip huzuruna çıkmak için müminlerden biri Allah' ın Resulü' ne geldi. Lakin yüzü kapıya dönük olarak durdu. Allah 'ın Rasulü kapıya çıktığında onunla yüz yüze karşılaşınca şöyle buyurur. "Yüzünü kapıya çevirme. Şöylece yan dur. Zira izin istemenin amacı izinsiz bakmamaktır." Rabbimiz ise Nur suresinin 24. ayetinde şöyle buyurur. "Ey iman edenler! Sahip olduğunuz hizmetçiler, köle ve cariyeler ve sizden henüz ergenlik çağına ermemiş çocuklar şu üç vakitte yanınıza girmek için izin istesinler: Sabah namazından önce, öğle sıcağında elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve yatsı namazından sonra. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açılabileceği vakitlerdir. Bu vakitlerin dışındaki vakitlerde sizin içinde onlar içinde bir mahsur yoktur. Çünkü onlar sizin yanınıza çokça girip çıkmak zorundadırlar. Siz de birbirinize sık sık gider gelirsiniz. İşte Allah ayetleri size böyle açıktır. Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir."


Mastürbasyon (Elle Boşalma)

İslam dininde mastürbasyon; yaradılış düzeninin gerektirdiği cinsel işlem şekline aykırı olan, meni almaya yönelik bulunmayan ve eksik tatmini içeren bir cinsel yöntemdir. İslam dini, insanın varlığında bulunan hiç bir duyguyu veya eylemi ya da arzuyu bütünüyle ret etmez. Ancak helal veya haram düsturlarıyla düzene koyar. Yani zararlı olan uygulamaları yasaklar faydalı olanları ise emreder. Şu da bir gerçektir ki insan oğlu araştırıcı, meraklı bir yapı içerir. Dolayısıyla da insan kendi vücudunun ve özelliklede cinsel organını, onun işlevlerini merak etmemesi mümkün değildir. Durum böyle iken İslam'ın elle boşalmayı kayıtsız şartsız yasaklaması insanla çatışmasına neden olacağından ki biz biliyoruz İslam dini insan içindir. Amaç insanla çatışmak olmayıp uyum sağlayarak yönlendirmek ve doğru yola sevk etmektir. Bunu içindir ki Kur' an-ı Kerim ' de ve Allah Rasulü' nün sünnetlerinde elle boşalma hususunda özel veya açık bir emir ya da yasak yoktur.

Aslında elle boşalma bekarlık döneminde bile zaruri bir ihtiyaç olarak görülmemektedir. Çünkü; Allah insanda atılmayan veya atılamayan fazla birikimleri giderecek düzenekler yaratmıştır. Gerektiğinde, bu düzen (Rüyada boşalma) devreye girer ve insanı rahatlatmakta, zarar görmekten kurtarmaktadır. Kaldı ki belli bir yaş dönemine kadar (Yaklaşık 25 yaş civarı) birikimlerin atılmamasında her hangi bir zararın olmadığı tıp uzmanlarınca da doğrulanmıştır. Yinede insanlar çeşitli bahanelerle elle boşalmayı uyguluyorlar. Elle boşalmada aşirıya kaçılmadıkça tıbbi açıdan bir kusur yok, yalnız önemli bir zararı evliliği geciktirmesi ve evlilik hayatında ilerisi için cinsel ilişkiden alınması gereken hazzın, tatminin önlenmesidir.

İslam bilginleri, bu konuda Müminun suresinin 5. ve 6. ayetleriyle Mearic suresinin 29. , 30. ve 31. ayetlerinde nikahlı eşler ve sahip olunan cariyelerle yapılan cinsel ilişkiler dışındaki cinsel tatmin şekilleri haram kılınsa da bu ayetlerde asıl amacın anılanların dışındaki helal olmayan eşlerle cinsel ilişki olduğunda mutabıktırlar. Bu sebeple bazı İslam bilginlerinin mastürbasyonu Kur' an-i yasaklar arasında değerlendiren düşünceleri isabetli görülmez. Nitekim İslam bilginlerinin büyük bir çoğunluğu bu düşünceyi paylaşmamaktadırlar. Kaldı ki Allah' ın Rasulü' ünün de hadislerinde de mastürbasyonu yasaklayan bir hadis görülmemektedir.

"Elle boşalan la'netlidir." şeklindeki hadis olarak dillerde dolaşan sözün hadis olmadığı güvenilir hadisçiler tarafından da ispatlanmıştır. Ayrıca mastürbasyonla ilgili olarak rivayet olunan bazı hadisler varsa da bunlar haramlılığı delillendirecek geçerlilikte değildirler.

Açıkladığımız sebepler itibariyle İslam bilginleri mastürbasyonu İslam dininin genel cinsel düsturlar içerisinde üç şekilde ele almışlardır.

- Bir kadını veya erkeği eliyle boşalmak,
- Zevce (Eşi) eliyle boşalmak,
- Bizzat kendi eliyle boşalmak.

Birinci şekil itibariyle boşalmak şüphesiz haramdır. Çünkü; aralarında nikah bağı olmayan erkeğin veya kadının birbirlerinin cinsel organına bakmaları veya tutmaları yasaklanmıştır, haramdır.

İkinci şekil itibariyle boşalmak ise yani kocanın karısı eliyle veya karısının kocası eliyle boşalmasında hiç bir sakınca yoktur, helaldir.

Üçüncü şekil itibariyle boşalmak ise yani erkek veya kadın kişinin kendi eliyle boşalması müctehidlerimizin değerlendirmesine göre şu üç açıklama vardır.
1) Mutlak haramdır: Konumuzun başında belirttiğimiz surelerin ilgili ayetlerini delil sayan Şafii mezhebi mücdehidleri mastürbasyonun mutlak olarak haram olduğu görüşündedirler.
2) Mubahtır: Yapabilir , bir günahı yoktur. Kişinin eşi veya cariyesi yoksa, evlenmeye de maddi gücü yetersiz ise zinaya düşmemek için veya vücudundaki birikim rüyalanma yoluyla atılamıyorsa bu durumu gidermek için mastürbasyon yapılması mubahtır. Bu görüş Hanefi ve Hambeli mezhebi mücdehidlerine aittir. Ne var ki mubah olduğunu belirttikleri halde bu davranışı olgunluğa sığmayan bir davranış olarak görmektedirler. Yani Mastürbasyonun mubahlığı şartlıdır. Bu sebepledir ki evli kişilerin yalnız başina mastürbasyonu haramdır. Ayrıca şunu da belirtelim; Şehevi duygularını gidermek için değil de azdırmak için mastürbasyon yapılması da haramdır.
3) Vacibtir: Yapılması dinen gereklidir. Eğer mastürbasyon yapmaksızın zinadan korun ulamayacağına düşünce hasıl olursa bu durum karşisında vacibtir. Çünkü iki şerden daha az zararlı olanın tercihi islami bir kuraldır.

Kadınlara ait mastürbasyon hükmü erkeklerinkinin aynısıdır. Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi mastürbasyon mutlak haram olarak görülemeyeceği gibi şartsız da helal değildir.


Teşhircilik

İslam dininde teşhircilik baş haramlardan biridir. Çünkü; teşhircilik İslam dininin haram kıldığı çıplaklığın özel bir şeklidir. Erkeklerde diz kapağıyla göbek arası, kadınlarda ise el-ayak bileklerinden yüz cehresine kadar ki olan kısımların örtülmesi emri varıdır. Belirtilen ölçüler dışında açılmanın haram olduğunu ifade edilmiştir. Hatta yalnız kalmış olsak bile avret yerlerimizi örtmemizin gerektiğini ifade eden bir hadis belirtirsek; "Çıplaklıktan korunun... (böylece size refakat eden) meleklere karşı utangaç olun ve utanmanızla onlara saygı gösterin.", bir başka hadiste ise "Allah, insanlardan daha çok kendisinden utanılmaya layık olandır." İşte en basitinden bu sebeple cinsel amaçlı olsun veya olmasın çıplaklık çıplaklıktır ki cinsel doyuma ermek amacıyla cinsel organları ya da cinsi duyguları depreştirecek bölgelerin açığa vurulması teşhirciliktir.

İslam'a göre teşhircilik, vücut organlarını cinsel amaçla olsun veya olmasın açığa vurmak olacağından aşağıda belirtilen durumların her biri şüphesiz teşhircilik içine girmektedir. Bunlar; striptiz yapmak, şeffaf (transparan) elbise giymek, cinsel organı, göğüsleri, bacakları ve kalçaları belirginleştiren dar giysilerin giyilmesi, mayo veya pikini gibi plaj giysilerinin giyilmesi, hatta yüzün makyajlanarak topluluk içine çıkılması gibi davranışlardır.

Yukarıda belirtilenlerden anlaşılacağı gibi İslam dini teşhirciliği, teşhirciliğe götürücü veya teşvik edici sebepleriyle birlikte, şehvetli ya da şehvetsiz teşhir edilen vücut organlarına bakmayı da yasaklamıştır. Yalnızca bakma yasağı bile teşhirciliği devre dışı bırakabilecek bir düsturdur. Bakmayı yasaklayan manada bir hadiste verecek olursak, "Uyluğunu gösterme. Dirinin de ölünün de uyluğuna bakma." Teşhirciliği yasaklayan, örtünmeyi emreden manada Nur suresinin 31. ayeti şöyle buyurur;"(Ey Muhammed!) Mümin kadınlara söyle; gözlerini şehvetli bakışlardan sakınsınlar, cinsel organlarını harama bulaştırmaktan korusunlar. (Açmaksızın) görülmesi zaruri olanlar hariç süsleri göstermesinler. Baş örtülerini yanlarına sarkıtsınlar.
Süslerini; (Tabii ve Suni güzelliklerini) kocalarından veya babalarından veya kocalarının babalarından veya kendi oğullarından veya kocalarının oğullarından veya kendi kardeşlerinden veya kardeşlerinin oğullarından veya kız kardeşlerinin oğullarından veya kadınlarından veya sahip oldukları (cariyelerin) den veya cinsi iktidarı olmayan hizmetçilerden veya kadınların mahrem yerlerini henüz anlayacak cağda olmayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süslerini başkalarına bildirmek için ayaklarını da vurmasınlar.
Ey müminler! Hepiniz Allah' a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz."


Pornografi

Teşhircilik ve diğer bölümlerde de yer yer çıplaklık üzerine cinsel bir amaçla olsun veya olmasın Müslüman bir erkeğin göbekle diz kapakları arasını her hangi bir erkeğe veya kadına, Müslüman bir kadınında eller-ayaklar ve yüz dışındaki organlarını na mahrem erkek ve kadınlara açmasının haram olduğu vurgulanmıştı. Açılması haram olan vücut organlarına şehvetli veya şehvetsiz olarak bakılması da haramdır. Bu sebeple cinsel tahrik amacı olsun veya olmasın İslam'a göre çıplaklığın sınırları içine girecek resim veya film çektirmek ya da çekmek haramdır. Aynı zamanda bu resim ve filmlere bakmak veya bunları pazarlamak da haramdır.

Haramdır, Çünkü; doğrudan çıplaklıkla, resim ve film aracılığıyla çıplaklık temelde aynı gayr-ı meşru amaca yöneliktir. Tek bir fark vardır o da yalnızca tesir bakımındandır. Bizzat çıplaklıkla, dolaylı çıplaklıktan şüphesiz daha tesirlidir. Ancak, dolaylı çıplaklıkla da yaygınlık ve süreklilik vardır.Kaldı ki İslam'da bir söz, davranış ve iş haram kılındıysa değil onun yansıyan etkili şekli, onunla ilgili bütün eylemler de haram olur. Şunu da ifade edelim ki "sanat sanat içindir." anlayışıyla yapılacak olan fotomodellik de, film çalışmaları da haramlılık kapsamı içine girer.

İslam dini, insanların cinsel istikrarı ve mutluluğunu amaçladığı için ve cinsel alanda da kulluk yapmalarını dilediği için cinsel haramlara götürecek her türlü sözleri, yazıları, resimleri ve filmleri yasaklamıştır. Bu durumu bir hadis ve ayetle sabitlersek; "Gözlerin zinası şehvetle bakmaktır.", Nur suresinin 30. ayetinde; "(Ey Muhammed!) Mümin erkeklere söyle, gözlerini şehvetli bakışlardan sakınsınlar, cinsel organlarını harama bulaştırmaktan korksunlar. Böyle davranmak onlar için daha temiz ve daha hayırlıdır. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır."


Kadın Erkek Beraberliğinde Nişanlılık

Zina gibi büyük haramlara sebebiyet veren ikinci derecedeki cinsel haramlardan biride erkek kadın beraberliğidir. Birbirine mahrem olmayan erkekle kadının yalnız başlarına bir arada kalmalarıdır. Bunun içindir ki İslam dini kadın erkek beraberliğini; yalnız olarak bir arada kalmalarına yasak getirmiştir. Allah Rasulü bir hadisinde şöyle buyurmuşlardır. "Sizden biriniz, yanında mahremi bulunmayan (nikahına düşecek) bir kadınla bir arada yalnızca kalmaya görsün, onların üçüncüleri mutlaka şeytan olur." "... Şeytan da her birinizin kan damarınızda (kanınız gibi iradenizin dışında) akar."

İslam dininin değindiği beraberlik yasağına akraba fertlerini de içine aldığı gibi nişanlı çiftleri de içine almaktadır. Yani ergenlik çağına gelmiş, birbirleriyle nikahlı olmayan ve birbirine mahremde bulunmayan bir erkekle bir kadının bir arada yalnız kalmaları ile ilgili İslami yasak, nişanlanmış çiftleri de içine alır. Nişanlı çiftler İslam dinine göre birbirlerine yabancıdırlar. Nikah bağı olmaksızın sadece nişan bağı veya sözlülük, baş başa bir arada kalmayı meşrulaştırmaz. Bu durum itibariyle nişanlı veya sözlü çiftler yalnız olarak bir araya gelemezler.

Birbirleriyle evlenebilecek erkekle kadının aralarında nikah bağı olmaksızın bir arada bulunmalarını yasaklayan İslam dini bu yasağını ihlale sebep olacak her türlü işleri de haram kılmıştır.

ANONİM

Kul cezası

"Bekarların Yaptığı Zina:
Bekarların bekarlarla olan zinası, zina ve haram ise de diğer zina türlerine kıyasla sorumluluğu en az olan zinadır. Şu noktadan da anlaşılacağı gibi bekarların zinası durumunda dünyalık cezaları sadece sopa veya kamçı olmasına karşılık evlilerin zinası recm yani taşlanarak ölümdür."

Bu nasıl bir düşüncedir. İnsan oğlunun cezasını Allah'tan başka kimse veremez. Bir kul başka bir kulu öldürmesi haram kılınmışken. Nasıl olur da dünyalık cezası sopa ya da evliyse taşla ölümdür. Bu düşünce de olan kişiler insanlığını Müslümanlığını gözden geçirmeli diye düşünüyorum.

Re: Kul cezası

Senin o dedigin sucsuz yere bir insan oldurmek mezheplere gore namazini bile biletenbellikden oturu kilmayanlar hakkindaki gorusleri oku her suc cezalandirilir ki tevbe ile kurtulunsun

zina

Paşam sacmalik demenden belli ki İslam adina bir birşey bilmiyorsun ama bu nu bu alimler bir yerlerinden uydurmuyor senin gibi allah rasulu uygun söylemiş ve bunlarda bize aktariyor allah rasulune bunlar nerden geliyor kuranda herşey yazar evet ama derin işlenir biz anlayamayiz anlayamadigimiz noktalarda efendimiz hadis yoluyla tecelli eder aktarrir ve daha da kalin kafalimiz varsa alimler anlasilir hale getirir ve daha da anlamazsak günümüz tarikat cemaat vs yada hoca efendiler kimse iste yumuşatarak anlamamizi sağlar

zina

Paşam sacmalik demenden belli ki İslam adina bir birşey bilmiyorsun ama bu nu bu alimler bir yerlerinden uydurmuyor senin gibi allah rasulu uygun söylemiş ve bunlarda bize aktariyor allah rasulune bunlar nerden geliyor kuranda herşey yazar evet ama derin işlenir biz anlayamayiz anlayamadigimiz noktalarda efendimiz hadis yoluyla tecelli eder aktarrir ve daha da kalin kafalimiz varsa alimler anlasilir hale getirir ve daha da anlamazsak günümüz tarikat cemaat vs yada hoca efendiler kimse iste yumuşatarak anlamamizi sağlar

Re: Kul cezası

Senin ne dusundugunun bir onemi yok.fikirlerini kendine sakla.Bizim icin Allah C.C nun dusuncesi onemli.o zaman neden mahkemeler var.hirsizlarida Birakalim Allah C.C hu cezalandirsin.lutfen milleti saf yerine koyarak Allah C.C hu dusmanligi yapmayalim.Bu numaralara karnimiz tok baska kapiya.

CVP:Kul cezası

neden olayın ceza kısmı ile ilgileniyorsun? senin kendi öz karın, 5 çocuklu bakkalcı ile fingirdeşse aynı düşünmeye devam eder misin? yok kadınsan, kocan 3tane çocugun varken yıllarını vermişken, abinin karısıyla yatıp kalksa ve yakalasan ne yapardın?

toplumda AİLE kavramı vardır. bugün çevrene dön bir bak.. islamı yargılamaya kalkmak yerine o önce otur kendini hesaba çek

Re: CVP:Kul cezası

Senin söylediğin başka benim söylediğim bambaşka, sen Aile kavramı diyorsun ben ceza dan bahsediyorum. Senin Karın ya da Kocan yaparsa fingirdeşme çeker vurursun ya da toplarsın milleti taşlarsınız. Namusun kurtulmuş olur. Ayrıca ben olayın bütünüyle ilgileniyorum Kulun kulu cezalandırması yanlış benim için. İslam sabır anlayış dini, senin eşin öyle bir yola girer de seni aldatırsa. Allah ın dan bulsun deyip boşamak gerekir. İslamı yargılama demişsin, Kuran da var mı böyle bir şey, ilk önce onu söyle... Ben İslam ı değil bu cümleleri bu metnin içine koyanı sorguladım.

Re: Re: CVP:Kul cezası

Klasik gizli kafir sozu kur'an da varmi.yokmu.okumassan bilmezsin tabi.embesillige gerek yok.ac oku varmi yokmu.biz acip okuyoruz zahmet et sende oku.bedava bilgiye konma.

Re: İslam'da Cinselliğin Ölçüleri

degerli hocam işim nedeniyle uzun süre eşimden uzaktayım bu süre içinde zinaya bulaşmamak pornografiden uzak durmak için eşimi internet vasıtasıyla çıplak görmenin nasıl bir hükmü vardır saygılarımla

CVP:Re: İslam'da Cinselliğin Ölçüleri

Böyle bir şeye cevaz verilmesi mümkün değildir. Çünkü mahremiyet sınırlarını zorlamaktadır. Akla şunlar da gelebilir, eşinin fotografını çekme, kamerasını çekme gibi.

Uzaktan kamera ile görüntülü çıplak görüşmek masumca gözükse bile ciddi bir güvenlik açığını beraberinde getirmektedir. Çünkü o görüntüler gerçek zamanlı digital veri olarak bilgisayardan bilgisayara ya da telden tele aktarılmakta. ve bu aktarım tıpkı kargo ile paketlenmiş bir ürünün bir adrese gönderilmesi gibidir. veri kargo teslim edildiği andan itibaren kimlerin kontrolünden geçtiğini asla bilemezsiniz. mevcut görüntüler hacker vs gibi hiç beklemediğiniz bir yerlere ulaşabilir.

Yani siz aynı zamanda eşinizin çıplak görüntsünü tanımadığınız bilmediğiniz üçünçü kişilerle de paylaşmış olabilirsiniz.

O yüzden böyle birşey asla doğru değildir. pornografi izlemeden masturbasyon yapmanız daha sağlıklıdır

mastürbasyon

Hocam şimdi facede bi erkekle kızın cinsel içerikli konuşup birbirlerini ve o organlarını görmeden her ikisininde kendi elleriyle boşalması zina mı ? haram mı ? günah mı ? caiz mi ?

CVP:mastürbasyon

Böyle bir durum caiz değil, günah.. hatta HARAM.. telden internetten bu kadar açık konuşan erkek ile kadın yarın buluşmayı da göze alacaklar.. yarım kalan zinalarını tamamlayacaklardır.. bilginize

karı - koca ilişkisi

konu dışında ama karı koca arasındakı ilişki bir gecede birden cok ilişkiye girmesi günahmıdır

CVP:karı - koca ilişkisi

Karı koca istediği kadar ilişikiye girebilir. Günah değildir. Tabi sağlığı ve bünyesi elveriyorsa ..

Re: İslam'da Cinselliğin Ölçüleri

Ne tür bir yaşlılık zinasından, neyden bahsediyorsunuz anlamadım? Mesela, yaşlı bir insan, bir yaşlı insanla evliyken cinsel ilişkide bulunursa kötü bir şey mi? Veya yaşlı birinin yaşlı biriyle, genç birinin yaşlı biriyle bulunduğu cinsel birleşmede ne yanlış vardır?

CVP:Re: İslam'da Cinselliğin Ölçüleri

burada anlatılmak istenen insan belli bir yaşa geldiğinde ibadetle meşgul olacağına zina vs ile meşgul olursa çok daha büyük günahtır demek istiyor.

Re: CVP:Re: İslam'da Cinselliğin Ölçüleri

hem ibadet her yaşta (ergenlikten itibaren) kesinlikle yapılması gereken bir şey zaten, yaşlılıkla alakası yok ki

Re: Re: CVP:Re: İslam'da Cinselliğin Ölçüleri

Artık yaş kemale ermeye başladığında kendimizi dünya zevkleriyle değil de ibadetle meşgul etmeliyiz demek istiyor arkadaş, ne de olsa ölümü daha yakın hissediyorsunuz.

Re: CVP:Re: İslam'da Cinselliğin Ölçüleri

zina derken?

Re: İslam'da Cinselliğin Ölçüleri

yaşlılığın zinayla ne alakası var lütfen söyleyin

Re: Re: İslam'da Cinselliğin Ölçüleri

insan yaşlanır ama nefsi yaşlanmaz o hep genç kalmak ister
nefis 17 sinde 18 de neyse 70 de ayni nefistir iştahı kapanmaz nefsi ancak toprak doyurur.

CVP:Re: İslam'da Cinselliğin Ölçüleri

Adam belirli bir yaşa gelmiş, ölüm kapıda hala karı kız peşinde işte onun günahı misli ile oluyor. Hala akıllanmamışsa bedeli de daha ağır yani

zina

evet aynı benim babam 55 yaşında ..hala nasıl kızları kendime bağlarım nasıl onunla bununla yatarım..ilişki yaşarım onun derdinde.....ulan yaşın 55 be bide evlisin...annem de ne yapsın çaresiz zavallaı kabullenmiş sığınacak dalı yok....işler garip muamma..

Cinsellik

Ergen olmayanın mastürbasyon ile mezi çıkarmak günahmı dır

Escinsellik

Merhaba, 17 yasimdayim ve escinsellikten problemim var. Aslinda dindar biriyim ve dini uygulamalari cok iyi biliyorum sadece, bu yaz icinde kendimi tutamayib bir gunah isledim. Bir erkekle yakinlasdim... Zina yapmadigimi dusunuyorum... Surtunme ve tutma oldu ama tam bir cinsel iliskide bulunmadim... Bu zinamidir. Zinaysa ve ya degilse bunu nasil telfi ede bilirim. Ve bildirmek isteri ki yapdigiman bir kac gun sonra kendime gele bildim agliyor ve cok kotu durumdaydim. Nasil gunahlarimi bagislata bilirim ?
Cok saolun

Re: Escinsellik

Psikolojik destek almalısın

CVP:Escinsellik

Erkek erkeğe yaklaşmanın adı ZİNA değil LİVATA dır. ve zinadan cok daha kötüdür.

Allah yardımcınız olsun

Re: İslam'da Cinselliğin Ölçüleri

kardesim iyi hos zinayi falan yazmisiniz da hayat tek cinsellik degilki ehli sunnet ihlali var .gunumuz mevzularindan biraz arastirp yazarsaniz cok memnun oluruz

Re: İslam'da Cinselliğin Ölçüleri

bu yazı çok mükemmel olmuş. Allah razı olsun. benim Türkçeyle okudum ingilizcede olsa güzel olurdu ben bunu translation yapmak istiyorum. hakkını helal et...

HANIM KOCANIN GAYR-I MEŞRULARINA İSTEKLERİNE HAYIR DEMELİDİ

'Evet, her bir uzuv, birşey için yaratılmıştır. O uzvu, o şeyde kullanmakla mükelleftir. Mesela, herbir hasse için bir ibadet vardır. Onun hilafında kullanılması dalalettir. Mesela, başla yapılan secde Allah için olursa ibadettir, gayrısı için dalalettir' MİSALİNDEN NELER ANLAŞILIR...
EVET HARAMDIR. HAYRETTİN KAHRAMAN HOCAMIZDA BU DÜŞÜNCEDEDİR...
HANIMLAR KOCANIN MEŞRU İSTEKLERİNE EVT DEMELİ, G. MEŞRUYA HAYIR DEMELİDİR Kİ ALLAH BU İŞLERDEN RAZI OLSUN..İTİKAT OLARAK BU BÖYLE BİLİNMELİDİR...YANLIŞLIKLARI BU TERAZİYE GÖRE TARTMALIDIR....

DİKKAT EDELİM İNSAN İNSAN OLMAZSA MECBUREN HAYVAN OLMAK DURUMUNDA KALIR...
İNSANİYETE VE İSLAMİYETE LAYIK ŞEREFLE YAŞAMAK GEREKTİR..İNŞ...
SİZEDE HAYIRLI GÜNLER...

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: