try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Masturbasyon (El ile Boşalma), Sebebleri ve Zararları

El ile boşalma, aslında bekarlık döneminde bile zarurî görülemeyecek bir işlemdir. Çünkü Yüce Allah, insanda atılmayan veya atılamayan fazla birikimleri giderecek bir düzen yaratmıştır. Gerektiğinde, bu düzen (rüyalanmak) devreye girmekte, insanı rahatlatmakta ve zarar görmekten kurtarmaktadır. Diğer meşru yol ise evliliktir.

Mastürbasyon Haram mıdır?
1- Kocasının karısı eliyle veya kadının kocasının yardımıyla boşalması helaldir.(İhya Terc. Ali Aslan, 3/420. İbn-i Abidin, 4/27.)
2- Kadın veya erkek kişinin kendi eliyle boşalması ise müctehidlerimizin değerlendirmelerine göre şöyle açıklanabilir.
a- Mutlak haramdır,
b- Mubahdır,
c- Vacibtir.

Mutlak Haramdır Diyenler: Şafiî mezhebi müctehitleri mastürbasyonun mutlak haram olduğu görüşündedirler.
Mubahtır Diyenler; Kişinin eşi yoksa, evlenmeye de maddî gücü müsaid değilse zinaya düşmemek veya vücudundaki -rüyalanma yoluyla da atılamayan- zararlı birikimi gidermek için mastürbasyon yapması mubahtır.
Hanefî ve Hanbelî mezhebi müctehitleri bu görüştedir.
Vacibtir Diyenler: Eğer mastürbasyon yapmaksızın zinadan korunulamayacağına kanaat hasıl olursa, bu durumda yapılması vacib olur. Çünkü iki şerden daha az zararlı olanın tercihi İslamî bir kuraldır.

Bu durumda böyle yapan bir denklem kurmuş sayılır; kendisine ne sevap, ne de günah vardır; ne mükafat görür, ne de azaba uğratılır.

Esasen mastürbasyon, büyük günahlardan sayılmaz. Bir mukayese yapacak olursak mesela; yabancı kadınların bakılması haram olan yerlerine bakmak mastürbasyondan daha günah, yabancı kadınla kucaklaşıp öpüşmek ona bakmaktan daha çok günah, zina etmek ise onlardan çok büyük günahtır... Şu var ki, mastürbasyon küçük günahlardan sayılsa bile, özürsüz olarak sık sık tekrarlanıp devam ettiği takdirde -zararları büyüdüğü gibi günahları da büyüyerek gitgide büyük günahlara dahil olabilir. Zira küçük günahlar da ısrarla tekrarlanırsa, büyük günaha dönüşür. Yeri gelmişken, günde beş vakit namaz kılmanın, küçük günahların affına sebep olduğunu da hatırlatalım...

Oruçlu iken, oruçlu olduğunu bile bile mastürbasyon yapan kimse, inzal olup meni gelirse orucu bozulur; sadece gününe gün kazası gerekir. Bu durumda kefaret gerekmeyeceği gibi, mastürbasyon halinde inzal vaki olmamış yani şehvetle meni akmamışsa -"mezi"denilen ince sızıntı gelse bile- bununla oruç bozulmaz, gusül de gerekmez. Bunu alışkanlık haline getirmemişse fetva böyle ise de takva açısından bunları yapmamak daha uygundur.

Kadınların masturbasyonunun hükmü erkeklerin masturbasyonunun hükmü gibidir.
Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere mastürbasyon mutlak haram olarak görülemeyeceği gibi, şartsız helal olarak da görülemez.

Mastürbasyon Sebepleri ve Zararları:
Erkeklerin hemen hemen hepsine yakın bir kısmı, kadınların da yarısı kadarı gençlik devrelerinde az çok bu işe başvururlar. Bu da en çok 14-20 yaşları arasında cereyan eder. Bir kısmı sadece cinsi baskının hafifletilmesi için arasıra seyrek olarak yapar. Bazısı da bir zevk vasıtası yaparak alışkanlık halinde, her fırsatta sık sık mastürbasyonu tekrarlar.

Mastürbasyon Sebeplerini Şöyle Özetleyebiliriz:
1- Normal cinsi münasebetten uzak kalmak,
2- Mastürbasyonu alışılmış bir zevk vasıtası haline getirmek ,
3- Cinsi münasebetten çeşitli sebeplerden dolayı nefret etmek,
4- Cinsi münasebetten yeteri kadar zevk alamamak, (evliler için),
5- Cinsi isteğin fazla artması,
6- Mastürbasyonu teşvik eden, şahısların tesirinde kalmak,
7- Açık-saçık manzaralar, şehveti tahrik edici söz ve yazılar,
8- Cinsel organlarında temizlik noksanlığıyla meydana gelen kaşınmalar,
9- Cinsi arzuların çocuklarda erken uyanması,
10- Bazı çocukların küçük yaşta merak ve görmesiyle cinsel organıyla oynamayı alışkanlık yapmaları... vs.

Zararlı Yönüne Gelince:
Seksolog ve hekimlerin bu konudaki görüşleri çeşitlidir. Bu görüşleri üç maddede toplayabiliriz:
1) Mastürbasyonun zararsız olduğunu savunanlar,
2) Zararlı olduğunu söyleyenler,
3) Çok zararlı olduğunu iddia edenler,

Bunların içinde, çoğunluğun kabul ettiği ve hakikate en uygun olanı ikinci görüştür. Şüphesiz ki, fazla mastürbasyonun ruhi, bedeni, cinsi, manevi...birçok zararları mevcuttur. Fakat, mastürbasyonun tamamen zararsız olduğunu ileri sürmek gerçeğe pek uzak olduğu gibi, onu son derece tehlikeli göstererek, gençleri korku ve karamsarlığa düşürmek de yersizdir. Mütehassısların bazıları, bir-iki haftada bir yapılan mastürbasyonun vücuda pek zararlı olmadığı görüşündedir. Şu kadar ki, bu durumdaki mastürbasyonun da uzun zaman devam etmesinin, zararlı olacağını bilmelidir. Hemen hemen bütün fikirler, aşırı mastürbasyonun gençleri tahrip edici bir illet olduğu noktasında toplanmaktadır.

Gerçekten gençlerin büyük derdi olan mastürbasyon, geniş açıdan ele alındığı zaman, bunun birçok yönleriyle zararlı bir illet olduğu görülür.

Acaba Mastürbasyon Kaç Günde Bir Yapılırsa Zararlıdır?

Buna verilecek cevap şudur: "...Bu, her insana göre değişir. Nasıl ki normal cinsi münasebetlerin sayısı da her insan için değişiktir. Bir kaide tespit etmek lazım gelirse şöyle söyleyebiliriz: Kendinizi çok bunalmış hissetmedikçe mastürbasyon yapmayınız. Sırf mastürbasyonun zevkini tatmak için, kendi kendinizi suni olarak tahrik eder ve iradenizi tam bir gevşekliğe uğrattıktan sonra masturbasyon yapmaya kalkışırsanız, işte o zaman ifrat yolunu tutmuşsunuz demektir"

Mastürbasyon ne kadar çok veya az yapılırsa, zarar nispeti de ona göre çok veya az olur. Yani "çoğu çok zarar, azı az zarar" demek uygun olur.

Halbuki ihtilam (uyku ve rüyada meni boşanması), dolan kabın taşması gibi fazla olan meninin kendiliğinden boşalmasıdır. Cinsel temastan uzak olanlar için, bu bir ihtiyaçtır ve bir mahzuru da yoktur. Mastürbasyon ise, zoraki bir boşalma olduğundan, ihtilamdan çok farklı ve zararlı bir özelliği vardır.

İlk gençlik devrelerinde ara-sıra yapılan mastürbasyonlar, psikolojik yönüyle normal sayılabilir. Fakat olgunluk çağında, alışkanlık halinde sık sık buna başvurmak, bir nev'i cinsi sapıklık konusuna girer.

Mastürbasyondan korunma çareleri de vardır. Bundan korunmanın en iyi çaresi, şehvet hislerini kontrol altına almaktır. Bunun için de ilmi, ameli, ailevi, manevi.. cihetten çeşitli önleme imkanları bulunabilir. Bununla beraber bu alışkanlığın tamamen, birden bırakılması pek kolay değildir, lakin, yavaş yavaş vazgeçilmesi daha kolay ve mümkündür. Şunu da önemle belirtelim ki, mastürbasyon ne kadar çok yapılırsa, bu arzu inadına körüklenir. Mastürbasyonun çok kötü bir özelliği de budur.

Yaygın olduğu yerler ise: Yatılı okullar, kışlalar, hastaneler, hapishaneler, iş kampları, gemi tayfalarında... bekar kalmış, boşanmış vb. kimseler arasındadır. Bu tatmin şekli, genellikle gençler arasında yaygın olmakla beraber, gençlik çağını arkada bırakmış birçok kimseler de bu illete bağımlıdır. Bir de, gençlerden yalnız ve avare kimseler için, bu illet pusuda hazırdır! Kadın-erkek karışıklığının mevcut olduğu, çeşitli genç kitleler arasında ve daha ziyade sıcak mevsimlerde mastürbasyon nisbeti daha çok yaygındır.

Bir hadiste: "Elini nikahlayan mel'undur" buyurulmuştur. Saîd b. Cübeyr'in rivayet ettiği bir hadiste: "Zekerleriyle oynayan bir ümmete Allah azab etmiştir", Ata'nın bir rivayetinde: "Elleri hamile olarak haşredilecek bir kavim duydum" bunların elleriyle mastürbasyon yapanlar olduğunu sanıyorum" demiştir.

Ayrıca Allah (c.c.), evlenme imkanı bulamayanların, imkan buluncaya kadar iffetlerini korumalarını emretmiş böyle bir yöntem uygulasınlar dememiştir. Rasulüllah Ef'endimiz de: "Gençler! İmkan bulanlarınız evlensin, çünkü bu, gözü ve iffeti daha iyi korur. Bunu yapamayan oruç tutsun, çünkü orucun bunu sağlayacak bir kamçısı vardır" buyurmuş ve bekarlara çare olarak orucu göstermiştir. Eğer mastürbasyon mubah olsaydı, çare olarak o gösterilirdi. Çünkü o daha kolay bir yoldur, denmiştir.

Ancak bu konudaki hadislerin bir kısmının zayıf oluşu sebebiyle, çoğunluğun haram görmesine karşılık, mastürbasyonu mahzursuz gören alimler de vardır.

Mesela Ahmed b. Hanbel bunu, tıpkı kan aldırmaya benzetmiş ve ihtiyaç duyulduğunda, vücuttaki fazlalıkları dışarı atmaktan ibaret olduğu için caiz olduğunu söylemiştir.

Hanefîlerce genel olarak haram görülmüş, ancak; kişi bekarsa, ya da hanımdan uzakta ise ve de şehvet kafasını aşırı meşgul ediyorsa, ya da zinaya düşme endişesi varsa ve bunu kendisini teskin için yaparsa bunda günah olmayacağı umulur. Ama zevlenmek ve şehvetlenmek için yaparsa günahkardır, denmiştir.

İmam-ı Şafiî önceki görüşünde caiz olduğunu söylerken, sonraki görüşünde haram olduğu kanaatına varmıştır.

Mesele Resulüllah'ın amcaoğlu İbn Abbas'a sorulduğunda:

"Zina yapmaktansa bu iyidir" cevabını vermiştir. Bütün bunlara göre; mastürbasyon genellikle hoş görülmemiş, fıtrata (normal yaratılışın gereğine) zıt bir eylem kabul edilmiş, cinsel sapma halini alması, psikolojik hastalık oluşturması gibi olumsuz yönleri hesaba katılarak, haram, ya da mekruhtur denmiştir. Ancak daha büyük zaarlara düşme endişesi olduğu yerde; "iki zarardan başka alternatif yoksa, küçük olan zarar tercih edilir", "zaruretler haram şeyleri mubah kılar" kurallarınca yapılması caiz görülmüş, hatta zina endişesi kesin ise, vacip bile olur denmiştir. Alışkanlık oluşturması ve zevk için yapılması ise ittifakla haramdır. Hanımının eli vs. azaları ile yapılması ise her halukarda caizdir, helaldir. (Dr. Faruk Beşer: Hanımlara Özel Fetvalar, Cilt 1, Seha Neşriyat)

Bu kötü adet, daha çok ergenlik çağına yeni girenlerle gençler arasında oldukça yaygındır. Baş sebebi ise, kadınların yarı çıplak kırıtarak, süs yerlerini teşhir ederek, erkeklerin iştihasını çekecek kıyafet ve davranışlar göstererek sokaklarda dolaşmalarıdır.

Kadınların bu tahrik edici halleri hemen birçok eğlence ve mesire yerlerinde göze çarpmaktadır. Aynı şekilde kadınları tahrik eden unsurlar da toplumda çokça yaygındır.

Sözünü ettiğimiz tahrik sebebi umumi yerlerde cereyan edenidir. Bir de temsillerde, filmlerde gösterilenler var ki, bunlar daha tehlikeli ve daha acıdır.

Bir de gençlerin devamlı okudukları fotoromanlar, cinsel kıssalar vardır ki, bunlar gençlerin nefsi ve aklı, aynı zamanda ahlakı üzerinde, fiziksel ve ruhsal yapılarında kötü te'sirler meydana getirmektedir.

İşte bu kabil şeyler, kız olsun, erkek olsun gençleri yavaş yavaş zinaya, hayasızlığa, bozguna ve rezil bir hayata itmeğe yetiyor. Başka bir şey düşünmeye gerek bırakmıyor.

Ergenlik çağındaki bir genç, kendisini kötü yollardan alıkoyacak ilahi kontrol inancı taşımıyorsa, işlediği günahlarda Allah'tan korkmuyorsa, ileride bir hesap vereceğini düşünmüyorsa, çok sürmez şu iki durum arasında kalır ki bunun bir üçüncüsü yoktur.

a) Ya cinsel duygu ve isteğini haram yollardan karşılar bununla kendini tatmin etmeye çalışır.
b) Ya da şehvetinin hiddetini hafifletmek için mastürbasyon yapar.
Aşırı mastürbasyonun temel sebebi, hormon bozukluğu da olabilir. Tedavi için ilgili hekime müracaat etmelidir.

AŞIRI MASTÜRBASYONUN ZARARLARI

1) Psikolojik Yönden:
1- Aşırı mastürbasyon düşkünlerinde üzüntü, dalgınlık ve aşağılık duygusu meydana gelir. Her mastürbasyondan sonra umumiyetle bir pişmanlık ve ruh sıkıntısı kendini gösterir. Yapılan bu işin de olgunluktan uzak bir durum arz ettiği hatıra geldikçe bu işi yapanlar, bir aşağılık ve suçluluk duygusuna kapılarak, moral kırıklığına uğrarlar.

2- Mastürbasyon alışkanlığı, bir kısım sinir bozukluklarına yol açar. Fazla sinirlenmeler, el ve kol titremesi, baş dönmesi, uykusuzluk, kalça ve bacaklarda dermansızlık, yorgunluk hasıl olur.

3- Mastürbasyon alışkanlığı, insanı aşk ve sevgiden mahrum eder. Sevgi, insan için bir ihtiyaç olduğu gibi, eşler arasındaki cinsi münasebetlerin başarılı ve neşeli olması da, her ikisinde müşterek sevgi ve anlaşmanın varlığına bağlıdır. Evlilikteki saadet temelleri, sevgi bağları üzerinde kurulur. Evlenen çiftçilerin, sadece bedenlerinin birleşmesi evlilik saadetini meydana getiremez; bedenle birlikte her iki ruhun aşk ve sevgiyle birleşip kaynaşmaları lazımdır. Masturbasyona çok düşkün olanlar ise, ruhun derinliklerinden fışkıran bu sevgi pınarından, gereken hisseyi alamazlar. Mastürbasyon, sevgi cevherini köreltmektedir.

4- Fazla mastürbasyon, hafıza zayıflığı, dikkatsizlik ve unutkanlık yapar. Buna düşkün kimselerin, bir şeyi ezberlemeleri güçleşir. Ezberlediklerim de çabuk unuturlar. Bir konuyu okurken, bütün dikkatlerini toplayamazlar. Dikkat dağınıklığı meydana gelir. Okuduklarını da kolay anlayamazlar. Bunun için, fazla masturbasyona düşkün olan talebeler derslerinde zorluk çekerler. Henüz buluğa ermemiş çocuklarda, mastürbasyon ile meni gelmediğinden, diğer zararlara pek hedef olmazlarsa da, aşırı mastürbasyon bu çocuklarda, beyin ve sinir sarsıntısı yapar, zihni gelişmeye mani olur.

5- Mastürbasyonla meşgul olanların, şehvet hayalleri ve şehevi düşünceleri artar. Masturbasyoncu genç, gece yatağına girdiği zaman, körü körüne bir sürü şehvet hayalleriyle zihnini meşgul eder. Aklı fikri bu duygularla meşguldür. Bu suretle hem masturbasyona daha fazla müptela olur, hem de iyi şeyler düşünmeye fırsat bulamaz.

2- Aşırı Mastürbasyonun Bedensel, Cinsel ve Sosyal Zararları:

Erkekler, genellikle bu işi elle görürler. Seyrek olarak yastık ve yatağa sürtme şeklinde de yaparlar. Batıda pornografinin serbestlik kazanması sonucu seks shoplarda değişik aletler satışa sunulmuştur. Dünyadaki porno pazarı 59 milyar S'dır. İnsanı maddi yönden sömürmeye yönelik bu tür gereçler, bunları kullanan erkeklerde ruhsal çöküntülere neden olmaktadırlar. Tıbbi seksoloji açısından bu tür alışkanlıklardan kaçınılması önerilmektedir.

Mastürbasyon, insanı ölçüsüzlüğe sevk keder. Aslında masturbasyon insanı tatmin etmez; doygunluk ve rahatlık meydana getirmez. İnsanın cinsi zevk ve hislerini tatmin edilmemiş bırakarak, daha fazla tahrik eder, azdırır. Bundan dolayıdır ki masturbasyona devam edenlerin, bu arzuları gittikçe şiddetlenerek bu işi fazla ileri götürürler. Bu da zararı arttırır. Haddinden fazla cinsi münasebetler de zararlıdır; fakat mastürbasyonun fazlası çok daha zararlıdır.

Fazla mastürbasyonlar, çeşitli hastalıklara ve rahatsızlıklara sebep olabilir. Mastürbasyon, doğrudan doğruya hastalık yapıcı değil ise de, dolayısıyla buna sebep olur. Çünkü ölçüsüz mastürbasyonlarla, vücut kuvvetten düşerek bünyedeki kan tabii kudretini kaybettiğinden, bazı rahatsızlık ve hastalıklara yol açar.

Mastürbasyon müptelaları, cinsel münasebetten gereken zevki alamazlar. Bu işi mutlak alışkanlık haline getiren kimseler, cinsi münasebetlere -aile hayatında- önem vermezler. Bundan pek zevklenmezler. Bu hal, mastürbasyon düşkünü kadın ve erkeklerin her iki cinsinde görülebilir. İkisi de kendilerini tatsız zevk (!) alışkanlığına kaptırdığından, eşleriyle yaptıkları münasebetten tatmin olamazlar. Böyle kimseler için, mastürbasyon daha cazip görünür. Cinsi münasebetten sonra ayrıca masturbasyona el atmaktan çekinmezler.

Mastürbasyon, asla cinsi temas zevkine -onda birine dahi- ulaşamaz; fakat gençler için adatıcı bir illet kesilir. Mastürbasyon ile cinsel ilişki zevki arasında, gübrelik ve gülistan misali fark vardır. Kadın ve erkeği yaratan büyük San'atkar, onları öyle bir san'at ve ustalıkla yoğurmuş ki onların cinsel birleşme esnasındaki zevk alışverişi, başka hiçbir yapmacık usullerle elde edilemez...

Mastürbasyon neticesinde vücut yorulur, ruh sıkılır. Halbuki başarılı bir cinsel münasebette vücut dinlenir, ruh ferahlanır. Çünkü olgun bir cimada, karşılıklı olarak sevgi, heyecan ve hararetle, bir takım kimyevi elektrik alış-verişi vardır. Mastürbasyonda ise bunların hiçbiri olmadığı gibi, kıymetli kimyevi maddeler zorla kapı dışarı edilmektedir. Bunun neticesinde, insanda ferahlıktan uzak bir çöküntü ve yorgunluk oluşmaktadır.

Mastürbasyon alışkanlığı, bel gevşekliğine (erken boşalmaya ve idrar yolları da dahil olmak üzere diğer rahatsızlıklara) yol açar. Evlilik hayatında, erkeklerin şikayetlerinden en çok görüleni de bel gevşekliğidir. Yani erken inzal; cinsi münasebete başlar başlamaz, meninin hemen boşalmasıdır. Erkeğin böyle çabucak münasebeti bitirmesi, bilhassa kadını doyumsuz bırakır. Bu hallerin devamı ise, eşler arası huzursuzluğa yol açar. Bel gevşekliğinin çeşitli sebepleri olabilir ama, mastürbasyon da başta gelen sebenlerdendir. Bu ıztıraptan kurtulmanın bir çaresi de, mastürbasyonu terk etmektir.

Aşırı mastürbasyon alışkanlığı, kadınlarda cinsel soğukluğa da sebep olur. Cinsel soğukluk: Kadının cinsi münasebetten zevk duymaması, hissen soğuk ve isteksiz olmasıdır. Bu his soğukiuğunun çeşitli sebeplerinden biri de, alışkanlık haline getirilen aşırı mastürbasyondur.

İşin garip tarafı, bu tip bazı kimseler, evlendikten sonra da bu illeti devam ettirirler. Çok mühim bir evlilik vazifesi olan cinsel münasebet faaliyetlerinde, eşleriyle pek ilgilenmezler. Neticede eşler birbirlerinden uzaklaşırlar. "Cinsel isteklerini' kendi kendine dindirmekten zevk alanlar, tenha yerleri sever, hep yalnız kalmak ister, fırsat buldukça bu kötü oyunu oynar.

Vajinaya bir takım cisimler sokarak mastürbasyon yapan kızların, "kızlık" nişanı olan bekaretlerine bir zarar gelebilir. Bu durumda bazı cisimlerin içeride kalarak, ameliyatı lüzum etmiş muhtelif vak'alarına, tıp tarihinde çok rastlanmıştır.
Mastürbasyon tiryakilerinden bazı gençler, bu fena işe başkalarını da alıştırırlar. Sadece kendi yaptıklarıyla kalmayıp, cemiyetin birçok çocukları ve gençleri arasında, bu kötü illetin yayılmasına sebep olurlar.

Bir diğer zararı da, çiftlerin birbirinden nefret etmesi, cinsel duygu duymamasıdır. Çünkü masturbasyoncu kişi, başka bir yoldan şehvetini tatmin ederek doygun kalmaktadır. Bunun manası, eşlerin birbirinden beklediğini bulamaması ve ümitlerinin kırılmasıdır. Sonunda eşler birbirinden uzaklaşır ve başka tatmin yolları ararlar. Gayri meşru yollara giderler.

Uzman ilim adamlarının mastürbasyon konusunda araştırma neticesi ortaya koydukları gerçek şudur: Aşırı masturbasyona devam edenler, çok tehlikeli akla yönelik hastalıklara maruz kalır. Bunları şöyle sıralıyabiliriz:

Zühul ve nisyan (unutma, geçiştirme), irade zayıflığı, hafızada gerileme, yalnızlığa heves, çabuk unutma, korku ve gevşeme, üzüntü ve sıkıntı, birtakım suçları işlemeyi tasarlama, intihar.

Buna benzer birtakım düşünceyi alt-üst eden, iradeyi iyice zayıflatıp şaşkınlaştıran, kişiliğin zedelenmesi gibi arazlar, illetler.

İslam hukukunun aşırı mastürbasyonun doğuracağı kötülükleri nazara alarak koyduğu hükümlere gelince, aşağıdaki deliller bunu yansıtmaktadır:

a) Allah (c.c.) buyuruyor:

"Onlar ki namus ve iffetlerini (haramdan ve şüpheden) korurlar. Ancak eşlerine ve sahip oldukları cariyelerine karşı (cinsel arzu duyarlar da) bu yüzden kınanmazlar. Artık kimler bu meşru sınırı geçerse, işte onlar haddi aşanlardır." (Kur'an-ı Kerim, Mü'minun: 6-7)

Bu ayetin genel mana ve hükmüne giren şudur: "Artık kim bu meşru sınırı aşar veya geçerse, işte onlar haddi aşanlardır."

O halde evlilik yolundan başka bir yolda şehveti boşaltmak, zina, livata, el ile mastürbasyon gibi, ölçüsüzlük ve aşırılık haddi aşmak demektir.

Yorumlar

rüyalanma

1.sorum gusulü sabah kalkınca alsak günah olurmu 2.sorum bi ıslaklık olmadığındada gusul almak gerekirmi

Bir sorum var!!!!!!!!!!!!

Meraba, ben site yöneticileri ve yorumcularına bir şey soracaktım. Bilgisi olan paylaşırsa sevinirim. Şimdi burda birçok arkadaş masurbasyondan dert yanıyor. Rabbim onları bu illetten kurtarsın. Ben de bu sıkıntıları çok yaşadım. Ve geçtiğimiz ramazan ayı hayrına çok şükür bırakabildim. Ancak şimdi başka bir sorunum var: ben rüyalanamıyorum. Yani, gece boşalamıyorum. 40 günü geçti bıraktığım ama hala bir şey olmadı. Niçin olabilir? Acaba vücudumdaki cinsel programlama mı bozuldu? Hani yıllarca malum şekilde ihtiyacı karşılayınca vucut gece boşalmalarını unuttu mu ki? Çünkü ben o rezil şeyi yaptığım zamanlarda hiç rüyalanmıyordum. Şimdilerde Yiyiyorum, içiyorum, uyumadan önce düşlüyorum. hani rüyamda bişeyler göreyim de boşalayım diye. Ama yok. olmuyor. patlayacağım. Şuanda o kadar azgın bir haldeyim ki afedersiniz. En küçük bir cinsel çağrışımda tahrik oluyorum. Gözüm dönmüş desem yeridir. Ne yapmalıyım. Dayanamıyorum. Hazır bırakmışım, kurtulmuşum bu dertten. Dayanamayıp tekrar başlamak istemiyorum. Geceleri boşalırsam rahatlarım, ihtiyaç karşılandığı için masturbasyona yeltenmem diye düşünüyorum da. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Arkadaşlar fikrimce 2 namaz

Arkadaşlar fikrimce 2 namaz arasında cenabet olmayacak şekilde zinadan uzak durmak amacıyla mastürbasyon yapmak bende herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Allahu Teala bizlere akıl vermiş. Bu aklı kullanalım biraz araştırma yaparsanız tıbbı sitelerde mastürbasyonun bağımlı hale gelmediğin sürece yapılmasının zararlı olmadığı yazıyor. Ben şahsen 1 hafta mastürbasyon yapmadığım zaman aklım hep zinaya kayıyor. Okulda gördüğüm bir kızla değişik düşünceler kuruyorum. Sizce böyle bişey mi iyidir yoksa bağımlı olmayacak biçimde 2-3 günde 1 mastürbasyon yapmak mı iyidir ? Buyrun size tıbbı bilgi. Biraz araştırın tek kaynağa bağımlı kalmayın.

arkadaşlar yorumları

arkadaşlar yorumları okudumda aklıma takıldı bu işin birsürü zararından bahşedilmiş peki kişi hanımıyla bu işi yaptığındada vücuttan aynı meni aynı enerji çıkmıyormu? yani ne biliyim mesala hanımıyla haftada 2-3kez ilişkiye girene bişey olmuyor ama haftada 1kez mast. yapanın başına gelmedik kalmıyor birsürü hastalık zeka zayıflaması vb. Yani bana biraz mantıksız geliyor. Tamam ruhi sıkıntılar isteksizlik gibi sorunlar olabilir ama diğer rahatsızlıklar her iki durumdada olması gerekir bence

allah razı olsun kardeşlerim.....

Bu yazılanları ve tecrübleri okuyupta tekrar yapan kişi iradesiz dir ve ferasetsizdir tamam kolay değl bırakmak ama bırakmamak da zor değil bbiz dua edelim gönülden rabbim kabul eder ve bizi kötülüklerden alı koyar inşaallah biz gayret gösterelim Gerisi Allah ımızın işi bu işin haram olmadığını zararlı olmadığını söyleyenleride allah affetsin kimse sahipsiz değildir onlar adece işi maddi kısmına bakıyorlar bu işin birde manevi boyutu vardır bugun bir işci bir fabrikada çalışıyor ve çalıştığı yere zarar verdi bilerek veya bilmeyerek o anda kimse boyutun zararını değl olmuş kazaya odaklanır ama aslında işin asıl boyutu o firmaya verdiği maddi zarardır buda soyut olduğu için kimse ilk başta fark edemez bu da öyledir mastırbasyon ilk başta olmuş bitmiş bir iş gibidir ama zararı sonradan fark edilir sonradan pişmanlık duyacağınız bir işi yapmayalım şeytan boş durmuyor bizde boş drmayalım Allah a ibadet delim. Allah hepinizden razı olsun.cennette görüşürüz inşaallah.

Cok korkuyorum

Ben 13 yasind bir kizim 4 haftadir ilk defa 10 kez falan mastyrbasyon yaptim en son 5 gun once 2 kez ust uste yaptim o andan itibaren icime bir korku girdi ve bagimlimi oldum diye kendi kendimi yiyorum 5 gundur. Yapmayinca duramama gibi bi sorun yok ama syrekli aklimda 5 gundur cinsel icerikli seyler dusundugumde ve okudugumda kendimi kotu hissediyorum degisik bir his oluyor. Hep aklimda olmasindan ve asla unutamayacagimdan korkuyorum Masturbasyon beni cezbediyor. Ama dedigim gibi bagimli gibi degilim hala bunun ne oldugunu anlayamadim o gunden beri hic yapmadim Son 2 kez ust uste yapmadan once hicbi endisem yoktu Aileme asla soyleyemem oyuzden psikologa gitme gibi bi sansimda yok bu son 5 gun bana zehir oldu ve surekli aklima geliyo hayatim boyunca boyle olurmu cok korkuyorum cok caresizim ve surekli agliyorum zaten tovbe ettim lutfen yardim edin duaci olurum

Günde 6-7 Posta!

Merhabalar 16 yaşındayım ve her gün 6-7 defa masturbasyon yapıp boşalıyorum. Unutkanlık derslerde dikkat dağınıklığı okuduğumu anlamama tekrar tekrar okuma her şey mevcut. Ben masturbasyonu bırakırsam ne kadar sürede düzelirim? Yardımcı olursanız çok minnettar kalırım şimdiden teşekkürler.

Allahın izniyle

Allahın izniyle bırakırız inşAllah. Allah Teala diyor ki. elleri ile kendi kendilerini tatmin edenlerin kıyamet günü yüzlerine bakmayacağım. vede onlar elleri şişmiş(hamile) olacaklardır.
yani 3 dk lik dünya zevki için sadet-i ebediyyeyi bırakmak ahmaklık olur. bununda başı Allahın emirlerine uymak namazı vaktinde cemaatla kılmayla başlanıla bilir.
Okuduğunuz için teşekkürer.

bende masturbasyon

bende masturbasyon magdularındanım çok denedim bırakmayı bıraktımda ama sonra gene başlıyorum ne yapsam olmuyor namaza başlıyorum olmuyor oruç tutuyorum olmuyor dini yönden bilgim var ama şeytan kandırınca dini bilgilerin hiçbiri birişe yaramıyor....sizden istedigim ilaçla tedavi yöntemi varmı yani o düşünce gelince onu unutturacak bir ilaç biliyorum çok saçma konuştum ama başka bir çözüm yolu gelmiyor aklıma önerilerinizi bekliyorum şimdiden tşk ederim ...bu arada yaşım 20 sporlada ugraşıyorum işe yarıyor bırakmada ama aniden şehvete kapılıp yapabiliyorum gene ..sporla ugraşmak bir nebze olsun azaltmama neden oldu yalnız

mastürbasyon yaptıktan sonra namaz klınırmı

merhabalar benim bi sorum olcak : mastürbasyon yaptıktan sonra namaz klınırmı

14 yaşındayım

14 yaşındayım masturbasyona 12 yaşımda başladım.Bu pis işten vazgeçmeye çalıştım ancak sınıfımızdaki bazı pislik kızların konuyu yazan arkadaşımızında dediği gibi kendini şekilden şekle sokması beni ve arkadaşlarımızı fena yapıyor.Çoğu zaman zinaa ya bulaşmamak için masturbasyon yapıyorum şeytanın aklıma girmesiyle bazen zevk için ancak yine hocamın dediği gibi pişman oluyor ertesi gün yine yapasım geliyor.Allah inancım allah korkum var ancak şeytana ve nefsime hakim olamıyorum.Haftada 2 kere masturbasyon yapıyorum.Bir kere masturbasyonu bırakmak için 3 hafta boşalmadım fakat rüyada ihtilam olunca testislerim o kadar beter yandı,idrarımı yaparken o kadar acı hissettim ki masturbasyona geri dönmek zorunda kaldım.Bana bir yardım edin bu zıkkım sigara gibi bir şey benim için..

Caiz mi

Öncelikle selamunaleyküm...
Namazımı falan kılarım. Daha 14 yaşındayım. Ben birkaç kere bu illeti yaptım fakat sonra Allah'a "Caiz olduğu durumlar hariç bu işi yaparsam 7 gün aralıksız oruç tutacağım" diye dua ettim. Çok şükür yapmıyorum ama bir gün akşam televizyonda tahrik edici bir şey gördüm ve hemen kapattım. Sonra şehvetlendim ve şehvetim 2 saat boyunca geçmedi, zikir falan çektim ama şehvetim geçmedi zaten 1,5 haftadır boşalmamıştım, şehvetimden uyuyamadım. Sonra burada okuduğum yazıyı hatırladım ve bunu yapmanın caiz olduğunu düşünerek yaptım. Caiz midir? Yoksa 7 gün oruç tutmam gerekiyor mu?

bende bu akşam

bende bu akşam bırakıyorum inşallah Allahım yardım etsin bütün yorumları okudum saat gecenin 3ü şimdi gidip abdest alıp tövbe edeceğimm Allahım bu illeti bırakmakta hepimize yardım etsin inşallah..

ben 18 yaşındayım gece

ben 18 yaşındayım gece rüyalanıyorum (boşalıyorum yani) bunun bi zamanı var mı yani durması için daha olmaması için bi de rüyalandıktan snra gusl abdesti almaya zamanım olmuyo alamadıgım zamanlarda cunup oluyomu yani günah mı ? şimdiden teşekküeler

kadinalrda masturbasyon harammi.?

kadinalrda masturbasyon harammi.? o esnada kizlik bozulursa ne yapmali... cok gec artik..

Yardım edinnn

Ben 15 yaşındayım ve lise 2 ye gidiyorum 4 günde bir bazen 2 günde ve bazen 10 günde bir yapıtorum ve cok unutkanım okadar ders çalışmama rağmen konsantremi sağlıyamıyorum ve çabucak unutuyorum bunun nedeni bumu buysa bıraktıktan kaç gün sonra düzelir bu durum çektiğim aralıklar doğrumu ve video izleyerek çekmek günahmı cevap verin lütfennn !!!!!!!!!!!

banyoda masturbasyon

banyoda masturbasyon yaptıktan sonra yıne masturbasyon yapılan yerde banyo yaptıgımızda yanı gusül aldıgımızda gusül gecerlımıdır

birisiyle ilişkie kendi

birisiyle ilişkie kendi isteğinle girip 5 6 yıl sonra evlenirse önceden yaptıgın şey zinaya giriliyormu şuan aileden dolayı okul ve yaşın kücük olmasından dolayı evlenemiyo fakat 5 6 yıl sonra evlenecek bu zina oluyormu lütfen cvp verin

uzgunum

uzgunum cok kendimi bildim bileli mmasturbasyon yapiyorum cocuklukta basima geldi eskidenbilmiyordum ama simdi 24 yasindayim ve simdi anliyorum ki napiyormusum gulmeli ama aglamlida durumum 17 yasinda evlendim bu benim le sir gibydi sadece surda paylasiyorum allah gunahimi af eder insallah evlendimsede bu ileten kurtulamadim
gunah diye okudum ama napmaliyim zararli oldugunu yasyorum
ramime agri giryo bitrdikten sonra sancidan gezemyorum artik uzun zaman oldu evliyimde ama sunu yaptiktan sonrda kocam olalim dediginde olamyorum soyliyemyorum derdimi cok mutsuzum beni bu ilet mutsuz edyor
napicam bilmiyorum nasil bitre bilirim

Evlilik öncesi ilişki

Merhabalar! Benim bir sorum olacak. Ben kız arkadaşımı çok seviyorum ve şu ana ondan başka kimseyle beraber olmadım. Kız arkadaşım yabancı uyruklu ve müslüman olacak inş. Tutamadım kendimi. Şeytana uydum. Onunla bir kaç kere ilişkiye girdim. Şuan sanki evli gibisiz ama sadece aynı evde yaşamıyoruz. 3 yıldır beraberiz ve ona evlenme teklifi etmek istiyorum. Çok pişmanım onunla zina yaptığım için. Eğer onunla evlenirsem evlilik öncesi yaptığım zina günah sayılıyormu? Benim ne yapmam lazım? Lütfen yardım edin.

Bilinçsizlik.

36 yasında Erkeğim.16 Yaşında Evilik yaptım ve halen evliyim. Ergenliğe ilk adımımı attığımdan beri mastürbasyon yapmaktayım, bu evlilikle beraber devam etti. 20 yaşıma girinceye dek günde en az 4 defa Mastürbasyon yaptım. Evliliğimde her gece en az iki defa eşimle normal ilşkim oldu. Günde 2 Mastürbasyon ve 2 Normal üzere 4 defa boşalmam gerçekleşti.

Şuan 1975 doğumlu olup 36 yaşındayım ve son 10 gündr sertleşme sorunu yaşıyorum hemen hemen hiç yapamaz durumdayım. Mastürbasyon ile biraz başara biliyorum ama normal ilşkiden kaçar oldum. Şuan Mastürbasyon u da yapmama kararı aldım illerde düzelme olabilirmi olacaksa nekadar bir zamanımı alır. Mecburen açıklamak zorunda kaldığım soru ve sorunlarımdan ötürü herkesten özür diliyorum.

Arkadaşlar, şu bir

Arkadaşlar, şu bir gerçektir ki herşeyden önce insanın niyeti doğru olmalıdır.İnsan nefsi her zaman sizi günaha teşvik etsede, siz hiçbir zaman kendinize öfke ve düşmanlık içinde olmayın.Yukardaki yazıyı okumuşsanız fark etmişsinizdir ki, konuya tam olarak net bir cevap verilmemektedir.İnsan psikolojisi matematik te olduğu gibi 2 kere 2 eşittir 4 gibi bir denklem içermiyor.Din,psikoloji vb insanı derinlere iten ve zorlayan durumlar yaratabiliyor.Kısaca , sizi pişmanlıklara,hastalıklara,imansızlığa itmeyecek şekilde dozunu kaçırmadığınız bir cinsellikten korkmayın. Ego(nefs) gibi şeylerin sizi kendinize düşman etmesine izin vermeyin çünkü herşeyden önce birini sevebilmeniz için ilk olarak kendinizi sevmeniz, sevmeyi öğrenmeniz gerekir.

bu yazıda oruçlu iken

bu yazıda oruçlu iken bilerek masturbasyon yaparak iktilam olunursa sadece 1 gün kefaret gerekir yazmışsınız ;
soru şu ;
ramazan orucunu ve nafile oruçları bilerek bozmanın cezası nedir ?

ALLAH bilir ama içimden bir ses 61 gün diyor; oruçluyken masturbasyon yapınki görün ondan sonra öteki dünyada naneyi.

oruç demek bünyevi zevkleri ALLAH rızası için terk etmek demektir ; ve ALLAH rızası için tutulmalıdır ; zayıflamak vs için değil. ben tutabiliyor muyum ALLAH rızası için ; onuda bilemem.

sen oruçluyken bir kadına ilişirsen masturbasyon yaparsan yada seneler önce benim gibi sex filmi seyredersen vs vs oruç tutmanın ne anlamı kalır yahu?

Peygamber efendimiz masturbasyon yapılınca oruç bozulursa 1 gün gerekir diye deyeceğini sanmıyorum.

oruçluyken iftara kadar öpüşmek ; karşı cinse dokunmak ; el ele tutuşmak ; masturbasyon ; yeme içme ; dedikodu etme ; gıybet etme ; yada benim geçen gün birilerine kızıpda amerikan parmağı göstermem yasaktır ; yanlış bir olaydır.

gerçi İslam dinine göre oruçlu olmasanızda bunlar doğru bir şey değildir.
sen önce oruç tut ; sonra oruçlu olmadığın gün her türlü naneyi ye .
senin orucun makbul olur mu ?

ben mesela bu gün oruçluydum ; ama biraz önce wikipedianın bakir olduğum için cinsellikle ilgili konularına baktım ; hatta orda video vardı ; pezervatif nasıl takılır diye ; ama çok kıkır kıkır güldüm ; biraz muzibim .
ama adamlar oraya kadın şeyi koymuşlarsa ; tövbe tövbe ; resimleri kaldırsınlar yoksa millet günaha giriyor ; yazılar kalsın.
gerçi sex filmi seyredincede utanıyorum oda başka mesele.nerde benim gibi çulsuz fakir işsiz güçsüz aşırı tüylü doğulu dinci sapık vs vs denilen bir erkekle evlenecek ön yargısız kadın. beni ben olduğum için sevecek ; kalbim için sevecek bir kadın.

benim o kadına verebileceğim tek şey bakirliğimdir; ve kalbimdir ;(evlenmeden olmaz.)

Samimi bir dert...

Abilerim 15 yaşındayım. 2 yıldır bu illetle uğraşıyorum. Geçen sene bir olaydan sonra tövbe ettim ve namaza başladım.Herşey çok güzeldi ve knedimi ayrıcalıklı hissediyordum. Fakat birgün kendime mani olamayıp yaptım. Sonra pişman oldum tövbe ettim.Fakat 1 ay sonra yine dayanamadım. Böyle böyle 7 ay geçti ve ben bir yandan bu illetle uğraşırken bir yandanda ibadet alanlarımı genişletmeye çalışıyordum.Fakat yaza girerken namazdan ve diğer yaptığım tüm ibadetlerden soğudum. Şu anda namazda kılmıyorum.Tövbe edip ALLAH'ın huzuruna çıkmak istiyorum fakat aynı şeylerin başıma geleceğinden korkup ALLAH'a karşı sözümü tutamayacağımdan ve bedbaht olacağımdan korkuyorum.Bu yazdıklarıma sizlerinde bi çare bulamayacağını düşünüyorum fakat yinede SAMİMİ bir şekilde vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkürler....

...

Admin bu insanlarda bu duyguyu seytan uyandiriyo degildir?

Hemen yardım edin.

Allah'ım sen beni affet
Arkdaşlar daha 14 yaşındayım ve o pislik mastürbasyon'nu yapıyorum bunu sölemekten utanıyorum ağlamak bile istiyorum çok yapıyorum 5-6 yıl oldu ama bununla ilgili vidolar izledim yani normal olduğunu sölüyorlar Doktorlar filan ama mastürbasyon yapmak cenabet getirimi lütfen yardım edin bide nasıl bırakabilirm aslında açık bişi görmediğimde 1 ay yapmıyorum dayana biliyorum ama çıplak kızlar bişi görem gördüğümde dayanamıyorm ama bugün bilmeden abdest aldım gusül abdesti Allah işallah kabul eder.Büyüklerimden yardım almak istiyorum çokta utanıyorum ama Doktorlar normal olduğunu sölüyor bir kaç video izledim kendimi tutabilmek için bir kaç kızlara baktım açık seçik Allah'ım sen affet ve tutdum kendimi lütfen yardım edin :((((((((((( sizlerden özür diliyorum çokta utanıyorum :(((

işe birde şu açıdan

işe birde şu açıdan bakın masturbasyon olmasayddı zina alır başını giderdi kimse allahtan çok bilmio o istemişki olmuş yokdsa bu şey sadece 2 kişi arasınsda olurdu allahın yaratılarına karşı çıkamyız açlık anında napıosak o anda onu yapacağız elbette bunu lanet diyede görebiliriz bir lutuf diyede din sade ve sadece allah kul arasınddadır bilgi yardımcınız olsun danışın öğrenin okuyun ama mezhep die bişi var herkes farklı düşünüosa doğru sadece senin vicdanındır ben yapıyorum ve vicdan azabı duymuyorum dünya sadece sıkıntı kenti değilddir güzelliklerde vardır çünkü onu allah yarattı ve ben kendimi azaba mahkum eddip allaha haksızlık edemem yinede sizin bildikleriniz size benim bildiklerim bana

asd

ya biri söylesin masturbasyon yapınca zihin dağılıomuş. peki bırakırsak eski dikkatimiz yine yerine gelirmi ne olur söyleyinn

öncelıkle merhaba benm

öncelıkle merhaba benm sorunum cok buyuk ben 20 yasındayım gunde 3 4 kez istemesemde kendıme hakim olamayıp masturbasyon yapıyorum bu sayı artabılıyor bu her gun tekrarlanıyor doktora gıtmeye cekınıyorum cok fzla spor yapıyorum yorgunlukla beraber yapmam azalır belkı dıye ama yıne nafile ne yapacagımı bılmıyorum cok iyi bir özel hayatım sosyal cevrem var kdndımı suclu hıssedıyorum gunde 4 saat sporda yapsam bu deısmıyor kurtulmak ıstıyorum bu illeetten lutfen yardımcı olun her defa tövbe ediyorum sonrasında ypmak istedigim anda kndımı durdurmaya calısıyorum ama devmlı dusuncesı kafamda çok zor durumdayım

ya benim derslerim bu

ya benim derslerim bu yüzden geriledi zihni yoruyomuş bu illetin etisi ne zaman geçer bi yardımcı olun nolurr

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: