try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Cünüplükle ilgili Sorular

Cünüplükle ilgili Sorular

1.açıklama

Guslü Gerektiren Haller:

1. Cinsel ilişkide bulunmak:Meni gelmese bile erkekle kadının cinsel organları birbirine kavuşursa gusül gerekir.
Resulullah (s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Kadının ve erkeğin sünnet mahalleri birbirine dokunur da kertik kaybolursa gusül, lazım gelir. “(1)

2. İhtilam olmak: Erkek veya kadından uyku ya da uyanıklık halindeyken şehvetle meninin çıkması da guslü gerektirir. Resulullah (s.a.v.)’a: “Bir kimse elbisesinde ıslaklık bulsa, ancak ihtilam olduğunu hatırlamasa yıkanması gerekir mi?” diye soruldu. Resulullah (s.a.v.): “Evet gerekir” diye cevapladı. Sonra ihtilam olduğunu görüp de yaşlık göremeyen kimseden soruldu. Resulullah (s.a.v.): “Ona gusül gerekmez” dedi..”(2)

(1) Buhârî, Gusl 28; Müslim, Hayz 87; Ebu Dâvud, Taharet 84; Nesâî, Taharet 129; Ibn Ma’ce, Taharet 111; Muvatta, Taharet 71
(2) Ebu Dâvud, Taharet 95; Tirmizî, Taharet 82

2.Açıklama
Cünüp olan insanın yemek yemesi, su içmesi câiz midir?

Ihtiyatlı görüşe göre kadın için de erkek içinde cünübken yemek, içmek mekruhtur. Çünkü kullanılmış suyu içmek mekruhtur. Kullanılmış su abdest ve gusül için kullanılan sudur. Böyle bir su, maddi pislik taşımasa bile, günahları süpürmekle manevi kir taşır. Ağız yıkanmadan ağıza, alınan su, bedenin bir parçasına (yani ağzına) degmis ve bu manevi kiri yüklenmiş olur. Yutulmasıyla o kir de yutulur. Ancak cünüp olan kimse, elini ve ağzını yikadıktan sonra yiyip içebilir. Âdetli ve lohusanın durumu böyle değildir. Onlar yıkanacak zamana gelmedikce, artıkları kullanılmış su gibi olmaz. Yiyip içebilirler, artıkları temizdir. ( Halebî (sağîr) 41-42; Hindiyye I/13; Kâdihân NI/404 ) Diğer yönden cünüp kimsenin ağzını yıkamadan da yemesinde mahzur olmadığını söyleyenler olduğu gibi, ( Kadıhân I/46) yıkasa bile mahzurlu olduğunu söyleyenler de vardır.( Halebî (sağîr), agk.; Ayrıca bk. es-Subkî, el-Menhel N/288; Nemenkânî N/205) En iyisi sıkışık olunmadığı zamanlarda yemeyi içmeyi yıkanmadan sonraya bırakmaktır.

Gusletmesi farz olan birisi temizlik de yapar, bulaşık da yıkayabilir, yemek te yiyebilir.fakat ağzını ve ellerini yıkamadan yemek yemesi mekruhtur. ama haram değildir. Gusülsüzlüğü bu gibi hizmetlerine mâni olmaz.

Ancak, guslü bir namaz vakti geçirecek kadar tehir etmemek gerektiğini de âlimlerimiz ikaz yollu ihtar etmişlerdir. Çünkü, namaz vakti geçtiği halde gusletmemek, namazı kazaya bırakmak demektir. Özürsüz namazı kazaya bırakmak ise câiz değildir.

Bu bakımdan, kendisine gusül farz olan kimse, gusülden önce gereken işleri yapar, temizlikte bulunur, hatta yemek dahi hazırlarsa da, bulduğu ilk fırsatı hemen kullanıp guslünü yapmalı, gusülsüzlüğünü bir namaz vakti çıkıncaya kadar tehir etmemelidir. Resûl-i Ekrem Efendimiz, guslünü özürsüz tehir edenleri ikaz ettiği hadîsinde cünübün bastığı toprağın kendisine lânet okuyacağını hatırlatmış, guslü tehir etmemeyi tembih buyurmuştur.

Bununla beraber gusülsüz insan, necis de değildir. Mânevî kirlidir, ama necis hükmünü almaz. Ebû Hüreyre (R.A.) Resûl-i Ekrem Efendimize bu mevzuda sorduğu sualine şöyle cevap almıştır:

— Sübhânallah! Hiç mü’min necis olur mu?

Demek ki, cünüb insan mânen kirlidir, ama bu kirlilik kendisinden tiksinilmesine sebeb olacak necislik hükmünü de almaz.

Gusletmesi Farz Olanlara, Haram Olan Şeyler Nelerdir?

Cünüp olan kadın ve erkeğe veyahut hayız ve nifas hâlindeki kadınlara yapmaları haram olan dini vazifeler şunlardır:

l— Namaz kılmak.
Cünüp olan kimse, oruç tutmakla beraber, hayız ve nifas hâlindeki kadın, oruç da tutamaz.

2 — Kur’an okumak.
Ezberden veya Mushaf’a bakarak bir âyet dahi olsa Kur’an okumak (tilâvet) haramdır: Ancak Kur’an’daki dua ve sena âyetlerini tilâvet kasdı olmaksızın dua ve sena niyyetiyle ezberden okumak caiz görülmüştür. Meselâ, cünüp bir kimsenin dua ve sena âyetlerini ihtiva eden Fatiha sûresini tilâvet kasdıyla okuması haramdır. Dua ve sena niyyetiyle okuması ise caiz olur.
* Kelime-i şehadet getirmek, teşbih ve tekbir kelimelerini söylemek de caizdir.

3— Kur’an okumak caiz olmadığı gibi Kur’an-ı Kerîm’e el sürmek de caiz değildir. İsterse el sürülen bir âyet olsun, isterse yarım âyet. Ancak Kur’ân-ı Kerîm bir mahfaza içinde olduğu takdirde el sürmek caiz olur.

4 — Kâbe-i Muazzama’yı tavaf etmek.

5 — Zaruret olmaksızın câmi-i şerifin içine girmek veya camiin içinden geçmek.

6 — Üzerinde âyet-i kerime yazılı herhangi altın ve gümüş parayı veya kolyeyi veyahut levhayı elle tutmak da haramdır.

Gusletmesi farz olan kişilere mekruh olan şeyler ise:
1- dini kitaplardan herhangi birini el ile tutup okumak. el ile tutmayıp öyle okusa mekruh değil
2- elini ve ağzını yıkamadan yiyip içmek

3.açıklama
Bir insanın cenabet gezmesi günah değildir. Ancak bir vakit namazı geçirecek kadar cünüb durmak namazın aksamasına neden olacağı için caiz değildir. Bu durumdan dolayı namaz kazaya kalmışsa tevbe istiğfar edilmelidir.

4.Açıklama

Cünüp olanların yaptığı bazı şeyler vardır ki, bunlar kendileri için mubahtır. Ancak en kısa zamanda gusül almak iyidir. Özellikle bir namaz vakti geçirmeden yıkanmak ise farzdır. Bununla beraber cünüp olarak yemek içmek, uyumak haram değildir. Konuyu haram ve helal noktasından değerlendirmek böyledir.

Cünübün uyuması:

Gudayf ibnu’l- Haris şöyle anlatıyor: “Hz. Âişe’ye: “Rasulullah (s.a.v.) cenabetten gecenin başında mı yıkanırdı, sonunda mı?” diye sordum. Hz. Âişe (r.a.) şöyle cevapladı: “Bazen başında, bazen de sonunda yıkanırdı.” Ben: “Allahuekber! Bu konuda genişlik veren Allah’a hamd olsun” dedim.”(1)

Hz. Aişe (r.a.)’nin bir rivayeti de şöyledir:”Rasulullah, cünüpken uyur ve suya hiç dokunmazdı. “(2)

Hz. Ömer, geceleyin cünüp olduğunu (ne yapacağım) sordu. Rasulullah (s.a.v.): “Abdest al, uzvunu yıka, sonra uyu”dedi.(3)

Bu delillere göre, cünüp olan kimsenin uyumadan önce abdest alması daha uygundur. Bu arada şunu da unutmadan söylemek gerekir.

Bu uyuma işi namaz vaktinin geçirilmemesi şartına bağlıdır.

Cünübün yemesi ve içmesi:

Cünüpken insanların yeme ve içmesinin nasıl olacağını yine Rasulullah (s.a.v.)’ın sünnetinden öğrenelim. Rasulullah (s.a.v.), cünüpken yemek ve içmek istediğinde ellerini yıkar ve sonra yer içerdi.(4) “Peygamber (s.a.v.), cünüpken yemek yemek veya uyumak istediği zaman abdest alırdı.”(5)

Cünüp olan kimsenin yemek içmek için sadece ellerini yıkaması yeterlidir, ancak abdest alması daha iyi olur.

Cünüp olan kimseyle oturmak:

Cünüp olan kimse diğer insanlarla oturabilir. Ancak dinimizce uygun olan hemen yıkanmasıdır. Ebu Hureyre (r.a.)’nin anlattığına göre, Rasulullah (s.a.v.), Medine sokaklarından birinde kendisine rastlamıştı. Ebu Hureyre bu sırada cünüp olduğu için, Rasulullah (s.a.v.)’in yanından sıvışıp gitti ve yıkandıktan sonra da geldi. Rasulullah (s.a.v.) onun geldiğini görünce sordu: “Ey Ebu Hureyre, neredeydin?” O da
cevab verdi: “ben cünüp idim, pis pis yanınızda oturmak istemedim.” Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) şöyle dedi: “Sübhanallah! Müslüman pis olmaz.”(6)

Cünüp olana dokunmak:

Cünüp olan kimseye dokunmanın hiçbir sakıncası yoktur. Bu konuyla ilgili olarak şu hadisi delil olarak gösterebiliriz: Huzeyfe bin el- Yemân, bir gün Rasulullah (s.a.v.) ile karşılaştı. Peygamberimiz onunla musafaha etmek için ona doğru elini uzattı. Huzeyfe cünüp olduğunu söyledi. Rasulullah (s.a.v.) de bunun üzerine şöyle dedi: “Mü’min necis olmaz.”(7)

Cünüp olan kimselerin yukarıda zikrettiğimiz şeyleri belli ölçüler içinde yapmasında bir sakınca yoktur. Yani cünüp olanın yemesi, içmesi, uyuması, toplum içinde bulunması mubahtır. Ancak mü’minin hem maddî hem de manevî olarak her zaman temiz olması gerekir.

Üzerindeki yükleri, ağırlıkları kaldırıp atması lazımdır. Bunun için ilk fırsatta, geciktirmeden gusül abdestini almak en iyisidir. Su bulunamadığı takdirde teyemmüm alarak bu yükten kurtulmak mümkündür. Teyemmümle ilgili bilgi almak için ilmihallere bakmanız yeterlidir.

Sonuç olarak gusüle ihtiyacı olan erkek veya kadın her müslümanın zaman geçirmeden bu işi yapması en doğru harekettir. Yine çocuklara bu konuda (guslün alınışı) bilgi vermek, gusül gerektiren hallerle ilgili bilgilenmelerini sağlamak için yeterli kitab ve kaynak eserin temin edilmesi çocukların eğitimi açısından yararlı olacaktır.

1 - Buhârî, Gusl 25, 27; Müslim, Hayz 21; Ebu Dâvud, Tah3aret 88, 90, Salât 343;
Tirmizî, Taharet 87; Nesâî, Taharet 163, 164,165, Gusl 4, 5; Muvatta, Taharet 77
2 - Ebu Dâvud, Taharet 88,90
3 - Buhârî, Gusl 25,27; Müslim, Hayz 25; Ebu Dâvud, Taharet 87; Nesâî, Tah3aret 167;
Tirmizî, Taharet 88; Muvatta, Tah3aret 76
4 - Nesâî, Taharet 163-166
5 - Nesâî, Taharet 163
6 - Buhârî, Gusl 23, 24; Müslim, Hayz 115; Ebu Dâvud, TahSaret 97; Timüzî, Taharet
89; Nesâî, Taharet 172
7- Nesâî, Taharet 172

Re: Cünüplükle ilgili Sorular

sa arkdaşlar bir insan önce cenebet oldu sonra gusül abdesti aldi fakat daha sonra bi yeri kanadı gusül bozuldu tekrar cenebet mi olur???

cenabetlik

ya arkadaşalr gusül abdesti almadanda geçermi bu durum acil kafayı yicem

Re: Cünüplükle ilgili Sorular

arkadaslar pornoyu izledim hiç dokunmadan lavaboya gittim ama tuvaletimle beraber cıkmıs gibi cünüpmüyümmm

Re: Re: Cünüplükle ilgili Sorular

ewet

CVP:Re: Cünüplükle ilgili Sorular

evet cünüpsün banyo yapman lazım

Gusül Abdesti

Beyler Çok Acil Ögrenmem Lazım Ben Mastirübasyon Yaptım Gusül ABdesti Almaya Gittim Sünnetlerini Bilmiyordum Yapmadım Gusül Abdestim Kabul Olurmu?

Re: Gusül Abdesti

Niyetin abdest almak olduğu için sakıncası yok önemli olan gönül niyeti

Cünüplük

Merhaba arkadaşlar benim bi sorum olacak ben daha yeni 31 çekiyordum fakat sperm gelmeden bıraktım. 10 dk sonra küçük tuvaletimi yaptım.hiçbir zevk almadım, çişimle meni de gitmiş olabilirmi, isteksiz olduğu için cünüp kalır mıyım ? Acil yardım lütfen

cunupluk

ben 21 yaşındayım normal karşı cinslerle konuşurken ben istemeden sıvı geliyor ve iç çamaşırım hafife olsa ıslanıyor ama ben istemiyorum am oluoy rbu durumda ben cunup sayılırmıyım:/ bana yardımcı olun :(

Re: Cünüplükle ilgili Sorular

ben ergenliğe girmeden mastırbasyon yapıyorum.gusül abdesti yapmam gerekirmi?

Cinsel

Evet kardeş

gusül

Ben gusül abdesti almak için banyoya giriyorum ilk önce bel altı pislikleri yıkayıp, gusüle niyet edip, normal abdest alıp, ağzımı ve burnumu bol suyla yıkıyorum daha sonra 3 kere başıma 3 kere sağ ve sol omzuma döküp normal banyo ediyorum. Aldığım gusül abdesti ve daha sonrasında banyo etmem caiz mi?
2.Soru: İnternette gezerken ve daha çok sosyal paylaşım sitelerinde gezerken çıplak erkek veya kadın görüyorum Bunlar cünüplüğe neden olur mu? Arkadaşlar kendi aramızda konuşurken olur diyorlar mesela senin namahremini görsek diyor biz cünüp oluruz diyorlar Bu ne kadar doğru ve nasıl olur?

Re: gusül

bende bunu merak ediyorum banda oldu

Re: gusül

hacı bende bu durumu merak ediyorum banda oldu

güsül sorunu

Arkadaş söylemesi ayıp gece ben uyurken yorganı yapıyorum istemsiz bilmiyorum ama ailem farkedmiş ne yapmalıyım her günde gusül alınmazki yardım lütfen bikerede yorgansız yatim düyorum ama hava soğuk bide yastığı elime geçirirsem mazallah ne olur bilmem :( durum : kritik

Re: güsül sorunu

kardeş senin durumun gusulle ilgili olmayabilir ayıptır sölemesi altına kaçırmısta olabilirsin meni zaten kokusuzdur ama altına kacırırsan alırsın kokuyu ama genede meni degildir genede doktora gidip bi muayne ol bence iyi günler

güsül sürunu

Arkadaşlar ben dayanamadım hani reklamlarda kız felan görürsün yarı çıplak felan ya benimde masturbasyon yaptım yanlız gece yaptım ailem uyuyo ben gusül alamıyorum teyemmüm yapsam kumu nerde bulucam cünüp ölürsem diye korkuyorum yarın alsam olurmu Allah affedermi :( :(

merhaba

arakadaşlar ben 14 yaşındayım ve ergenliğe girmedim yada emin değilim cünkü ben daha ergenliğe girmeden önce 31 çektim ve akıttım daha ergenliğe girmedim yani . Bunun nedeni 31 çekmemmi yoksa geçmi giriyorum ? acil cevaplayın lütfen

Re: merhaba

ya ben porno izlerken kendiliginden akmış bende fark ettim cenabet olunurmu böyle

..

ben yeni duş almıştım fakat dayamanayıp masturbasyon yaptım. eğer duş almaya kalkışsam ailem anlar ne yapmalıyım
lütfen yardım edermısınız

CVP:..

tekrar duş al.. kendine ceza ver. gusul abdesti almayı unutmuşum dersin

gusül gerekir mi

bende 31 çekmeye başladım ve yarıda kestim boşalma isteğim gitti bide banyo yapmak zor geldi,daha sonra penisime baktım döl falan geldiyse gusül abdesti alayım diye ancak döl yerine beyaz bi sıvı geldi onun döl olmadığına eminim sanırım zevk suyuydu yaklaşık bi dk daha bekledikten sonra döl falan gelmediğini farkettim gusül abdesti almak gerekir mi bilgisi olan lütfen yardımcı olsun yardımcı olandan da olmayandan da simdiden Allah razı olsun hayırlı aksamlar..

Re: gusül gerekir mi

alman laZIM Kardesım

CVP:gusül gerekir mi

Evet gusül abdesti almanız gerekir. Masturbasyona başladıgınız anda meni gelsin gelmesin gusul abdesti almanız gerekir

Re: CVP:gusül gerekir mi

gusul gerekmez beyaz sıvı mezidir. mezinin çıkması abdesti bozar. ancak meninin şehvetle yani masturbasyonla çıkması gusül gerektirir. masturbasyona başlamak gusül gerektirmez .

uyurken cünüp kalmak

önce selamun aleykum kardeslerim ben uyurken cünüp oldum gusül etmem gerekiyor ama elim yeni ameliyat oldu su deycek durumda degıl bu durumda gusül etmem imkanız acaba günah olurmu yoksa teyemmüm yapsam gusül yerine gecermi nolur bi cevplyın ne yağıcam bilmiyorum !!?

CVP:uyurken cünüp kalmak

Eğer su ile gusül alamayacak durumda iseniz teyemmüm etmeniz gerekir. Fakat vucüdunuz bir bölümü yıkayabilecek durumda iseniz o kısmı yıkar, yıkayamayacağınız kısmı mesh etmeniz gerekir

Re: Cünüplükle ilgili Sorular

Arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlarımız ramazanda masturubasyon yaptığını söylemiş.Şunu da dikkate alırsanız sevinirim.Riyazüs Salihin adlı bir hadis kitabında şöyle bir hadis var:

Ramazan ayında cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların da zincirlendiği ile ilgili bu hadis.Yani ne yaparsanız kendi nefsinizden dolayı olmuştur.Şeytanın bir oyunu,kandırması veya vesvesesi değildir.

Re: Cünüplükle ilgili Sorular

ben bir keren 31 çekmeye başladım ve sonra vazgectim ama küçük tuvalete gidince meni geldi cünüp olurmuyum lutfen bilgilendirirmisiniz

cünüplük

arefe günü mastürmasyo yapmak günahmıddır lütfen cevaplayın...

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: