try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata olarak isimlendirilmese de livata gibidir. Bazen kadın livatası da denilmektedir ki bununla erkeğin kadına dübüründen yaklaşması kastedilmektedir. Livata diye isimlendirildiğinde erkeğin erkeğe yanaşması anlamı kastedilir, bir başka anlamı yoktur. Bu nedenledir ki kadına dübüründen yanaşmak livata sayılmaz. Dolayısıyla kadına dübüründen yanaşmanın haram olması, zina oluşundan ya da livata oluşundan kaynaklanmamaktadır. Çünkü bu, zina olmadığı gibi livata da değildir. Ancak bu konu hakkında şer’î deliller vardır. Allahu Teâla şöyle buyurmaktadır:

"İyice temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." *

Bu ayet, kadına Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yerden, kadının cinsel organından yaklaşılması gerektiğini kayıt altına alan bir nasstır. Bunun anlamı şudur; Allah'ın size yaklaşmanızı emrettiği yerin dışında bir başka yerden onlara yaklaşmayın. Bu emir, nikahlanma emrindeki şu ayetler gibidir:

"...Hoşunuza giden kadınlarla evleniniz..." *

"İçinizdeki bekarları evlendiriniz." *

"...Velilerinin izniyle onlarla evlenin..." *

Bu ayetle de vurgulanan husus evliliktir. Erkeklerin kadınlara Allah'ın emrettiği yerden, cinsel organdan yaklaşmaları şer’î nassın gereğidir.

Ali b. Ebu Talha İbni Abbas'tan şunu rivayet eder:

"Allah'ın size emrettiği yerden..." * ayetinden maksat cinsel organdır. Bunun dışına çıkmayınız. Kim bunun dışına çıkarsa haddi aşmış olur." Mücahid der ki: “emrettiği yerden” ayeti cinsel organdan anlamına gelmektedir." Bu ayetin yüce Allah'ın şu ayetine atıf olduğu söylenemez: "Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın." * Çünkü ayetin tamamı şöyledir:

"Sana adet halinden soruyorlar. De ki: O, bir ezadır. Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın..." *

Böyle bir ifade kullanılamaz, çünkü hayız hali, mekanla değil zamanla alakalı bir husustur. Şayet mekanla alakalı bir husus olsaydı, hayız zamanının dışında onlara yaklaşınız denilirdi. Tam tersine ayet mekana delalet edecek bir şekilde gelmiştir. Bunun, hayza çevrilmesi mümkün değildir. Zira "haysü" lafzı ancak mekana delalet ettiğinden dolayı kesinlikle hayız anlamına gelmez. Allah'ın size emrettiği yerden yani cinsel organdan yaklaşınız anlamına gelir. Nikah ve evlilik ayetleri de bunu emretmektedir. Bu anlamı, bu ayetin hemen ardından gelen ve kadının, nesil için olduğunu açıklayan ayet de teyit etmektedir. Ayet adeta şu anlama gelmektedir: Neslin geldiği yerden yaklaşınız. Nesil ise ancak cinsel organdan gelmektedir. Bu nedenle ayet şöyledir:

"Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın. Şüphesiz ki Allah hem tevbe edenleri hem de temizlenenleri çok sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." *

Bu ayette yer alan: "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ifadesi, daha önce gelen: "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayetini açıklamaktadır. Bu ifade, Allah'ın, yaklaşılmasını emrettiği yerle, cinsel organla ilgili bir açıklamadır. Yine ayette yer alan: "tarlanızdır" ifadesi ekilecek yer anlamında kullanılan bir kinayedir. "dilediğiniz yerden" ifadesi, nasıl isterseniz demektir. kelimesi nereden isterseniz değil nasıl isterseniz anlamına gelir. Çünkü kelimesi "nasıl" anlamında kullanılmaktadır. Nadiren karşılaşılabilecek durumlar haricinde "nereden" anlamında kullanılmaz. Her iki anlamda da kullanılacağını varsaysak bile; "tarlanızdır." ifadesi burada, "nereden" anlamına değil "nasıl" anlamına ait bir karinedir. Bu karine iki yerde birden gelmektedir. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır" ifadesi, ekin anlamına geldiği ve ekin yerinden gelinmesi hususunda yeterlidir. Ancak yaklaşma konusunu anlatırken "onlara dilediğiniz yerden varın”, ifadesi kullanılmamış, tam tersine, (ekin) kelimesi kullanılarak şöyle denilmiştir: "O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." Ayette; her türlü ihtimali ortadan kaldırmak ve tekid için "kadınlara dilediğiniz yerden varın" ifadesi kullanılmamıştır. Adeta Allahu Teâla şöyle demektedir: Ekin yerinden yaklaşmak kaydıyla kadınlara dilediğiniz şekilde yaklaşmanızda size bir günah yoktur. "O halde tarlanıza varın." ifadesi cinsel organdan yaklaşma hususunda kesin bir nasstır. Diğer taraftan bu ayetin nüzul sebebini oluşturan kadınlara nasıl yaklaşılması gerektiği yönündeki soru da buna delalet etmektedir. Süfyan b. Said es-Sevri'den: Muhammed b. el-Münkedir Cabir b. Abudullah'ın şöyle dediğini haber veriyor: "Yahudiler; kim karısı ile arkası dönmüş bir halde cinsi münasebette bulunursa çocuk şaşı olur, derlerdi. Bunun üzerine; "Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." * ayeti nazil oldu. "Bir hadiste ibni Cüreyc, Rasulullah (sav)'in: "Fercden (cinsel organdan) olduktan sonra önden ve arkadan." dediğini rivayet eder. Bu nedenledir ki; "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayeti, Allah'ın emrettiği yerin dışından onlara varmanın haram olduğuna delalet eder. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ayeti, Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yeri yani cinsel organı açıklayan bir ifadedir. Bunlara ilave olarak nikah ve evlilikle ilgili ayetler de buna delalet etmektedir. Bunların tamamı kadına dübüründen yaklaşmanın haram olduğuna delalet etmektedir. Öte yandan kadınla dübüründen ilişki kurmanın haram olduğuna açıkça delalet eden birçok hadis vardır.

Huzeyme b. Sabit'ten:

Rasulullah (sav) erkeğin karısıyla dübüründen temasta bulunmasını yasakladı.” *

İbni Abbas'tan: Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Allah Teâla bir kadınla ya da bir ekekle dübüründen temasta bulunan kimseye (kıyamet günü) rahmet nazarıyla bakmaz.” *

Amr b. Şuayb babasından onun da dedesinden rivayet ettiğine göre Rasulullah (sav) şöyle demiştir:

"Karısına dübüründen temasta bulunan kimse küçük livata yapmış olur.” *

Ali b. Talk'dan Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Kadınlara dübüründen temasta bulunmayın. Şüphesiz ki Allah hakkı söylemekten (açıklamaktan) utanmaz." *

Bu hadisi ayrıca Ahmed İbni Hanbel, Ebu Muaviye'den rivayet etmekte ve şöyle demektedir: Bize Abdürrezzak anlattı, Ma'mer Süheyl b. Ebu Salih'ten, el-Haris'ten, Muhlid'den o da Ebu Hüreyre'den nakletti:

"Şüphesiz ki Allah, karısına dübüründen temas kuran kimseye (kıyamet günü rahmet) nazarıyla bakmaz.” *

Yine Ahmed'den: Bize Affan, Vüheyb, Sehl Haris b. Muhalled'den onun da Ebu Hüreyre'den rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Şüphesiz ki Allah, karısı ile dübüründen cima yapan adama (kıyamet günü) bakmaz." *

Bu hadislerin tümü kadınlara dübüründen temas etmenin haram olduğu hususunda delildirler. Dolayısıyla erkeğin karısına dübüründen temas kurması haramdır. Ancak şeriat bunun için ceza olarak belli bir ceza koymadığından dolayı bu hususta verilecek olan ceza had cezaları kapsamında değerlendirilemez. Tazir cezaları kapsamına girer. Bu nedenle imam ya da hakimin bu fiili işleyen kimseye caydırıcı ve acıtıcı bir ceza vermesi gerekir. Çünkü ceza her ne kadar tazir cezası olsa da caydırıcı ve acı verici olması lazımdır. Evla olan bu hususun hakimin takdirine bırakılmasıdır.

Abdurrahman Malıkı
İslam Hukukunda Ceza

Yorumlar

bosanmak hakki erkekin hakkidir

TALÂK

İslâm hukukunda, nikâhla kurulan evlilik bağını çözmek, ortadan kaldırmaktır. Boşama anlamında tatlîk şeklinde kullanılır.

İslâm'a göre evlilikten maksat, huzurlu bir aile hayatı kurmak ve böyle bir yuvada iyi bir nesil yetiştirmektir. Ama, böyle yüce gayelerle kurulan evliliklerin hepsinin başarıya ulaşması mümkün değildir. Bazan ölüm ve hastalık gibi tabii engeller, bazan da geçimsizlik, münaferet, eşlerin birbirini sevmemesi, anlaşamama gibi eşlerden kaynaklanan engeller evliliğin başarı ve devamına mani olur. İslâm, evliliğin asıl gayesinden uzaklaştığı, eşlerin bir arada huzurla yaşamalarına imkan kalmadığı, ihtiyaç ve zaruretlerin gerektirdiği hallerde evliliğin sona erdirilmesine izin vermiştir. Bu izin doğrultusunda evliliğe, erkek tarafından doğrudan ya da kadından aldığı bir bedel karşılığında son verilebileceği gibi, talâk hakkını elinde tutan kadın tarafından, hakim veya hakem kararıyla da son verilebilir.

Talâkın Hikmeti:

Evliliğin huzur ve mutluluk içinde devam ettirilebilmesi, her şeyden önce eşlerin birbirini sevip saymalarına bağlıdır. Hemen her evlilik bu düşünceyle kurulur. Fakat hepsinin bu hedefe ulaştığı söylenemez. Bõyle güzel ve samimi duygularla evlenenler daha sonra mutlu olamamışlar ve olmaları da mümkün değilse, ömür boyu bu müşterek hayata katlanmalarının bir anlamı yoktur. Bu durumda evliliğe son vererek ızdıraptan kurtulmaları gerekir.

İnsanı maddi ve manevi özellikleriyle ele aldığımızda, onun her yönüyle mükemmel olmadığını görürüz. Bu nedenle, taraflardan biri, evliliğin kuruluşunda veya devamı sırasında bir hata, kusur yapmış olabilir. Bu hata veya kusurların telafisi imkansız da olabilir. Tarafların bunun cezasını bir ömür boyunca çekmeleri doğru değildir. Öyleyse çözüm, çekilmez hale gelen evliliği sona erdirmek, tarafların belki de mutlu olabilecekleri diğer bir evliliğe imkan tanımaktır.

Talâkın Hükmü:

İslâm gerçekçi bir dindir. Yani hükümleri, insan fıtratında var olan gerçekler dikkate alınarak konulmuştur. İnsanı en iyi tanıyan Cenab-ı Hak, bu durumlardan haberdar olduğu için, çekilmez hale gelen evliliklerin son verilmesine müsade etmiştir: "Talâk (boşama) iki keredir. Sonra ya iyilikle geçinmek ya da güzellikle ayrılmak gerekir. (el-Bakara, 2/229). "Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınızda iddetleri vaktinde boşayın, iddeti de sayın.." (et-Talâk, 65/1). Hz. Peygamber de "Allah nezdinde helalin en sevimsiz olanı boşamadır." buyurmuştur (Ebû Davûd, Talâk, 3).

Bu naslardan da anlaşılacağı gibi talâk caizdir, mübahtır. Ancak, ihtiyaç ve zaruret halinde başvurulması gereken bir çaredir. talakın genel hükmü bu olmakla birlikte, bu hüküm yerine göre değişir. Meselâ, bid'i boşamalar haramdır. Kusuru bulunmayan bir eşi usulüne uygun olarak boşamak mekruh; dindar ve iffetli olmada eşi boşamak mendub; geçimsizlik halinde hakemlerin gerekli bulunduğu boşama farz; sevilmeyen eşin boşanması ise caizdir.

Talâk Yetkisi:

a- Boşama hakkı prensip olarak erkeğindir. Evlilik hayatında yüklendiği sorumluluk ve külfet açısından erkek buna daha layık görülmüştür. Ne var ki, talâkın geçerli olabilmesi için erkeğin bazı şartlara sahip olması gerekir. Bunlar, akıl ve bulûğdur. Mükrehin (zorlanan, ölümle tehdit edilen), sarhoşun, medhuşun (öfke halindeki kimse, talâk ehliyetine sahip olup olmadığı, yani bunların talaklarının geçerli olup olmadığı alimler arasında ihtilaflıdır. Hanefilere göre bunların talakları geçerlidir.

b- Nikah akdinde şart koşulursa, talâk hakkı kadına veya üçüncü bir şahsa devredilebilir. Talak hakkının devredilmesine tefviz; boşama hakkı kendisine devredilen kadına mufavvaza denir. Bu durumda kadın istediği zaman talâk hakkını kullanabilir. Erkek dilerse, boşama hakkını nikahtan sonra da kadına devredebilir.
devami...http://www.menzil.net/kitap_html/ians/

eşitlik denilen

Yaradan karşısında bir tarağın dişleri gibi eşit denilen cinslerden biri ancak diğer cinsin bu hakkı devriyle boşanacak bak şu eşitliğe

yozgatlı arkadaşıma

meraba..ben sıze ters ilişkyle sonsuz cehennemlik mi olunacağını utanarak sormustum.ve 2 arkadastanda cevap aldım çok saolun fakat ben zaten bu günah altında ezılıyorken ve heran sevdıgım insanı kaybedecekken sızden aldıgım cevapta benı bılhaylı üzdü..demişsinizki ters ilişkiyi soruyorsun ama zaten zina yapıyorsun gör artık...tabiki zina yapıyorum özür dileyerek söylüyorum bunuda ama ..af edılecek günahlar var bırde af edılmeyecek günahlar var ..zina büyük günahlardandır tıpkı içki gibi fakat rabbım bu günahlar için bu günahların affı için bi acık kapı bırakmış..tövbe kapısı..ben bunu sıze ,zina yaparım gerı tövbe edıp yıne yaparım dıye söylemiyorum.fakat ters ilişkinin affı olmadıgını ,sonsuz cehennem oldugunu bunu yapanın cennet yüzü göremeyeceğini duydum.asıl olarak bunu sormuştum ,böyle bir çirkinliği yaptığım içinde kendimden,insanlığımdan,çok utanıyorum .

sevgili, kardeşim sen

sevgili, kardeşim sen günahına pişman olduysan şuna emin ol yüce rabbimiz seni bağışlar ve bu günaha düşürecek ortamlardan mutlaka uzak ol rabbim seni ve cümlemizi yanlışa düşmekten korusun o rahman ve rahimdir slm ve dua ile

merhaba.erkek arkadaşım

merhaba.erkek arkadaşım vardı çok seviyordum.ilkkez onunla konuşmuştum ama o benim saflığımı kullandı sanırım.şimdi ayrıyız.evlilik aşamasından döndük.çünkü artık katlanamaz oldum.okadar dedği dedik diki.benim düşüncelerimim önemi bile yoktu.ters ilişki hakında olumdu düşündüğünü öğrendim.evlenince 1 kere olsun deneriz dedi.oysa ben çok hashas bi kızdım bunun günah olduğunu biliyordum duyduğumda şok oldum.sonra tamam dedi olmaz öyle bişey dedi ama aradan zaman geçince yine aynı düşüncelere devam etti.ben hep içime attım ağladım.inaçları çok kuvvetliyim ama o öyle değil sanırım.ters ilişkinin normal olduğunu düşünüyor ve eminimki evlenince deneyecek ben yada bi başkası aklında var çünkü.sizlere soruyorum.ben başak hiç bir erkekle konuşmadım tanımıyorum.bunu her erkek istermi?okuyorum günah sapkınlık diyor bunu bile bile devam edemezdim.ama şimdi korkuyorum evleneceğim insan bunu isteye bilir mi?lütfen bilgilendirin erkeklere normal bişeymi?ölümlü dünyada neden bu istekler.Allah korkusu olan bunu istermi?seven adam eşine bunu yaparmı?bu nekadar normal?

Re: merhaba.erkek arkadaşım

bu her erkekle ilgili bişey değil.günah olduğunu bilen ve biraz duyarlı olan birisi istemez.istese bile sen işstemediğinde istemez..o karakterde birisini bul bence

Temiz erkeklerde var inanıyorum!!

Merhana esra_06 bence o erkek arkadaşından kurtulmak için Allah'A Dua et cnm.Ben bu zamana kadar sadece 1 kişiyle çıktm ve o kişidende bazı isteklerine cvp vermediğim içnayrıldk yani ileri boyutta değil ben kötü msj bile yazmak istemiyordum.Ama Rabbime inanıyorum ki benim karşıma çok hayırlı bir insan çıkaracak.Ben burda yazanlar arasında bile gördüm.Vay be dedim böyle hassas erkekdemi var.Allah yardımcımız olsn.Unutma senin gibi düşünen kızlar varsa mutlaka erkeklerde vardır...

yaklasım ( esra06)

kardesım sana bunu dıyeyım oncelıkle toplum ole bı hale gelmıs yada getırlımıs kı her sey artık GAYET VE NORMALIN ustunde bı NORMAL ıle beyınlere ole lanse ettırlmıskı hıc farkına vardırmadan ..... karıncayı s....... belını ıncıtmıyceksın mısalı ...

Ve kardesım butun erkekler oylemıdır dıye sormussun da ASLINDA BOZUKLUK ONCE SENDE erkek arkadasın ıle bunun muhabbetını yapmıssın .. Buna bu konuda ızın ve yol vermıssın ve ayrıca cok ta fazla meraklanma korkma zıra KORKTUGUN BASINA GELIR.

Ve unutma coookk cook temız ınsanlar var ama onlar ne cafelerde nede bu cam parcasının onundedırler...Bulursan NE MUTLU SANA..
Allah korkusu olan bunu istemez zaten . -seven adam eşine bunu yaparmı? demıssın
:_ her sey sende baslar ve bıter . YOL VERMEZ ISEN KIMSE YOL ALAMAZ ....

HADDIMI ASMISSAM AFFOLA ... SAYGILARIMLA

ESRA 06 KARDESIME

KARDESIM FAZLA KONUSMAYA GEREK YOK ONA DEKI SEN BENIM YERIMDE OLSAN YAPARMIYDIN DE BAK BEN CEWAP WERIM EMIN OLKI COK OZURDILERIM AFEDERSINIZ ARKADASLAR K.B AMA KORKTUGUNDAN ONDEN BILE IZIN WERMEZDI.OH KENDI RAHAT IYI OLMUS BIRAKTIN KARDESIM WESELAM

slm

her erkek değil ama allah korkusu olmayan erkek ister çok hassas bı konu bence evlenmemekle ii yağmışın istıcek belkı zorlucak kocanım hakkım dıcek başka bı kadınımagıdıyım ıdcek gunahı bneı ıdcek başak soz yok

ASLA IIZN VERME

PEYGENBER EFENDIMIZ S A V BUYURUYORKI MAKATTAN ILISKIYE GIREN BANA VE INDIRILENLERE INANMAMISTIR TOVBE ASLA VE ASLA ISIN VERME BACIN ALLAHIN EMRINI BILEN BIR INSAN YAPMAZ

lütfen yardım edin

hocam benim öyle bir derdim varki
Allah kimseye yasatmasın.
barda otururken tanıstıgımız adam beni evine davet etti.
Ben o gece cok fazla alkol almıstım sorhostum.
Ogece o adamla birlikte olmusuz sabah söyledi bana.
kendimi cokkötü hissediyorum yasamak istemiyorum.
keske ölseydimde basıma bunlar gelmeseydi.
Benim için bir kurtulus yolu varmıdır???
yoksa ben lanetlenmiş birisimiyim??

kardeşim başta aten senin

kardeşim başta aten senin o bara gitmen çok yalnış ben bende bi kıım ve allah bana öle yerleri nasip etmesin gerçekten ve bi insanın kılığını bi başkabirine vermesi üstelik hiç tanımadığın barda çalıştığın birine ....allah yardımcın olsun namus için yaşıyoruz işte içki de alınca sonun oraya varıcağı belli yani mantıklı olmaksa bide evine gitmişsiniz filmlerde ki gibi aynı.çok tövbe edresin rabbim rahman rahimdir o affedicidir bağışlar inşallah ama sende öyle kötü yerleri ve kötü arkadaşlıkları alışkanlıkları bırakmaya çalış esirgeyen bağışlayan rabbim pişmanlığını görür bidaha yapmamak üzere tabi...belkide senin için bir imtihandır bu ve vicdanın sızlamasıda iyi demekki umut var kardeşim.merak ettiğin daha bişi varsa paylaşabilirsin allaha emanet ol

senin bara gitmen anormal

bacı senin bara gidip orda içip içip sonrada adamın evine gitmen çok anormal tövbe et ve içki de kullanma allh yardımcın olsun

Bismillahirrahmanirrahim, Ist

Bismillahirrahmanirrahim,
Iste efendimiz (sav) bu yuzden demis:
Alkol tum gunahlarin Annasidir.
sen tovbe edersen icten Allaha yalvarirsan bir daha alkol icmeyecene. Allah cok bahislayandir. Gunah islemek guzel bir sey degil ama tovbe etmek cok guzel bir sey. Hayir sen lanetlenmis degilsin fakat islami yasamasan seytan seninle oynar. Islami ogrenmek lazim ne haramdir ne helaldir. o zaman boyle durumlara dusmesin. Allah dinini yasayani korur. Allah sana yardim etsin. Allah herkese seviyor ama sen kotulugu kendine yapiyorsan sen kendini sevmiyorsun. elbette sanada kurtulus var oda islami yasamakla namazini dosdogru kilmakla ve durust yasamakla Allaha karsi durust ol o zaman herkesle durust olursun. Allaha emanet ol.

sevgili akis ayette geçen<

sevgili akis
ayette geçen< le tekrebu selata
inkuntum sükera<
içkiliyken namazdan dahi bizi men eden ALLAH cc demek içkinin çok kötü olduğunu tüm günahların anası olduğunu göstermektedir öyleyse gelin tövbenize içkiden başlayın ALLAH cc hadlerini aşan kullara bile rahmet kapılarını açık bırakmıştır edeceğiniz nasuh bir tövbeyle ALLAH cc yaptıklarınızıda hayra çevirecektir yterki ALLAH cc emirlerine teslim olun selam ve dua ile

allah affetsin akis kardesim

ALLAH BAGISLAYICIDIR YETERKI TEVBE ETMEYI BIL sa bence bi müslüman olarak öyle bir ortamda bulunmaniz ve alkol almaniz zaten basli basina büyük bi hatadir bakin güzel kardesim size en güzel yardim tevbe etmenizi önermektir bol bol tevbe istigfar edin allahtan af dileyip onun yüce ve sonsuz merhametine siginin umarim allah sizi affeder önemli olan yaptigi günaha pisman olmaktir sizde olmussunuz zaten allah affedicidir onun merhameti hepimizden coktur allahin selameti üzerimize olsun

barda bir adam...

yapılanın günahından kurtulmak için tövbe edilmesi gerekir her halde.
başa gelebilecek bir hastalık olur ise,doktorlara/hastahaneye
başvurmak gerekebilir.
bu işe en çok eczacılar sevinecektir.

bir kişinin kendisini kaybedecek duruma gelmesi hislerini yok edeceği için yapacağı işten zevk almasını da engelleyeceği düşünülür ise,

bu yapılanda bir mantıklı açıklama bulamamaktayım.
kazanan sadece içki satan ile sizlere nefsiniz yoluyle hükmetmiş olan şeytandır.
karşı tarafın da kaybı en az sizinki kadar olacaktır

Sayın Akis, Lanetlik değilsiniz lanetlik iş yapmışsınız sadece.

Kardeşim
İyiliği isteyen Cenabı Hak kötülüğü isteyen insandır.insan başına gelen bela ve musibetleri kendi fiileriyle ister. Allah sırrı imtihan gereği o kötülüğü yaratır.ama burada karar kavşaklarında karar veren insandır.cenabı hak sizin başınıza bu olayı getirmesinde suç sizindir.eğer siz iffet şeref ve namusunuzu koruması için Cenabı Hakka yalvarsaydınız rabbimiz sizi inayeti ile korurdu.insan başına gelen müsibetlerde kendi nefsini suçlu tutmalı,rabbimiz kul istemedikten sonra ona acı yaşatmaz, ama kul kendi nefsi yüzünden yaşar.
Kardeşim barda oturan insan barda bulunun insanların hangi niyet üzere olduğunu bilir.barda oturan insan barda ibadet etmez,barda oturan insan uyanık olmaz.barda oturan bir bayan barda her zaman bir şehvet haramisi olduğunu bilir,barda oturmayı bırak camide bile kadın erkek yan yana oturmaz,barda oturunca hiçbir şey vücuda gelmez mi.barda oturduğunuz tanıştığınız adam sizi camiye tövbeye güzele çağıracak değildi tabiî ki yatak odasının anahtarını elinize verecekti.barda oturan adam sizi sizin evinize bırakacak değildi tabiî ki kendi evine götürecekti.
O gece o kadar alkol almıştınız ki dost diye sığındığınız alkolün mehirini başka birinin kollarında ödediniz .acaba uyanık olsaydınız kendinizi böyle beş dakika içinde tanımadığınız birisine teslim edermiydiniz.demek sığındığınız alkol size dost değil düşmanmış,sizin namusunuzu başkalarına paralatan bir pezevenk hükmüne geçmiş,alkol gibi bir dostun size büyük ihaneti inşallah aklınızı başınıza getirir.ya o evine gittiğiniz insan size başkalarına satsaydı,yada başkalarına paralatsaydı ya da sizi götürüp bir yerlere satsaydı.ne gelecekti elinizden.ya sizi götürüp organ mafyasına satsaydı.o adam diyorsunuz, belki ismini bile unuttunuz.
Düşünüyor musunuz siz elinizdeki hazineleri kaybediyorsunuz yada yağmalatıyorsunuz o kadar sarhoşsunuz ki başınıza ne gelmiş bilmiyorsunuz. ama başınıza bu halde iken her şeyin geleceğini biliyorsunuzdur.alkolün size ettiği kazığı ihaneti gördünüz mü.eğer rabbe sığınsaydınız o sizi bütün kainatın kötülüklerinden korurdu.ama siz medeniyetin çağdaş mabetleri olan barlara sığınmışsınız,o mabetlerde içki ayinlerine katılmışsınız,o ayinlerin neticesindeki yalancı behimi zehirli aşk zina partilerinden birisine denk gelmişsiniz.
İnsan Cenabı Hak ile iken onun dostları ile iken hep ulvi duygular ile yaşar ama şeytanın dostları ile iken ise sufli duygular yaşar.Fatih Sultan Mehmet hocasına demiş bende sizin aranıza katılacağım manevi alemlerle temas etmek istiyorum.hocası demiş sen bize katılırsan bizim dünyamıza girersen devlet işlerinden el çekersin,olmaz demiş.keşke kardeşim ibadetteki kulluktaki Allah’ı anmadaki manevi lezzetleri bilseniz.biz bazen o lezzetler için medreselerde kalmak o lezzetler almak uğruna günlerce evimize uğrayamıyoruz.çünkü lezzeti maneviye yi hiçbir şey vermiyor.siz ondan mahrumsunuz.onu bulsanız namaz ile kulluk ile zikir ile,gidip içkinin alçaklığına pisliğine aldatmalarına maruz kalmazsınız.
Kardeşim
Eğer işlediğin günahlardan aldığın lezzetlerden ziyade elemini çekiyorsanız demek o lezzetler lezzet değil zehir zıkkımdır.zehir zıkkım olmazsa sizi hayattan küstürmez.pişmanlığı ruhunuzu kalbinizi yakmaz,manevi cehennem elemlerini yaşatmaz.beş dakikalık bir lezzete gaflete karşılık senelerce pişmanlık diyeti ödemek kefareti ödemek karı akıl değil.izzetini şerefini dinini namusunun gitmesinin pişmanlığını yaşa,çünkü o emanetler bir gün tertemiz olarak istenecek.şeref emaneti izzet emaneti namus emaneti din emaneti bir gün bizden istenecek kardeşim.biz bu emanetleri pavyonda barda içki kariyer para yüzünden kaybettim demeyelim.bizim olmayan şeyleri bizimmiş gibi kullanırsak hoyratça cezası olacak tabiî ki.rabbimize emanetlerini sağlam temiz geri verelim ki karşılığında mükafatımızı alalım.günah haram işleyen insanların vicdanı onu boğar manevi elemleri yağdırır başına ,ona aldığı lezzeti zehir eder,
Keşke diyorsunuz ölseydim başıma bunlar gelmeseydi ,başa gelecek olan ortamı hazırlamasaydın bunlar olmazdı kardeşim,insan namusunu korumak için barlardan pavyonlardan erkeklerden uzak durmalı,ölme yi tercih edecek kadar bir hale gelmemeli,keşkeleriniz sizin aklınıza başını za almanıza yardım etsin,keşkelerin küçüğü büyüğü vardır kardeşim,büyük günahların keşkeleri daha ağırdır.acıdır.pişmanlık lezzeti geçtiği bir işte hayır olur mu,günü birlik insanın değerlerini yağmalatması karı akıl mıdır.
İnsanın ölmesine gerek yok kardeşim harama giden yollarda haramdır.eğer siz haram bir yolda iseniz o yolda yaptığınız her şey haram olacaktır.kardeşim senin rabbin eğer seni o içkili iken o adamın yanında iken öldürmemişse demek sana merhameti varmış,iki büyük günah olan zina ve içki halende iken günahı işlerken ölen bir insanın hali imanı tasavvur bile edilemez.yani cenabı hak size rahmet etmiş acımış sizi o hal üzere öldürmemiş,kardeşim kurtuluş necat Allah’tandır.kurutuluşunuz günahınıza tövbe etmek sizi mahvedip tuzaklara düşüren içkiyi terk etmek,barları pavyonları değil medreseleri mescitleri mekan tutmak,namusunuzu şerefinizi siz verseniz bile kirletmeyecek insanlarla oturup kalkmak,kurtuluşunuzun yegane çaresi islamın helal dairesindeki keyfe riayet edip harama girmemek,bütün hakiki lezzet safi sevinç ve şirin nimetin Allah’ı tanımak ona kul olmakta olduğun anlamanızdır.namazdan ibadetten duadan insanların mağdur olduğunu pişmanlık duyup ağladığını duydunuz mu siz.Niçin insanlar geceleri kalkıp rableriyle sabaha kadar sevişirler,bilirmisiniz,çünkü onlar lezzeti cismani lezzetlerde değil manevi lezzetlerde ibadette imanda,duada zikirde şükürde görmüşlerde uykuların feda etmenin karşılığında nice lezzetler buluyorlar.Büyük Allah dostu bir zat şöyle demiş,ti,eğer sizler bizim aldığımız manevi lezzetleri,gördüğümüz büyülü alemleri fark etseydiniz onları elde etmek için bütün kuvvetlerinizi ve ordularınıza üzerimize salardınız.siz bu lezzetler müşteri olun kardeşim,pişmanlığını çekeceğiniz adi lezzetlere değil.
Eğer kurtuluş istiyorsanız gözyaşları ile rabbimize öyle tövbe edin ki tövbeniz sizi günaha atan şeytanı ve nefsinizi kahretsin,öyle bir tövbe ediniz ki günahınızı yarın yevmi mahşerde rabbim size bile unuttursun.öyle bir tövbe edip kul olun ki bin tane Yusuf misali güzel başınıza üşüşse onlar sizden bir şeyler alamasınlar.öyle bir tövbe edin ki rabbimizin sevdiği kullardan olun.
Kardeşim siz lanetlenmemişsiniz sadece lanetli bir iş yapmışsınız,lanet bir içkiyi içip lanet bir adamla lanetli bir fili gerçekleştirmişsiniz.medeni kanunda bir adam içkili iken birisini öldürse cezası hafifler çünkü aklı gittiği için. ama Allahın kanunda öyle değildir.içkiyi içen insan zaten şuurlu olarak içtiği için normal bir insan muamelesi görür yani ben içkiliydim de böyle yaptım diyemez,bir adam uyku halinde eşine boşsun dese hükmü olmaz ama aynı eş sarhoş iken bu sözü dese eşi kendinden boş olur.siz bu işi sarhoşken yaptınıt ama sarhoş bilinçli oldunuz.siz bu lanetlik işleri bırakın ve rabbimizin dergahına girin.kalan ömrünüzü de güzellikle geçirin.kullukla geçirin.ancak böyle yaparak kendinizi korusunuz bu lanetlik işlerden.üzülün ama kendinize kahretmeden size günahı işleten şeytan, size tövbe yolunu değil size intihar yolunu göstererek sizi helak edecek son nihai hedefe ulaştırmaya çalışıyor.şeytan öyle bir düşmandır ki insana günde yüz binlerce kötülük etse yine doymaz o insanı helak edip imansız kafir götürmek için her yolu dener.kardeşim islama dine imana namaza örtüye sığın bu şeytanın şerrinden.sizi günaha harama attığı yetmemiş gibi şimdide sizi intihara sevk ediyor sen lanetli bur kulsun diye kendini öldür,nice insanları böyle helak etmiştir, dikkatli ol.imanın var ki pişmanlık çekiyorsun.
Kardeşim bizlerden yardım iste elimizden geleni yaparız inşallah.bizler hepimiz bir vücudun azalarıyız.birbirimizi takviye edip gözetip kollayacağız.rabbim sizi affetsin,kendine kul etsin.insi cini şeytanların şerrinden korusun.

Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.

nikah

s.a
Ben 38 yaşında bir kadınım. 15 yıllık bi evlilik yaptım. ve bu evliliim 3 sene önce bitti. boşandık. boşanma sebebim birikim ve sevgisizlik. burda kul hakkı için şunu söylemem lazım eski eşim beni çok seviyordu ama nedense ben sevemedim. bu evlilkten 2 kızım oldu. 6 ay önce birisiyle tanıştım bana ciddi yaklaştı ben de ona asla günah işlemek istemiyorum benimle nihah yaparsan seninle görüşür zaman içindede bunu resmileştiririz dedim. oda kabul etti. 6 ay içinde biz birbirimizi tanıdık. işi resmileştirmek için ailelrimize açıkladık. benim ailem onu istemedi. işsiz fakir kötü biz bunu sevmedik bende dedim ben onunla evliyim sadece sizinde rızanızıı almak için zamana yaydık dedim. ailem o zaman evini arabanı maddi herşeyini bırak git o zaman ve çocuklarıda bırak nikah yaptıgım kişi de bırak gel dedi. ben şuan beklemedeyim ne yapacagımı bilmiyorum. nikah yaptıgım kişi sen benim allah katında eşimsin seni boşamam dedi. ailemde onu bırakacaksın senide onuda yaşatmayız bizden huzur bulamassın dedi. lütfen bana yorum yapın çok ihtiyacım var selam ve dua ile, bu arada nihay yaptıgım kişi işsiz ailem o yüzden de biraz kabul etmiyor. ama çok iyi merhametli iyi bi eş

selamün aleyküm bacı

sizin şimdi güçlü olmanız lazım.Allah rızası için sende o da kapı kapı dolaışıp iş bulun bence sonra da tevekkül et bacı hadi allah yardımcın olsun

Bismillahirrahmanirrahim, Esa

Bismillahirrahmanirrahim,
Esalamu aleykum Baci,
Allah sizlerden razi olsun, cocuklarinizi size bahislasin, cok iyi adim atmissiniz nikah yapmakla zinadan ve diger gunahlardan kurtuldunuz.
bildiginiz gibi bu dunyaya sinav edilmek icin geldik. burada sizin icin de buyuk bir sinav var, bir yandan sevdiniz aileniz diger yandan da nikah esiniz. esinizi bosayamazsiniz.dediniz gibi merhametli birisi size zarar vermiyor. size tavsiyem o zaman esiniz icin dua edin Allah guzel bir daima calisacak bir is versin o zaman aileniz onu kabulenir. kimse issiz adami sevmez ters gelir cunku bizim kulturde erkek eve ekmek parasi getirir. ailenize de soyleyin ki onlari ne kadar sevdinizi ve eger onlar isterse bir is bulmasina yardimci olsunlar. esinizde de desinki ben gayret edecem calismak istiyorum cunku bu evlilik devam etmesini isterim. Allah sizlere hayirli muhabet versin aranizi yapsin onemli olan Allah icin yasamak. Allah rizasina kavusan kullarindan olalim insallah. Ailende soyle seriata gore(islamin hukmu) kadin esini yok yere bosayamaz. ancak erkek dilerse bosanir. bosuna ugrasmasinlar yani

esalamu aleykum

ALTIN

SELAMUN ALEYKÜM.ARKADAŞLAR ERKEGİN ALTIN YÜZÜK TAKMASI HARAM.Bİ ARKADAŞ DEDİKİ ONUN AYRI BİR ZEKATI OLUYORMUŞ VERİRSEN TAKABİLİRMİŞİZ NEKADAR DOGRU.ARKADAŞLAR CEVAP BEKLİYORUM.HAYIRLI GECELER.SELAMUN ALEYKÜM.

haram-lar

Kuran'ı Kerim'de israiloğulları'nın kendilerine haram olarak bildirilenlere ilaveler yaptıkları için cezalandırıldıkları bildirilir ki,bu davranışları ve Tevrat'ı tahrif etmeleri sebebiyle İsa peygamber görevli kılınmıştır.

İfrat'tan kaçınılması istenmiştir kuldan.
Her türlü şeyde ifrat ve israfın makbul olmadığı bildirilmiştir.
Bir erkeğin parmağına altın yüzük,boynuna altın kolye/zincir takması israf ve ayrıca süslenmede ifrattır.
Haram olarak anılamaz lakin kaçınılması gereken davranışlardandır...

cinsellik

Böyle konuların açılıp doğruyu bulmak güzeldir.Bazı arkadaşlar böyle konular açmayalım diyor ama gerekli çoğumuzun bilmediği çok konu var ama bazı kardeşlerimiz başlarında geçen hikayeleri anlatmışlar eşlerinin arkasından yaklaştığını ve yaptığını bu anlatmamanız daha uygundur çünkü bu harekteleri yapmak isteyenler başkasıda yapıyor bende yapayım bir defa düşüncesi aklına yapışır.Bir konun islamda hükmüm ne şekilde olduğu hakkında bilgi isteylim ne konuda olursa olsun zihinlerde soru işareti kalmasın.Mesale dübürde ilişki haram olduğuna ittifak ettik elleme konusu soran rakadaşlar var ben araştırdım bulamadım o konuda hakkında bir yazı bulan varsa yazsın herkez faydalansın.Ben bulamadım ama haram sevk edecek yollardan kaçmak daha evladır.

arkadan iliskinin cezasi

bir arkadasim bana demistiki arkadan iliski yapanin 40 sene ibadetleri kabul olmuyormus, bu dogrumudur, merak ettimde.
cevaplarinizi bekliyorum

DOGRUDUR EVLAT

DOGRUDUR EVLAT NE DUYDUYSA HEPSİ DOGRUDUR

40 sene

yanlıştır.
doğrusu 32 sene 6 ay 10 gündür
desem inanacak mısınız?

yasaklanmış bir şey yapmanın cezası veya affı Allah'a mahsustur
eğer bir başka kişiye/topluma zarar vermedi ise.
nelerin yasaklandığı hakkında en doğru bilgiyi sanırım Kuran'ı Kerim'i okur iseniz bulacaksınız.
bir defa okumakla bulamaz iseniz,yeteri kadar okuyunuz,her şeyin cevabı vardır...

sancar a teşekkür.

sancar kardeşim çok teşekkür ederim böyle bir yazıyı koyduğun için çünkü diğer türlü herkez kendi bildiği şekilde fetva veryor böyle eğil kişilerin söylediklerine bazen yer verilmeyebiliyor ki bu çok tehlikeli yeniden çok teşekkür ediyorum emeğine sağlık.Allah razı olsun.

merak ettigim bir sorunun cevapini ariyorum !!

selamun aleyküm arkadaslar

sorum: arkadan iliski yasakmidir ?? eger yasaksa cezasi nedir ?? bir arkadasim demistiki arkadan iliski yapanin 40 sene ibadetleri kabul olmuyormus, bu dogru mu ?? yanlis sa lütfen dogrusunu yazabilirmisiniz ??
saygilarla almanyadan

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: