try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLER

Bu konu başlıbaşına bir kitap ve araştırma konusu olduğundan, biz bu mevzuda söylenmesi gerekenlerin tümünü söylemeye çalışmayacak, bazı tereddütlü ya da önemli noktalara deginmekle yetinecegiz.

Bu konuda hiç unutulmaması gereken en önemli nokta, insanın yaradılış gayesidir. Insan Allah'ın yüceligi karşısında kendi güçsüzlügünü kabullenmesi ve her hareketini Allah'a kulluk olarak yapması için yaratılmış bir varlıktır. Öyleyse yemesi, giymesi yatması ve kalkması gibi, cinsel ilişkisi de ibâdet olarak yapılmalıdır. Haramdan sakınmak, Allah'ın nimetinden helâl olarak yararlanmak, yapacağı hayırlı işler için fikrini meşgul eden cinsel arzuyu, sağlam düşünebilmek için gidermek, koca karının, karı da kocanın hakkını ödemek ve en önemlisi müslüman nesli yetiştirmek amacıyla yapılan meşru bir cinsel ilişki ibâdettir ve insana aldığı zevkler yanında sevap da kazandırır. "Kişinin zevkini yaşamasında hiç sevap olur mu ?" diye soran sahabiye Allah Rasûlü Efendimiz; "O suyu haram bir yere akıtsaydı, günah olmayacak mı idi? Öyleyse helâlından akıtması da sevaptır" buyurmuştur.(Müslim, zekât 52; Ebû Dâvûd, tatavvu' 12; edep 160; Müsned V/167,168.)

Öbür yönüyle insan, arzu ve şehvetinin esiri olup, sırf zevki için yaşar hale gelmemelidir. Bu, ondaki hayvanî güçleri geliştirir, melekî güçleri zayıflatır ve insanı alçaltır. Halbuki, bütün zevkler gibi cinsel ilişki zevki de bir gaye değildir, bir gaye için yaratılmış insana Allah'ın bir hediyesidir. Insandan, neslini sürdürmesini istemiş ve bunu Allah'ın istediği doğrultuda yapması halinde kendisine cennet vadedilmiştir. Ise cinsel ilişki zevki gibi peşin bir avans da verilmiş ve sanki öbür âlemde alabildiğine tadacağı zevklerden, daha dünyada iken ona parmak ucuyla hafifçe tattırılmıştır. Ya da yorucu çabalarla yüce bir gayeye ulaşması istenen insana, gönül eglendirme türünden çerez takdim edilmiş ve asıl ziyafetin sonda olduğu bildirilmiştir. Tıpkı zor birise kosulan çocuklara, işi sonuna kadar götürmeleri için verilen oyuncaklar gibi. O çocuğun verilen işi bırakıp bu oyuncakla eglenmesi, oyuncağın veriliş amacına ne derece zitsa, insanın cinsel zevklerini gaye olarak görüp, sırf onlarla meşgul olması da yaratılış gayesine o derece zittir.

Şimdi vereceğimiz bilgilerde bu açının göz önünde bulundurulması gerekir.

Tutma ve bakma konusunda karıkoca arasında avret olan bölge yoktur.(Ibn >bidin VI/367) Hz. Ömer'in oğlunun; "bana göre birbirinin organlarına bakmaları daha iyidir, çünkü bu cinsel ilişkinin tadıni artırır," dediği nakledilir. Fakat Aynî; "bu sözün, onun sözü olduğu kesin değildir" der. Tutma konusunda câiz değildir diyen yoktur. Ebû Yûsuf; "Ebû Hanife'ye sordum ki, erkek karısının organını tutsa, kadın da kendisine karşı tahrik etmek için kocasının organını ellese, bunda bir sakınca var mıdır2 O da bana; hayır, yoktur. Hattâ bu sevaptır ve ecrin büyük olmasını sağlar dedi".

Hanımı ile ilişkide bulunurken, onu tanıdığı güzel bir kadın diye hayâl edip, onunla sevişiyor gibi cima yapmasının haram olmadığını söyleyenler vardır. Ancak Ibn Âbidîn; bizim kurallarımıza göre bunun helâl olmaması gerekir, çünkü bu, suyu şarap olarak düşünüp içmeye benzer. Onun haram olduğu açıktır. Öyleyse öbürü de helâl olmamalıdır" der. ( Ibn ilbidin VI/372.) Doğru olan da bu olsa gerektir.

Cinsel ilişkide kullanılan kremler, ya da yağlandırıcıların, domuz yağı gibi haram madde içermedikten sonra, helâl olmadığını gösteren bir delil yoktur. Ancak bu normal eşlere tavsiye edilmeyecek bir durumdur. Allah bu iş için tabi nemlendirici yaratmayı ihmal etmemiştir.

Cinsel ilişkinin yasaklanan, ya da tavsiye edilen bir şekli yoktur. Ne var ki, tabiîlik dinî olan İslam'ın, bu konuda da tabiî olanı tercih edeceği açıktır. Üreme organından olmak üzere, karı ile koca hangi tür ilişkiden zevk alıyorlarsa onu uygularlar. Ayakta, otururken, yatarken, arkadan, önden, altta, üstte; hangisini isterlerse öyle yaparlar. Ancak üzerlerinin örtülü olması Islâmî bir edep ve emirdir." Allah ise utanmaya en lâyık olandır"(Fetâvây-i Hindiyye'de: "Oda küçük olursa (5-10) zira' yani yaklaşık(3 x 6 m2) koca böyle bir odada cima maksadıyla karısını soyabilir. Bir kısım ulema karı kocanın bir odada tek başlarına soyunmalarında mahzur olmadığını söylemişlerdir." (Ibn Âbidîn, Kunye'den, V/288). Ama bu, elbette cima ederken açık olabilecekleri anlamına gelmez. Hadîs için bk. Buhârî, ilm 15, edep 68.)

Karısına dübüründen yaklaşmak çok çirkin bir hareket ve haramdır. Insanın tabiatina, şeref ve onuruna aykırıdır.

Erkeğin, şehvetini uyandırmak ve zevk duymak için, eliyle ya da butlarıyla kendi kendini tatmin etmesi helâl görülmemiştir. (Bu konuda Mü'minûn (23) 7 ve Me'âric (70) 31 âyetleri ve tefsirlerine bakılabilir.) Haramlığını bazıları hafif, bazıları da kaba olarak nitelemişlerdir. Ancak erkeğin yanında karısı yoksa, ya da evli değilse, kalbi bununla meşgul oluyorsa ve harama düşme endişesi varsa, kendisini boşaltmanın, bunu âdet haline getirmemek şartıyla câiz olduğunu söyleyenler vardır. Hattâ, ciddî olarak harama düşme endişesi varsa ve bu yolla buna engel olunacaksa, bunun vâcip olduğunu söyleyenler de vardır. (Geniş bilgi için bk. Mahlûf, Fetâvâ I/117,118.) Ancak Peygamberimizin bu konudaki tavsiyesinin, şehveti oruç tutmakla yatıştırmak olduğu unutulmamalıdır. (Söz konusu hadîslerinde Rasûlüllah Efendimiz: "Gençler! Evlilik külfetine hanginizin gücü yetiyorsa evlensin." Yapamayan oruç tutmalıdır. Çünkü onun (nefsi dizginleyici) kamçısı vardır" Buhârî, savm 10, nikâh 2, 3; Müslim, nikâh 1, 3; Ebû Dâvûd, nikâh 1) Bu yolla hem haramdan kurtulacak hem de sevap kazanacaktır.

Erkeğin eli vb. şeylerle kendini tatmin etmesi caiz olmadığı gibi, kadının da bu yolla tatmin araması câiz değildir. Ancak koca, karısının eli ile ya da vücudunun diğer yerleri ile tatmin olabileceği gibi, karısını da bu yolla tatmin edebilir. (Serahsî, Mebsût X/159.)

Hastalık, zayıflık ve güçsüzlük gibi sebeple cinsel ilişkiye dayanamayan ve bu yüzden istemeyen kadınla cima etmek haramdır. (Ibn Âbidîn, el-Ukûdü'd-dürriyye I/26.)

Evlendiğinde karısıyla ilişkiye güç yetiremeyen erkek bir yıl beklenir. Bir yıl boyunca da, bir defa olsun, güç yetiremezse, karısı, istemesi halinde ayrılır, erkeği beklemeye zorlanamaz. (Ibn Âbidîn, el-Ukûdü'd-dürriyye I/30.)

Mushaf(Kur'an_ı Kerim) bulunan odada cima(cinsel bieleşme) etmenin sakıncası yoktur. Çünkü müslümanlann evlerinde ve odalarında genellikle Mushaf bulunur. Ancak Allah'ın kelâmına karşı saygı duyulduğunu göstermek için Mushafin örtülmesi gerekir. (Ibn Âbidîn, I/266, el-Hediyyetü'l-Alâiyye 268.)

Cimaya(Cinsel birleşme) başlarken "besmele" çekerek,hadîste geçen "Bismillâh, Allahümme cennibnâ'ş-Şeytâne ve cennibi'ş-Şeytâne mâ-razektenâ" duasını okuması müstehaptır ve cimanın edeplerindendir. (Örnek olarak bk. Buhârî, bed'ul-halk 11; Müslim, talak 6, nikâh18)

Kocası kendisini cimaya çağırdığında, karısının bunu özürsüz olarak reddetmesi, câiz değildir. Hattâ âdetli olması da bir özür değildir. Çünkü kocası onun, âdetli iken haram olan bölgesi dışında bir yerinden yararlanabilir. (Fetâvây-i Hindiyye (yazma) 611/45 Müslim, hayz 16, Nesâî, taharet 180; Ibn Mâce, taharet 124) Bu konuda özellikle kadının sözkonusu edilmesi, cimada erkeğin, kadından daha sabırsız olduğundandır. Yoksa kadının, kocasından cima isteme hakkıyok demek değildir.

Karıkocanın, zaruret olmadıkça cinsel ilişki biçimlerini başkalarına anlatmaları haramdır. Peygamberimiz (s.a.s.) : "Şüphesiz ki, Kıyâmet Gününde, Allah'ın katında, emanete hiyanetin en büyüklerinden biri, karıkoca beraber düşüp-kalktıktan sonra, kocasının kadının sırrını yaymasıdır" buyurmuştur. (Müslim, nikâh 21; Davûdoğlu age VN/327 vd.)

Emzikli kadınla cimada bulunmak câizdir. (bk. Müslim, nikâh 24; Davûdoğlu age VN/342 vd.) Bir kadını görerek şehveti harekete gelen kimsenin, derhal karısı ile cima etmesi ve nefsini yatıştırması müstehaptır. (bk. Müslim, nikâh, 2; Davûdoğlu age VN/221.)

Cimada özellikle dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de, temizliğe olabildiğince dikkat etmektir. Mümkünse ilişkiden önce eşlerin dış organlarını sabunla yıkamaları müslümanca bir davranış olur. Çünkü temizlik müslümanlığın ana temellerindendir. Kasıklarda yuvalanıp üreyen mikropların, ilişki yoluyla kadının rahmine ulaşıp, çeşitli rahim hastalıklarına sebep olabileceği, ya da mevcut hastalıkları artırabileceği hiç unutulmamalıdır. Peygamberimizin (s.a.s.) cima edeceklere abdest almayı tavsiye etmesi (bk. Ibn Kudâme, el-Mugni VN/26) bundan olsa gerektir.

Ilişkinin ne olduğunu bilecek kadar büyük çocukların bulunduğu odada, onlar uyurken bile cima etmek câiz değildir. (Nemenkânî, el-Fethu'r-Rahmanî N/2l3

Yorumlar

o parça parça gelen

o parça parça gelen meninin belli bi süre gelme zamanı vardır kişiden kişiye değişir bunu sen belirliyeceksin o vakit bittikten sonra abdest al. almadan önce işersen kanalı temizlemiş olursun. bu vakti beklersen abdestin geçerli oluyor beklemezsen geçersiz oluyor dolayısıyla tekrar abdest alman gerekiyor saygılar kardeşin mustafa

soru isareti

Neresinden nasil baslayacagimi bilmiyorum yalniz ögrenmek istedigim konu sudur...Esimle 5 sene önce birbirimizi cok severek evlendik 2 sene gayet düzgün ve güzel bir evliligimiz oldu,sonra esim 10 günde felan anca yanima yaklasir oldu onun yasi 33 benimkide 26 ne kadar konussamda beni anlamiyor ve hep erteliyor buda beni olur olmadik düsüncelere itiyor bu evliligi böyle yürütmeyi beceremiyorum kadin olarak cok agirima gidiyor bana yaklastigi zamanda genelde hep arkadan yaklasmak istiyor ve ben o zaman daha uzaklasiyorum...Ben esimden bu nedenle cok sogudum ve evliligi bu sebepten bitirmek istemem yanlismidir...

bence sen eşini tekrar

bence sen eşini tekrar kendine aşık etmek için biraz caba harcamalısın güzel bir evişme yataktan önce başlar ve yatakta neticeye gidilirse her iki tarafta daha mutlu olur eşinin gözüne daha hoş görünmek için bence biraz caba göster mesele yeni ve farklı bir iç camaşırı veya yataga girerken hafif bir makyaj gibi yapıp onu cezb etmelisin

Evet, boşanabilirsin...

Anonym eğer kocan sana dinimizde haram olan arka taraftan yaklaşmaya çalışıyorsa ve seni buna zorluyorsa elbette ondan boşanman hakkın....Fakat 10 günde bir ilişki kurmasından dolayı boşanmak istemen uygun olmaz....Bence onunla uygun yer va zamanda karşılıklı otur ve konuş....belki bir sonuca varabilirsin...inşaallah...konuşman samimi,içten ve açık net olsun...kocanın niyetini anlamaya çalış....ve bir sonuca varın...selametle...

LUTFEN CEVAPP

SELAMUN ALEYKUM KARDESLERİM...ERKEGİN KADİNA PARMAGİYLA MASTURBASYON YAPMASİ VEYA KADİNİN ERKEGE ELİYLE MASTURBASYON YAPMASİ GUNAHMİDİR. BİDE KADİNİN GOGUSLERİNİN ARASİNDA MASTURBASYON CAİZ MİDİR SON OLARAK KADİNİN USTUNE BOSALMAK HARAM MİDİR?LUTFEN CEVAP!!

CİNSELLİĞİN BİLE SINIRI VARDIR

KARDEŞİM BÖSLENDİĞİN YERLERDEN ÖĞRENDİĞİN ŞEYLERİ TATBİK ETMEK YERİNE KURAN VE SÜNNETİN İSLAMİ MAHREMİYET VE CİNSİLLİK NOKTASINDAKİ hakikatlerini öğren uygula.böyle iğrenc boş çirkin pis şeyleri uyguluma.cinselliğin seyrini yönünü sapkınılğa doğru çevirme.allah cinselliğe bile bir sınır koymuştur.siz o sınırların dışında şeylerin peşine düşmüşsünüz.kadın üzerinde üç kuruşluk zevkler için tasarladığınız şeylere bakın.elin dilin yapacağı şeyler yetmemiş gibi birde şeyinizi her yere sokmaya çıkarmaya çalışıyorsunuz.her yere uluştırmaya çalışıyorsunuz.süt çeşmesi yeri olan analık yeri olan kadının göğüsleri için düşündüğünüz şeylere bakın.zevk ve lezzetlerin helal olanı yetmiyor mu ki böyle şeyler peşinde koşuyorsunuz.sınırları aşıyorsunuz.kadına hakaret ediyorsunuz.onu aşağılıyorsunuz.sanki bilmem ne karısı gibi muamele yapmaya çalışıyorsunuz.adetli döneminde zinaya düşmemek ve cinselliği teskin için birbirinizi tatmin etmeye çalişabilirsiniz ama öyle sınırları aşmadan saptırmadan yapın.ölçünüz kriterenizi helal haram islam olsun.onun dışında sapkınlık dalelet haram günah vardır.vesselam.

Boş ve abes sözlerin maskarası olacağıma;
güzel sözlerin hamalı olurum!
*****************************************
İnsan bazen susması gereken yerde konuştuğu için kaybeder.
Bazende konuşması gerekmeyen yerde sustuğu için kazanır.

Re: CİNSELLİĞİN BİLE SINIRI VARDIR

Kardesım ınsanı neden azarlıyorsun,,,, bılıyorsan ınsanca cevapla,,,,, gogus arasına surtmek caızmı degılmı,,,,bunu yapan ve ,yapmasını ısteyen bınlerce bayan ve erkek var ,,, daha guzel bır acıklamayla hadısle ,,,,ınsanları kucumsemeden cevap yaz ki,,, ınsanlar yanlıs yoldamı bılsın tovbe etsın vazgecsın, vazgecmeyende gunahına razı olsun,,,,, bende ogrenmek ıstıyorum mesela,, gunahmı,, hangı hadıste , yada yüce kuranımızda varmı cevap

cizmeyi asmak

bence cizmeyi siz asiyorsunuz,bakiyorum keyfi bir sekilde sinirlama koyuyorsunuz her seye,sen bana veya bize bir ogut verdigin zaman ayet veya hadisle bunu ispatla,allahu taala kadinin memelerinin arasina bir sey yapmayin dedigi yok,sen nereden bu sinirlamayi getirdin,neye dayanarak,???

CVP:cizmeyi asmak

işte senin gibiler çizmeyi aşmasın diye Allah her durumu kitabında yazmamış. Bir de olur da kişi nefsine yenilip yaparsa haram işlemiş olmasın diye bu konularda açıkca yasaklar konmamış. Sadece son sınırlar net şekilde belirtilmiş. Arkadan yaklaşma, adetli iken ilişkiye girme diye. Güzel olanlar da belirtilmiş. Arada kalanlar da kişinin insafına bırakılmış.

Arkadaşımız da sınırlar demiş.. genelde gögüs arası sürtme, ağzından emme veya yalatma gibi aşırılıklar PORNO hastalığının ürünü olmakta ki bu hastalık kıskançlığı da yavaş yavaş öldürüp grup ve ters ilişkilere kadar vardırmaktadır.. Porno izlemesen nereden bileceksin bunları?

eger kadın kocasının

eger kadın kocasının cinsel organını agzına alıyorsa ve eşinin bu tür şeylere ilgi duydugunu biliyorsa onu yatıştırmak amaçlı yada zina ya dönüşmemesi helalinden tatamin olması için çok sık olmayarak yapıyprsa yinede günah mıdır bazi alimler kesin günahtır bdiyorlarda

CVP:eger kadın kocasının

bu konuda net bir yasaklama yoktur. Tavsiye edilmez. ancak eşi isterse yapmasında da mahsur görmemişler

ADETLİYKEN RÜYADA BOŞALMAK

MERABA KARDEŞİM BNİM SORUM ŞU OLACAKTI KADIN ADET DÖNEMİNDEYKEN RÜYASINDA BOŞALDIĞINDA NAPMASI LAZIM VE ADETLİYKEN ORGAZM OLUP MASTURBASYONLA BŞALMASI GÜNAHMIDIR VEDE GUSÜL ABDESTİ ALDIĞINDA TUTTARMI VE BİR KADIN CENABETKEN BEBEĞİNİ MECBUR KALMADIĞI DURUMLARDA EMZİRİRSE HARAMMIDIR VEDE BİR SORUM DAHA OLACAK BEN BAZEN RÜYAMDA BOŞALDIĞIMI HİSSEDİYORUM VE SABAH KALKTIĞIMDA BOY ABDESTİ ALMAK ZORUNDAYIM GALİBA VE ZORUNDAYSAM ABDEST ALMAK İSTİYORUM AMA EŞİM YANLIŞ ANLIYOR YANİ NEDEN BOY ABDESTİ ALDIĞIMI KENDİSİYLE İLİŞKİYE GİRMEDİĞİMZİ SÖYLÜYOR VE BEN YANLIŞ ANLAMASIN DİE ABDEST ALAMIYORUM VE BEBEĞİMİ ÖLE EMZİRİYORUM SAYET EŞİMLE İLİŞKİYE GİRİP ARDINDAN BOY ABDESTİ ALANA BOY ABDESTİ ALIRKEN KİMSEYE GÖZÜKMÜYOSUN AMA EŞİM BENİM BOY ABDESTİ ALDIĞIMI ANLIYOR ÇÜNKÜ BANYO YAPARKEN GELİP BANA BİŞE SORUYOR BENDE KONUŞMAYINCA YADA MECBUR KALIP KONUŞUYORUM BAZEN BANA YARDIMCI OLURSAN SEVİNİRİM ALLAH RAZI OLSUN

anal sex

"Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O, bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi bilin ki, Allah tevbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın. Kendiniz için önceden (uygun davranışlarla) hazırlık yapın. Allah'tan korkun, biliniz ki siz O'na kavuşacaksınız. (Yâ Muhammed!) müminleri müjdele!" (Bakara Suresi : 222- 223) .
2 kısım var birinde açıklama var,
diğerinde tarla diyor ve nasıl dilerseniz öyle ekin diyor. acaba mut kavmindeki olayda erkek erkekle yaptığı içinmi yasaklandı. kadın hakkında nasıl bir ayet veya nebilim tam olarak haram kanısı var.
açıklama imkanınız varsa menmun olurum.
aygılar

mrb sevgili kardeşim

kadinlarınız sizin için tarladır istediginiz yönden varın
denirken burda maksat tarlayı göz önünde bulundurmandır zira tarla ekilip mahsul veren yerdir kadında da tohumlanan ve insanı meydana getiren yer vajınadır buraya olmak kaydı ile her pozisyonda illişkiye girmen helal demek istenmiştir saygilarımla

Hem naklen hem de mantıken....

Arkadaş,''arkadan yaklaşmak'' konusunda uzunca bir yazı yazdım....Orada bu işin zararlarını sıraladım....Çok büyük zararları olduğunu yazdım...Eğer bir işte böyle çoğunlukla geri dönülmez zararlar varsa o işin dinde de yeri olmadığı hemen anlaşılır....Din bize zararlı olan her şeyi kesin bir dille yasaklar ..Haram ve günah der....Bu işinde pekçok zararı olduğu kuşku götürmez...Öyleyse bu işte dinde günah ve haramdır...Zaten bazı hadislerde buna kesin delildir...Yani kısacası pekçok zararından ve fıtrata zıt özelliklerinden dolayı haramdır,günahtır....Eğer farzı muhal bütün o zararları olmasaydı ve bu işte bazı önemli faydalar görülseydi bu işi yapmakta caiz olabilirdi....Ama Rabbimiz bunu hikmetine binaen ve böyle gerektiği için zararlar var etmiş ve yasaklamış...bizede bu yasağa uymak kalıyor haliyle.....

Kardeşim ne iğrenç

Kardeşim ne iğrenç düşünceleriniz var kadının arkasına girmek ile şeyini tuvalete sokmak arasında ne fark var bunu bir söyleyinde görelim.Kalın bağırsak mikrop yuvasıdır makatta bir çok mikrop vardır oraya aletini sokan bir çok mikrobu alır bundan da bie sürü hastalık doğar buna boşuna haramdır denilmemiştir!!!

gercekten bilinmesi gereken bi soru

cingenlerle ilişkiye girildiginde boy abdesti alırken ayagınızın altına bir tuğla koysanız tuğla eriyip bitene kadar boy abdesti alsanız dahi boy abdestiniz tutmaz diyorlar dogrumudur bilgilendirirseniz sewinirim...

Re: gercekten bilinmesi gereken bi soru

Yalnistir zina haramdir.kiminle olursa olsun.ayrica cingene olup ehli sunnet uzere olan bircok insan vardir.bunu soylemek irkciliktir.irkcilikta dinimizde haramdir

s.a. kardeşim ben sana

s.a. kardeşim ben sana sadece bunu söylemek istedin çingeneler yanlış hatırlamıyorsam hindistandan tüm dünyaya yayılmış bir ırk tıpkı türkler kürtler araplar gibi hem senin söylediğine göre çingeneleri Allah hor görüyor aşağılıyor(HAŞA) oysa peygamber efendimiz arabın arap olmayana arap olmayanın da araba üstünlüğü yoktur "ÜSTÜNLÜK ANCAK TAKVA İLEDİR" dememiş midir
senin söylediğin şey hakkında geçen sene bir kitap okumuştum istersen sen de bir göz att ne olur ne olmaz
adı: ÇİNGENE
yazarı: Emine Şenlikoğlu
SELAM VE DUA İLE

benim bir sorum olucak

benim bir sorum olucak lütfen yardımcı olurmusunuz bilen varsa, biz eşimle çocuk düşünüyoruz bunu ramazan ayında yani ağustos ayı gibi ilişkiye girip çocuk yaparsak bir günah yada sorun olurmu bebekte lütfen bilen varsa cvp

kardeşim insanın eşiyle

kardeşim insanın eşiyle istediği zaman ve müsait olan mekanlarda cima etmesi helaldir tabiki müsade edilen şekillerde yani ay hali ve anal yol hariç herşekilde nasılki zina her şekilde haram ise cima da her şekilde helaldir ve istediğiniz zaman ve aylarda yapılabilir selam ve dua ile

Arkadan ilişki

Karımla arkadan ilişkiye girmek istiyorum harammi dir acil cevap

Yukarıdaki yazıda

Yukarıdaki yazıda açıkça yazıyor zaten.
"Karısına dübüründen yaklaşmak çok çirkin bir hareket ve haramdır. Insanın tabiatina, şeref ve onuruna aykırıdır." Dübür = Anüs

tabikide haramdır.

tabikide haramdır.

CVP:Arkadan ilişki

ayetle sabittir. Kesinlikle haramdır.

adetliyken cinsel ilişki

adet olacağımı bilmeden eşimle ilişkiye girdim o esnada adet oldum çok üzüldük ama istemeden oldu böle bi durumda hamile kaldıysam islama göre cocugum sakat yada harhangi bir sorunlu olur mu rabbim korusun istemeden bilmeden yapıldı

cinsil ilişki kadının

cinsil ilişki kadının adet gördüğü ana kadar yapılabilir. Adet olduğu görüldükten sonra ilişkiye girmek haramdır.

ğ

zaten o ilişkiden sonra çocuk olma ihtimali çok düşük.hekimler adet olmadan 1 buçuk yada 2 haftadan önce öneriyorlar.ve ayrıca allh merhamet sahibidir sizin bilmeden yaptığınız ve bunun içinde üzüldünüzü görünce inşllh affeder:-)

adet ve cinsel ilişki

adetli iken ilişkiye girmek zaten yasaktır.ama adet başlangıcı esnasında girilen cinsel ilişki neticesi doğacak çocuğun nasıl olacağını bilemeyiz.Zaten bir kadın kendisi yumurtaların olgunlaşma dönemini iyi bilir.Çocuk olma safhası adet olmadan önceki bir hafta öncesi ile bir hafta öhcesi olmazı gerekir.Tam adet zamanı hamile kalınması pek enderdir bildiğim kadarıyla.Endişe yapmayın.Süreci takip edin ve dua edin.
Hayat gayeyi maksadını bilenlere güzeldir
Bilmeyenlere ise zehir zıkkım bir gazeldir.!
************************************************
Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.!

hala cevap alamadim? bilen

hala cevap alamadim?
bilen varmi?

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: