try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Masturbasyon (El ile Boşalma), Sebebleri ve Zararları

El ile boşalma, aslında bekarlık döneminde bile zarurî görülemeyecek bir işlemdir. Çünkü Yüce Allah, insanda atılmayan veya atılamayan fazla birikimleri giderecek bir düzen yaratmıştır. Gerektiğinde, bu düzen (rüyalanmak) devreye girmekte, insanı rahatlatmakta ve zarar görmekten kurtarmaktadır. Diğer meşru yol ise evliliktir.

Mastürbasyon Haram mıdır?
1- Kocasının karısı eliyle veya kadının kocasının yardımıyla boşalması helaldir.(İhya Terc. Ali Aslan, 3/420. İbn-i Abidin, 4/27.)
2- Kadın veya erkek kişinin kendi eliyle boşalması ise müctehidlerimizin değerlendirmelerine göre şöyle açıklanabilir.
a- Mutlak haramdır,
b- Mubahdır,
c- Vacibtir.

Mutlak Haramdır Diyenler: Şafiî mezhebi müctehitleri mastürbasyonun mutlak haram olduğu görüşündedirler.
Mubahtır Diyenler; Kişinin eşi yoksa, evlenmeye de maddî gücü müsaid değilse zinaya düşmemek veya vücudundaki -rüyalanma yoluyla da atılamayan- zararlı birikimi gidermek için mastürbasyon yapması mubahtır.
Hanefî ve Hanbelî mezhebi müctehitleri bu görüştedir.
Vacibtir Diyenler: Eğer mastürbasyon yapmaksızın zinadan korunulamayacağına kanaat hasıl olursa, bu durumda yapılması vacib olur. Çünkü iki şerden daha az zararlı olanın tercihi İslamî bir kuraldır.

Bu durumda böyle yapan bir denklem kurmuş sayılır; kendisine ne sevap, ne de günah vardır; ne mükafat görür, ne de azaba uğratılır.

Esasen mastürbasyon, büyük günahlardan sayılmaz. Bir mukayese yapacak olursak mesela; yabancı kadınların bakılması haram olan yerlerine bakmak mastürbasyondan daha günah, yabancı kadınla kucaklaşıp öpüşmek ona bakmaktan daha çok günah, zina etmek ise onlardan çok büyük günahtır... Şu var ki, mastürbasyon küçük günahlardan sayılsa bile, özürsüz olarak sık sık tekrarlanıp devam ettiği takdirde -zararları büyüdüğü gibi günahları da büyüyerek gitgide büyük günahlara dahil olabilir. Zira küçük günahlar da ısrarla tekrarlanırsa, büyük günaha dönüşür. Yeri gelmişken, günde beş vakit namaz kılmanın, küçük günahların affına sebep olduğunu da hatırlatalım...

Oruçlu iken, oruçlu olduğunu bile bile mastürbasyon yapan kimse, inzal olup meni gelirse orucu bozulur; sadece gününe gün kazası gerekir. Bu durumda kefaret gerekmeyeceği gibi, mastürbasyon halinde inzal vaki olmamış yani şehvetle meni akmamışsa -"mezi"denilen ince sızıntı gelse bile- bununla oruç bozulmaz, gusül de gerekmez. Bunu alışkanlık haline getirmemişse fetva böyle ise de takva açısından bunları yapmamak daha uygundur.

Kadınların masturbasyonunun hükmü erkeklerin masturbasyonunun hükmü gibidir.
Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere mastürbasyon mutlak haram olarak görülemeyeceği gibi, şartsız helal olarak da görülemez.

Mastürbasyon Sebepleri ve Zararları:
Erkeklerin hemen hemen hepsine yakın bir kısmı, kadınların da yarısı kadarı gençlik devrelerinde az çok bu işe başvururlar. Bu da en çok 14-20 yaşları arasında cereyan eder. Bir kısmı sadece cinsi baskının hafifletilmesi için arasıra seyrek olarak yapar. Bazısı da bir zevk vasıtası yaparak alışkanlık halinde, her fırsatta sık sık mastürbasyonu tekrarlar.

Mastürbasyon Sebeplerini Şöyle Özetleyebiliriz:
1- Normal cinsi münasebetten uzak kalmak,
2- Mastürbasyonu alışılmış bir zevk vasıtası haline getirmek ,
3- Cinsi münasebetten çeşitli sebeplerden dolayı nefret etmek,
4- Cinsi münasebetten yeteri kadar zevk alamamak, (evliler için),
5- Cinsi isteğin fazla artması,
6- Mastürbasyonu teşvik eden, şahısların tesirinde kalmak,
7- Açık-saçık manzaralar, şehveti tahrik edici söz ve yazılar,
8- Cinsel organlarında temizlik noksanlığıyla meydana gelen kaşınmalar,
9- Cinsi arzuların çocuklarda erken uyanması,
10- Bazı çocukların küçük yaşta merak ve görmesiyle cinsel organıyla oynamayı alışkanlık yapmaları... vs.

Zararlı Yönüne Gelince:
Seksolog ve hekimlerin bu konudaki görüşleri çeşitlidir. Bu görüşleri üç maddede toplayabiliriz:
1) Mastürbasyonun zararsız olduğunu savunanlar,
2) Zararlı olduğunu söyleyenler,
3) Çok zararlı olduğunu iddia edenler,

Bunların içinde, çoğunluğun kabul ettiği ve hakikate en uygun olanı ikinci görüştür. Şüphesiz ki, fazla mastürbasyonun ruhi, bedeni, cinsi, manevi...birçok zararları mevcuttur. Fakat, mastürbasyonun tamamen zararsız olduğunu ileri sürmek gerçeğe pek uzak olduğu gibi, onu son derece tehlikeli göstererek, gençleri korku ve karamsarlığa düşürmek de yersizdir. Mütehassısların bazıları, bir-iki haftada bir yapılan mastürbasyonun vücuda pek zararlı olmadığı görüşündedir. Şu kadar ki, bu durumdaki mastürbasyonun da uzun zaman devam etmesinin, zararlı olacağını bilmelidir. Hemen hemen bütün fikirler, aşırı mastürbasyonun gençleri tahrip edici bir illet olduğu noktasında toplanmaktadır.

Gerçekten gençlerin büyük derdi olan mastürbasyon, geniş açıdan ele alındığı zaman, bunun birçok yönleriyle zararlı bir illet olduğu görülür.

Acaba Mastürbasyon Kaç Günde Bir Yapılırsa Zararlıdır?

Buna verilecek cevap şudur: "...Bu, her insana göre değişir. Nasıl ki normal cinsi münasebetlerin sayısı da her insan için değişiktir. Bir kaide tespit etmek lazım gelirse şöyle söyleyebiliriz: Kendinizi çok bunalmış hissetmedikçe mastürbasyon yapmayınız. Sırf mastürbasyonun zevkini tatmak için, kendi kendinizi suni olarak tahrik eder ve iradenizi tam bir gevşekliğe uğrattıktan sonra masturbasyon yapmaya kalkışırsanız, işte o zaman ifrat yolunu tutmuşsunuz demektir"

Mastürbasyon ne kadar çok veya az yapılırsa, zarar nispeti de ona göre çok veya az olur. Yani "çoğu çok zarar, azı az zarar" demek uygun olur.

Halbuki ihtilam (uyku ve rüyada meni boşanması), dolan kabın taşması gibi fazla olan meninin kendiliğinden boşalmasıdır. Cinsel temastan uzak olanlar için, bu bir ihtiyaçtır ve bir mahzuru da yoktur. Mastürbasyon ise, zoraki bir boşalma olduğundan, ihtilamdan çok farklı ve zararlı bir özelliği vardır.

İlk gençlik devrelerinde ara-sıra yapılan mastürbasyonlar, psikolojik yönüyle normal sayılabilir. Fakat olgunluk çağında, alışkanlık halinde sık sık buna başvurmak, bir nev'i cinsi sapıklık konusuna girer.

Mastürbasyondan korunma çareleri de vardır. Bundan korunmanın en iyi çaresi, şehvet hislerini kontrol altına almaktır. Bunun için de ilmi, ameli, ailevi, manevi.. cihetten çeşitli önleme imkanları bulunabilir. Bununla beraber bu alışkanlığın tamamen, birden bırakılması pek kolay değildir, lakin, yavaş yavaş vazgeçilmesi daha kolay ve mümkündür. Şunu da önemle belirtelim ki, mastürbasyon ne kadar çok yapılırsa, bu arzu inadına körüklenir. Mastürbasyonun çok kötü bir özelliği de budur.

Yaygın olduğu yerler ise: Yatılı okullar, kışlalar, hastaneler, hapishaneler, iş kampları, gemi tayfalarında... bekar kalmış, boşanmış vb. kimseler arasındadır. Bu tatmin şekli, genellikle gençler arasında yaygın olmakla beraber, gençlik çağını arkada bırakmış birçok kimseler de bu illete bağımlıdır. Bir de, gençlerden yalnız ve avare kimseler için, bu illet pusuda hazırdır! Kadın-erkek karışıklığının mevcut olduğu, çeşitli genç kitleler arasında ve daha ziyade sıcak mevsimlerde mastürbasyon nisbeti daha çok yaygındır.

Bir hadiste: "Elini nikahlayan mel'undur" buyurulmuştur. Saîd b. Cübeyr'in rivayet ettiği bir hadiste: "Zekerleriyle oynayan bir ümmete Allah azab etmiştir", Ata'nın bir rivayetinde: "Elleri hamile olarak haşredilecek bir kavim duydum" bunların elleriyle mastürbasyon yapanlar olduğunu sanıyorum" demiştir.

Ayrıca Allah (c.c.), evlenme imkanı bulamayanların, imkan buluncaya kadar iffetlerini korumalarını emretmiş böyle bir yöntem uygulasınlar dememiştir. Rasulüllah Ef'endimiz de: "Gençler! İmkan bulanlarınız evlensin, çünkü bu, gözü ve iffeti daha iyi korur. Bunu yapamayan oruç tutsun, çünkü orucun bunu sağlayacak bir kamçısı vardır" buyurmuş ve bekarlara çare olarak orucu göstermiştir. Eğer mastürbasyon mubah olsaydı, çare olarak o gösterilirdi. Çünkü o daha kolay bir yoldur, denmiştir.

Ancak bu konudaki hadislerin bir kısmının zayıf oluşu sebebiyle, çoğunluğun haram görmesine karşılık, mastürbasyonu mahzursuz gören alimler de vardır.

Mesela Ahmed b. Hanbel bunu, tıpkı kan aldırmaya benzetmiş ve ihtiyaç duyulduğunda, vücuttaki fazlalıkları dışarı atmaktan ibaret olduğu için caiz olduğunu söylemiştir.

Hanefîlerce genel olarak haram görülmüş, ancak; kişi bekarsa, ya da hanımdan uzakta ise ve de şehvet kafasını aşırı meşgul ediyorsa, ya da zinaya düşme endişesi varsa ve bunu kendisini teskin için yaparsa bunda günah olmayacağı umulur. Ama zevlenmek ve şehvetlenmek için yaparsa günahkardır, denmiştir.

İmam-ı Şafiî önceki görüşünde caiz olduğunu söylerken, sonraki görüşünde haram olduğu kanaatına varmıştır.

Mesele Resulüllah'ın amcaoğlu İbn Abbas'a sorulduğunda:

"Zina yapmaktansa bu iyidir" cevabını vermiştir. Bütün bunlara göre; mastürbasyon genellikle hoş görülmemiş, fıtrata (normal yaratılışın gereğine) zıt bir eylem kabul edilmiş, cinsel sapma halini alması, psikolojik hastalık oluşturması gibi olumsuz yönleri hesaba katılarak, haram, ya da mekruhtur denmiştir. Ancak daha büyük zaarlara düşme endişesi olduğu yerde; "iki zarardan başka alternatif yoksa, küçük olan zarar tercih edilir", "zaruretler haram şeyleri mubah kılar" kurallarınca yapılması caiz görülmüş, hatta zina endişesi kesin ise, vacip bile olur denmiştir. Alışkanlık oluşturması ve zevk için yapılması ise ittifakla haramdır. Hanımının eli vs. azaları ile yapılması ise her halukarda caizdir, helaldir. (Dr. Faruk Beşer: Hanımlara Özel Fetvalar, Cilt 1, Seha Neşriyat)

Bu kötü adet, daha çok ergenlik çağına yeni girenlerle gençler arasında oldukça yaygındır. Baş sebebi ise, kadınların yarı çıplak kırıtarak, süs yerlerini teşhir ederek, erkeklerin iştihasını çekecek kıyafet ve davranışlar göstererek sokaklarda dolaşmalarıdır.

Kadınların bu tahrik edici halleri hemen birçok eğlence ve mesire yerlerinde göze çarpmaktadır. Aynı şekilde kadınları tahrik eden unsurlar da toplumda çokça yaygındır.

Sözünü ettiğimiz tahrik sebebi umumi yerlerde cereyan edenidir. Bir de temsillerde, filmlerde gösterilenler var ki, bunlar daha tehlikeli ve daha acıdır.

Bir de gençlerin devamlı okudukları fotoromanlar, cinsel kıssalar vardır ki, bunlar gençlerin nefsi ve aklı, aynı zamanda ahlakı üzerinde, fiziksel ve ruhsal yapılarında kötü te'sirler meydana getirmektedir.

İşte bu kabil şeyler, kız olsun, erkek olsun gençleri yavaş yavaş zinaya, hayasızlığa, bozguna ve rezil bir hayata itmeğe yetiyor. Başka bir şey düşünmeye gerek bırakmıyor.

Ergenlik çağındaki bir genç, kendisini kötü yollardan alıkoyacak ilahi kontrol inancı taşımıyorsa, işlediği günahlarda Allah'tan korkmuyorsa, ileride bir hesap vereceğini düşünmüyorsa, çok sürmez şu iki durum arasında kalır ki bunun bir üçüncüsü yoktur.

a) Ya cinsel duygu ve isteğini haram yollardan karşılar bununla kendini tatmin etmeye çalışır.
b) Ya da şehvetinin hiddetini hafifletmek için mastürbasyon yapar.
Aşırı mastürbasyonun temel sebebi, hormon bozukluğu da olabilir. Tedavi için ilgili hekime müracaat etmelidir.

AŞIRI MASTÜRBASYONUN ZARARLARI

1) Psikolojik Yönden:
1- Aşırı mastürbasyon düşkünlerinde üzüntü, dalgınlık ve aşağılık duygusu meydana gelir. Her mastürbasyondan sonra umumiyetle bir pişmanlık ve ruh sıkıntısı kendini gösterir. Yapılan bu işin de olgunluktan uzak bir durum arz ettiği hatıra geldikçe bu işi yapanlar, bir aşağılık ve suçluluk duygusuna kapılarak, moral kırıklığına uğrarlar.

2- Mastürbasyon alışkanlığı, bir kısım sinir bozukluklarına yol açar. Fazla sinirlenmeler, el ve kol titremesi, baş dönmesi, uykusuzluk, kalça ve bacaklarda dermansızlık, yorgunluk hasıl olur.

3- Mastürbasyon alışkanlığı, insanı aşk ve sevgiden mahrum eder. Sevgi, insan için bir ihtiyaç olduğu gibi, eşler arasındaki cinsi münasebetlerin başarılı ve neşeli olması da, her ikisinde müşterek sevgi ve anlaşmanın varlığına bağlıdır. Evlilikteki saadet temelleri, sevgi bağları üzerinde kurulur. Evlenen çiftçilerin, sadece bedenlerinin birleşmesi evlilik saadetini meydana getiremez; bedenle birlikte her iki ruhun aşk ve sevgiyle birleşip kaynaşmaları lazımdır. Masturbasyona çok düşkün olanlar ise, ruhun derinliklerinden fışkıran bu sevgi pınarından, gereken hisseyi alamazlar. Mastürbasyon, sevgi cevherini köreltmektedir.

4- Fazla mastürbasyon, hafıza zayıflığı, dikkatsizlik ve unutkanlık yapar. Buna düşkün kimselerin, bir şeyi ezberlemeleri güçleşir. Ezberlediklerim de çabuk unuturlar. Bir konuyu okurken, bütün dikkatlerini toplayamazlar. Dikkat dağınıklığı meydana gelir. Okuduklarını da kolay anlayamazlar. Bunun için, fazla masturbasyona düşkün olan talebeler derslerinde zorluk çekerler. Henüz buluğa ermemiş çocuklarda, mastürbasyon ile meni gelmediğinden, diğer zararlara pek hedef olmazlarsa da, aşırı mastürbasyon bu çocuklarda, beyin ve sinir sarsıntısı yapar, zihni gelişmeye mani olur.

5- Mastürbasyonla meşgul olanların, şehvet hayalleri ve şehevi düşünceleri artar. Masturbasyoncu genç, gece yatağına girdiği zaman, körü körüne bir sürü şehvet hayalleriyle zihnini meşgul eder. Aklı fikri bu duygularla meşguldür. Bu suretle hem masturbasyona daha fazla müptela olur, hem de iyi şeyler düşünmeye fırsat bulamaz.

2- Aşırı Mastürbasyonun Bedensel, Cinsel ve Sosyal Zararları:

Erkekler, genellikle bu işi elle görürler. Seyrek olarak yastık ve yatağa sürtme şeklinde de yaparlar. Batıda pornografinin serbestlik kazanması sonucu seks shoplarda değişik aletler satışa sunulmuştur. Dünyadaki porno pazarı 59 milyar S'dır. İnsanı maddi yönden sömürmeye yönelik bu tür gereçler, bunları kullanan erkeklerde ruhsal çöküntülere neden olmaktadırlar. Tıbbi seksoloji açısından bu tür alışkanlıklardan kaçınılması önerilmektedir.

Mastürbasyon, insanı ölçüsüzlüğe sevk keder. Aslında masturbasyon insanı tatmin etmez; doygunluk ve rahatlık meydana getirmez. İnsanın cinsi zevk ve hislerini tatmin edilmemiş bırakarak, daha fazla tahrik eder, azdırır. Bundan dolayıdır ki masturbasyona devam edenlerin, bu arzuları gittikçe şiddetlenerek bu işi fazla ileri götürürler. Bu da zararı arttırır. Haddinden fazla cinsi münasebetler de zararlıdır; fakat mastürbasyonun fazlası çok daha zararlıdır.

Fazla mastürbasyonlar, çeşitli hastalıklara ve rahatsızlıklara sebep olabilir. Mastürbasyon, doğrudan doğruya hastalık yapıcı değil ise de, dolayısıyla buna sebep olur. Çünkü ölçüsüz mastürbasyonlarla, vücut kuvvetten düşerek bünyedeki kan tabii kudretini kaybettiğinden, bazı rahatsızlık ve hastalıklara yol açar.

Mastürbasyon müptelaları, cinsel münasebetten gereken zevki alamazlar. Bu işi mutlak alışkanlık haline getiren kimseler, cinsi münasebetlere -aile hayatında- önem vermezler. Bundan pek zevklenmezler. Bu hal, mastürbasyon düşkünü kadın ve erkeklerin her iki cinsinde görülebilir. İkisi de kendilerini tatsız zevk (!) alışkanlığına kaptırdığından, eşleriyle yaptıkları münasebetten tatmin olamazlar. Böyle kimseler için, mastürbasyon daha cazip görünür. Cinsi münasebetten sonra ayrıca masturbasyona el atmaktan çekinmezler.

Mastürbasyon, asla cinsi temas zevkine -onda birine dahi- ulaşamaz; fakat gençler için adatıcı bir illet kesilir. Mastürbasyon ile cinsel ilişki zevki arasında, gübrelik ve gülistan misali fark vardır. Kadın ve erkeği yaratan büyük San'atkar, onları öyle bir san'at ve ustalıkla yoğurmuş ki onların cinsel birleşme esnasındaki zevk alışverişi, başka hiçbir yapmacık usullerle elde edilemez...

Mastürbasyon neticesinde vücut yorulur, ruh sıkılır. Halbuki başarılı bir cinsel münasebette vücut dinlenir, ruh ferahlanır. Çünkü olgun bir cimada, karşılıklı olarak sevgi, heyecan ve hararetle, bir takım kimyevi elektrik alış-verişi vardır. Mastürbasyonda ise bunların hiçbiri olmadığı gibi, kıymetli kimyevi maddeler zorla kapı dışarı edilmektedir. Bunun neticesinde, insanda ferahlıktan uzak bir çöküntü ve yorgunluk oluşmaktadır.

Mastürbasyon alışkanlığı, bel gevşekliğine (erken boşalmaya ve idrar yolları da dahil olmak üzere diğer rahatsızlıklara) yol açar. Evlilik hayatında, erkeklerin şikayetlerinden en çok görüleni de bel gevşekliğidir. Yani erken inzal; cinsi münasebete başlar başlamaz, meninin hemen boşalmasıdır. Erkeğin böyle çabucak münasebeti bitirmesi, bilhassa kadını doyumsuz bırakır. Bu hallerin devamı ise, eşler arası huzursuzluğa yol açar. Bel gevşekliğinin çeşitli sebepleri olabilir ama, mastürbasyon da başta gelen sebenlerdendir. Bu ıztıraptan kurtulmanın bir çaresi de, mastürbasyonu terk etmektir.

Aşırı mastürbasyon alışkanlığı, kadınlarda cinsel soğukluğa da sebep olur. Cinsel soğukluk: Kadının cinsi münasebetten zevk duymaması, hissen soğuk ve isteksiz olmasıdır. Bu his soğukiuğunun çeşitli sebeplerinden biri de, alışkanlık haline getirilen aşırı mastürbasyondur.

İşin garip tarafı, bu tip bazı kimseler, evlendikten sonra da bu illeti devam ettirirler. Çok mühim bir evlilik vazifesi olan cinsel münasebet faaliyetlerinde, eşleriyle pek ilgilenmezler. Neticede eşler birbirlerinden uzaklaşırlar. "Cinsel isteklerini' kendi kendine dindirmekten zevk alanlar, tenha yerleri sever, hep yalnız kalmak ister, fırsat buldukça bu kötü oyunu oynar.

Vajinaya bir takım cisimler sokarak mastürbasyon yapan kızların, "kızlık" nişanı olan bekaretlerine bir zarar gelebilir. Bu durumda bazı cisimlerin içeride kalarak, ameliyatı lüzum etmiş muhtelif vak'alarına, tıp tarihinde çok rastlanmıştır.
Mastürbasyon tiryakilerinden bazı gençler, bu fena işe başkalarını da alıştırırlar. Sadece kendi yaptıklarıyla kalmayıp, cemiyetin birçok çocukları ve gençleri arasında, bu kötü illetin yayılmasına sebep olurlar.

Bir diğer zararı da, çiftlerin birbirinden nefret etmesi, cinsel duygu duymamasıdır. Çünkü masturbasyoncu kişi, başka bir yoldan şehvetini tatmin ederek doygun kalmaktadır. Bunun manası, eşlerin birbirinden beklediğini bulamaması ve ümitlerinin kırılmasıdır. Sonunda eşler birbirinden uzaklaşır ve başka tatmin yolları ararlar. Gayri meşru yollara giderler.

Uzman ilim adamlarının mastürbasyon konusunda araştırma neticesi ortaya koydukları gerçek şudur: Aşırı masturbasyona devam edenler, çok tehlikeli akla yönelik hastalıklara maruz kalır. Bunları şöyle sıralıyabiliriz:

Zühul ve nisyan (unutma, geçiştirme), irade zayıflığı, hafızada gerileme, yalnızlığa heves, çabuk unutma, korku ve gevşeme, üzüntü ve sıkıntı, birtakım suçları işlemeyi tasarlama, intihar.

Buna benzer birtakım düşünceyi alt-üst eden, iradeyi iyice zayıflatıp şaşkınlaştıran, kişiliğin zedelenmesi gibi arazlar, illetler.

İslam hukukunun aşırı mastürbasyonun doğuracağı kötülükleri nazara alarak koyduğu hükümlere gelince, aşağıdaki deliller bunu yansıtmaktadır:

a) Allah (c.c.) buyuruyor:

"Onlar ki namus ve iffetlerini (haramdan ve şüpheden) korurlar. Ancak eşlerine ve sahip oldukları cariyelerine karşı (cinsel arzu duyarlar da) bu yüzden kınanmazlar. Artık kimler bu meşru sınırı geçerse, işte onlar haddi aşanlardır." (Kur'an-ı Kerim, Mü'minun: 6-7)

Bu ayetin genel mana ve hükmüne giren şudur: "Artık kim bu meşru sınırı aşar veya geçerse, işte onlar haddi aşanlardır."

O halde evlilik yolundan başka bir yolda şehveti boşaltmak, zina, livata, el ile mastürbasyon gibi, ölçüsüzlük ve aşırılık haddi aşmak demektir.

Yorumlar

Kendi kendini tatmnin etmek

Kendi kendini tatmnin etmek tabiyki günahtır kuranda da belirtiliyor ayrıca bedene zaradaveiyor lakin allaha naısl hesap vereceğiz.Allah böyle şeyleri yasaklamışsa vardır bi hikmeti

İstimna Bil-Yed

Mastürbasyon (İstimna Bil-Yed)

(Veli Köle – Emir Efendi Tekâmül Yurdu Hocası) (17 Ocak 2004 Cumartesi)

Sıhhat ile alakalı mevzularda haya yoktur. Şuan gençlerde çağın vebası sayılacak kadar büyük tıbbi , dini , maddi ve manevi yönden çirkin görülen bir hastalık peydah olmuştur. Bu bir tiryakilik misalidir. Alışanlar bırakmakta zorlanırlar. Fakat zararları haber verildiğinde terki mutlaka uygulanacaktır. Bu Ayet-i Kerihe ‘İstimna Bil-Yed’ diye isimlendirilir, tıpta ise ismi ‘Mastürbasyon’ dur.

İlk olarak Yahudi çocuğu tarafından işlenmiştir. Ne tıbben ne de dinen hoş görülmemiştir. Kişinin bu halle hâllendiği bir takım alametlerle anlaşılır ki, bu alametler onun zararınadır.

Mastürbasyon yapan kişinin öncelikle yüzü ve benzi sararır. Halsizlik halleri görülür. Genç yaştaki çocukların hafızasını öldürür. Kişinin dersi anlamamasına, anladığını hemen unutmasına sebep olur.

Vücudu tamamen öldürür. İlk olarak bel ağrıları başlar, bacaklarda halsizlik, kireçlenme gibi hastalıklar oluşur. O, bunu romatizma veya diz üstü çok oturduğundan meydana gelen bir şey zanneder. Bacakları bitirir, kireçlenme olur ancak sebebini anlayamaz.

Bundan birkaç yıl önce bir doktor, hastalarından birinin genç bir delikanlı olup hastalığının ne olduğunu sorar. Doktor ona istimna bil-yed(mastürbasyon) yapıp yapmadığı hakkında sorar. Genç her ne kadar inkâr etsede kısa bir sonunda itiraf eder. Vücut gücünü yitirdiğinden, vücudu çürüdüğünden çok geçmeden ölüverir. Çünkü bu ‘er bezi’ denilen hayati bir sıvıdır.

Büyüklerimiz ‘Ağacın özü kuruduğunda ağaçta nasıl kurursa istimna bil-yed yapan kimsede öyle kurur’ buyurmuşlardır.

Mastürbasyon vücudu yok eder demiştik. Bu işe devam edenin yaşlanınca elleri gayri ihtiyari ( istem dışı ) olarak titrer. Her âzâya zarar verir. Gözlerin görmemesine, göz numarasının hızla ilerlemesine sebep olur. Çok ders çalıştığından göz numarası yükseliyor zanneder. İşitmeye tesir eder, kulak uğultularına neden olur.

En kötü zararlarına gelince insanda kısırlık meydana getirir. Şuan bu yüzden birçok aile ayrılmaktadır. İktidarsızlıkta görülen en büyük ( belirgin ) özelliklerindendir. Unutulmamalıdır ki bir erkekte kadına tenasül isteği ne kadar çoksa kadınlarda bu istek bunun birkaç misli daha fazladır. Onların şehvetleri yaradılış itibarı ile daha çoktur. Ancak onlara, bunu örtsün diye Cenâb-ı Hakk haya duygusu vermiştir.

Üstad Süleyman Hilmi Tunahan (K.S.) ‘ İstimna Bil-Yed yapanlar hanımlarına rezil olacaklardır’ buyurmuşlardır. Hadisi şerîfinde peygamber efendimiz (s.a.v.) : ‘O fiili işledikleri için kıyamet günü elleri hamile bir kadın gibi gelir.’ Buyurmuşlardır.

Merhum Kemal Kacar ‘Kişi evlenince çok cima’da bulunmamalıdır’ buyurmuşlardır. Çünkü o insanın manevi gücüdür. Onun koruması, insan korunmasına vesile olur. İşte böyle ki, iktidarsızlığın ve kısırlığın meydana gelmesi ile huzursuzluk, geçimsizlik ve ayrılık hasıl olur.

Vaktiyle 15 yaşındaki bir çocuk bu işe başlar ki 23 yaşında yakalandığı hastalıktan kurtulamaz ve hayata gözlerini yumar. Yukarıda dediğimiz gibi bu kişilerin yakalandığı hastalık kendilerinde kalıcı olur, kolay kolay kurtulamazlar ve sonunda ölürler.

Bir insanın bir damla kan üretebilmesi için 40 lokma yemesi lazımdır. Gelen erlik suyunun her damlası ise 40 damla kan üretecek kadar enerji yitirmesine sebep olur ve insanın vücut dengesini bozar. Bugünkü tıbbın görüşü budur.

Ayrıca hanımı ile 12 defa beraber olmakla bir istimna bil-yed bir değerdedir. Kişiyi o kadar yorar madden ve manen hiçbir yararı yoktur. Her ne kadar genç zevk aldığını zannetsede buda hayaldir. Vücutta 2 günde iyileşecek yaranın 1 haftada iyileşmesine sebep olur. Bunu yapanların bacak ve kasıklarında erime görülür.

Ancak zina yapmaya kadar giden bir kimsenin bunu yapmasında cevaz vardır. Fakat ‘Şu devirde herkes açık seçik, yapmazsam duramam ayrıca her yerde aklıma geliyor’ diye ucu bahanelerle kurtulamaz.(Verilen cevaz zinaya gitmek üzere olan birinin zina yapmaması için en son başvuracağı çıkış yolu olmalıdır.)

Bu fiili yapana Peygamberimiz (S.A.V.) in laneti Hz. ALLAH’IN gazabı vardır. Ayrıca bu kimselerde heyecanlanmada olur. Kısacası vücudu, heva ve hevesi, gençlik arzusu yok etmiştir. 30 gr. Meni 1200 gr. Kana müsavidir. Bu kan ki vücuda hareket veriyor. Başta insanın zekâsına zarar verir ve vücutta aşırı depresyon meydana getir. İstimna şerlerin toplandığı yerdir. Kansızlık yapar ve ishal, mide ağrıları, boş ilik hastalığı, verem, uykusuzluk ve kamburluğa sebep olur. Bunu yapanlar ya çılgın ya deli yada budala olacakları kesindir. Sonuçta kerih ve zararlı bir şeydir.

Bir azanın beyinle irtibatının kesilip felç olmasına sebep olur.

Hüseyin Pembe ( Evliya Çelebi Tekâmül Yurdu Hocası )

Ey kardeşlerim elbette sen şu şeyler olmadan ilme nail olamazsın:

1 Zekâ

2 Hırs

3 İtaat

4 Maişet( Geçim )

5 Sohbet-i Üstaz

Zekâ: İlim için elbette belirli bir zekâya sahip olmak lazımdır. Eğer zekâmız varsa bu zekâmızı izale eden sebeplerden uzak durmalıyız. Zekâyı izale eden sebeplerin başında kişinin istimna bil-yed yapması vardır. Bu bir insan için hele hele ilim öğrenen bir talebe için çok acı ve kötü bir şeydir.

Bu bir taraftan ulvi makama çıkmış bir kişinin o ulvi makamdan inmeye çalışmasıdır. Kişinin eli ile kendinin tatmin etmeye çalışması tıbbende açıklandığı üzere hanımı ile 5 defa cima etmesinden daha çok zarar verir. Zira o beyaz su Cenab-ı Hakkın insana verdiği manevi bir güçtür. Bu işi yapanlar yarın mahşerde gölgelenmekten mahrum olacaklardır. Bunu yapan insanda kemalat olmaz, ilim olmaz, şuur olmaz, haftalarca feyz-i Muhammedî gelmez boşuna uğraşır durur.

Ayrıca ruhi hastalıkların başlıcaları şunlardır:

1 İstimna Bil-Yed

2 Banyoda Bevl Etmek

3 Radyasyon

4 Ekmek Kırıntılarına Dikkat Etmemek

Re: İstimna Bil-Yed

hocam allah binlerce kez razı olsun sizden,ben de bu illete müptelayım.Bu yazdıklarınızın hepsinin hakikat olduğu gün gibi aşikar. rabbim bırakmayı nasip etsin

kurban oldugum ALLAH bu

kurban oldugum ALLAH bu yazıları yazan ınsandan razı olsun, artık yapmıycam Allah gunahlarımı affetsın cok pismanım, kendımden utanıyorum kurtuldum artık yapmıycam

YAZINIZI OKUDUM

ARTIK MUTLUYUM BUNU BIRAKCAM

KOTKUYORUM

BUNU YAZARKEN AĞLAMAKLIYIM RABBİM İYİKİDE SİZİ KARŞİMA ÇIKARDI ARTIK BU İLLETİ YAPMIYACAĞIM COOOOOOOOOOOOOOK KORKUYORUM YAPMAYA BAŞLAYALI1 YIL OLMADI AMA RABBİM İNŞALLAH BENİ AFFEDER ÇOK PİŞMANIM YAZINIZ AKLIMA GELİNCE ÇOK AĞLAMAKLI OLUYORUM O İLLETE lanet OLSUN ALLAH SİZE MAĞFİRET ETSİN

Bi iSm-i aLLah-iR raHman-iR

Bi iSm-i aLLah-iR raHman-iR raHim!!! La-iLaHe-iLLaLLaH

Hadi ben De bisey yazayim bakalim :)

Bu konu aslinda konusulacak bi konu bile degil ama iste biz insanoglunu cehalet surukluyor ucurumlara. Bilmeden olmaz diyoruz ve basliyoruz:

Sayin yazanlar ve soru soranlar... Bu adini anmak bile istemedigim seyi yapanlara sesleniyorum... Eger bu ise bulasmis iseniz bile kendinizi vazgecirmeye calisin. Eger bulasmamis olaniniz var ise bulasmasin cunku cok tehlikeli olabilir (bagimlilik yapabilir aynen eroin gibi).

Bulasanlar:

Seytanin oyunlarini kendi akliniz ile cozun. Seytana asla kanmayin ve pabuc birakmayin. Dikkatinizi verin kendinize nerde hata yaptiginizi nerden sehvete kapildiginizi dikkate alin ve bi daha ayni seyi yapmayin hatta ordan gecmeyin bile. (Kusura bakmayin bayanlar) Diyelim bir bayan gordunuz o zaman bakmayin... basinizi onunuze egip yuruyun cunku haram'a bakmamak bir vacib sevabidir.

Bana gore burda bulasip bulasmadiginizi vurgulamaniz dogru degil cunku insanlar yanlis anlayabilir, soylemek bile zor ama tahrik bile olabilirler cunku bu sanalin basinda ne seytanlar dolasiyor bi bilseniz... Neyse bana gore bi gencin bulasabilecegi en kotu olaylardan bi tanesidir bu.

Bana sorarsaniz buna zaten sevap diyemeyiz de, gunah denilir mi bilemem. Daha cok mindar demek bana gore mantikli geliyor. Ille de haramdir diyenler olabilir ama Islam'da mezhepler vardir ve bu mezhepler dinin zenginlikleridir. Degisik mezhepler degisik seyler soyleyebilir fakat bu once insanin kendi vijdanina kalmis biseydir. Bunu zevk icin yapmayanlar olabilir sadece zevk icin yapmis olanlar da mesela gunde bilmem 5 defa 3 defa diyenler: bence gunaha giriyorsunuz. tevbe edin ve kendinize hakim olmaya calisin. Eger yapamadiysaniz bi daha deneyin... bi daha, ve bi daha. asla mucadelden vazgecmeyin cunku seytan zor vazgecer!

Hakkinizi Helal Edin.

Selamun aleykum...

masturbasyon

slm lar ben burdan seslenmek ıstıyorum angella adlı kullanıcıya sen nerede yasıyorsun ,? sen ne ye dayanarak bu fetvaları verebılıyorsun? inancın ne ? senın bu anlattıklarını okuyan belkı ya cahıl bır okursa?,ve de uygularsa sen vermış oldugun bu bılgılerın vebalını verbılıcen mı ? böle yalan yanlış bılgıler verme arkadasım(
yeni
angella tarafından Cts, 2008-08-23 22:26 tarihinde gönderildi.
1 DAMLASI 40 DAMLA KANA EŞİT DEMEK MENİNİN COK DEGERLİ OLDUGUNA Bİ KANITTIR İCİNDE KARŞI TARAFI YANİ KADINI KORUYAN ANTİSEPTİK KORUYUCLAR İCERMESİNİN YANINDA HAMİLE KALMASINI SAGLAYAN DEGERLİ BİR SIVI OLDUGU İCİN OYLE YAZILMIŞTIR...SİZ EVLİMİSİNİZ? DEGİLSENİZ VAH MUSTAKBEL EŞİNZE...

FETVALARA İNANMAM KURAN DIŞNDA YAZILAN CİZİLEN HİC BİR HADİSE İNANMAM ASIL OLAN KURANDIR...VE GUNAH OLSA ZİNANIN GUNAH OLDUGU ACIK BİR DİLLE YAZILDIGI GİBİ O DA YAZILIRDI..BAKINIZ ACIKLAMAM..

doktor kızı olmamın yanında dini bilgiye de yeterince sahibim....annem ve babam doktor...ve dinine baglı bi insan olarak cok onemli seyleri BİLİN KORU KORUNE DİNE İNANMAK OLMAZ...

masturbasyon hem kadın hem erkek icin dogal bir olgudur...zararı gunahı ASLA VE ASLA YOKTUR...buyuk bir gunahsa Kuran da net bir sekilde ayeti olurdu lutfen sacma dusuncelerle kendinizi koreltmeyin..21.yuzyıldayız diyerek cagdaş ahkamları kesmek yerine sizleri aydınlatmak derdim DİNİ KESİM DEDİGİMİZ ....ve cogu kulaktan dolma seylere inanan cahil arkadşlarımızı gordukce cok uzuluyorum....

İMAN KAFADA BİTER...... masturbasyon saglıkla ilgilidir ve gereklidir....masturbasyon yapmazsanız(erkekler icin) meninin oyle biriktigi anlar olurki....penis agızında biriken meni artıkları tuvalete cıkmanıza engel olacak derecede ciddi agrıların yanı sıra, tuvalet sorunu (idrarı yapamama, kanalların tıkanması, inanılmaz sancılar, sertleşme olamaması) gibi ciddi sorunlar dogurabilir...ve bunlar sizin henuz kuramadgınız evliliginizi (eger kurarsanız) bir iki ay icinde bitirebilir...cunku cinsellik evliligi dengede tutan sevgi saygı sadakat ve asktan sonra cinsellik gelir

gece bosalmalarına gelince vucudunuz alarm veriyor... tovbe falan sacma dusuncelerle kendinizi cezalandırmayın....bu GUNAH DEGİL ... erkeklerin net olarak %99 u bayanların%75 i masturbasyon yapar..

VE SAGLINIZ İCİN GEREKLİDİR..

YAPMAZSANIZ KURUMUŞ MENİLERLE CİDDİ SORUNLAR BAKIN CİDDİ DİYORUM ALTINI CİZEREK BEN DOKTOR EVLADIYIM VE NELER OLDUGUNU SAGLIGI DİNİ İİ BİLİRİM KULAKTAN DOLMA HADİSLERLE HAYATINIZLA OYNAMAYIN...insanın kendini tatminle mutlu etmesi gunah degildir..

hemen karşıtırıyorsnuz şeytan vesveselerini...eee madem yapmıyorsnuz RABBİNİZ neden gece boşalmalrına neden olacak talimati veriyor vucudunza HAŞA o sizin zarar gormenizi ister mi?

vah ki ne var diyorum eşlerinize yetemeyen nelerden zevk alabilecegini ve alabileceginizi bilmeyen cahil insanlar olarak kalmışsnız toplumumuzda....

yazık diyorum) aman ha bu yazıyı okuyan arkadas lar bu arkadasın dedıklerıne aldanmayın sakın kanmayın zınhar kesınlıkle ve katiyle dınımızce yasak yapılması kesınlıkle uygun görulmeyen bır davranıştır,sureklı yapmak adet olduğunda harama yakın olan bır gunah halıne gelır ve haram bıle sayılır çoğu ıslam alımıne göre

Herkese Selam.. Herşey Bir

Herkese Selam..

Herşey Bir Enerji Ürünüdür.. Cinsellikte Bir Enerjidir.. Enerji Asla Akmayı Kesmez Onu Asla Durduramazsınız.. Ve Eğer Onu Ne Kadar Bastırmaya ÇaLışırsanız O Enerji İllaki Başka Forumlarda Daha Kötü Bir Şekilde Yaşamınıza Tezahür Eder.. Hepimiz Bir Anne Baba Ürünüyüz.. Şimdi Sizlere Soruyorum Anneniz Babanız Sizi Yaparken İbadet Mi Ediyorlardı Yoksa Sevişiyorlarmıydı ? Artık Lütfen Kırın Bu Tabuları.. Mayamızın Cinsellikten Türediğine İnanmamak Cidden Garip..

mastürbasyon

eşler birbirinden uzaksa ve telefonla konuşurken bir takım hislere kapılıp nefse hakim olunamayıp eşini hayal ederken bu durum yaşanırsa acaba bir mazeret oluyor mu bunu merak ediyorum bu konuda bilgisi olan bizlerle paylaşabilir mi? S.A

Selamun Aleyküm

Benim Bir kaç Sorum Olacak Günlük hayatımda Utancımdan hiç kimseye söyleyemiyorumm...Ben 18 yaşında Bir gencim Masturbasyon benim için VAZGEÇİLMEZ hale geldi günde 4-5 defa yaptığım bile oluo Mesela tam banyo edip Abdestimi alıyorum 15 dakika sonra Tahrik edici birşey görüyorum ve Kendimi tutamıyorum..Meni denilen şey Gittikçe Sanki azalıyor Yada bna Öyle geliyor Acaba ilerde Bana bir sorun Çıkarırmı Yani Çocuğum Olması konusunda Bir sıkıntı Yaşarmıyımm..Lütfen birşey yazın Çok merak ediyorum TEŞEKKÜRLER..

nefsime zor hakim oluyorum

slm ben 20 yaşında bi genç oğlanım. benim sorunum çok mastürbasyon yapmam. kendi kendime bu son artk yapmıcam desemde ertesi gün bidaha.. bazı zamanlar her gün yapıyorum. pişman oluyorum her açıdan, hem banyo yapmam gerekli oluyo hem vücuduma zararlı olcanı düşünüyorum hemde kendimi kötü hissediyorum(aşağılık duygusu gibi kendime yakıştıramıyom). başka arkadaslarım ne kadar sık yapıyo onuda bilmiyom ama genelde duyduğum haftada 1 - 2 kez fln. acaba diyorum ki bir kız arkadaşım olsa idi bunu yapmazdım heralde diyorum kendi kendime . eskiden varken yapmıyodum çünkü. ayrılınca eğilim gösterdim.

işin kötü yanı akraba veya tanıdık bazı kız ve bayanlara(yenge teyze gibi) hayallerimde artık onları düşünmeye başlamam. çok pişman oluyorum ama böyle düşünerek yapmak günahmı ?

Bu konu hakkında kız erkek bilen varsa yazsın lütfen !

bir itiraf yazacak olursam eskiden az mast.. yaparken daha çok zevk alıyodum artık zevk duygusu azaldı doğrusu ve zevk alamayınca hayalimde fantaziler kurarak o zevki ancak yakalayabildim bu yüzden örneğin komşumuz olan bayanları düşünmeye başladım vs..

inşallah normal bi seviyeye iner bu durumum daha önemlisi bi an önce evlenmeyi nasip etsin Allah (c.c) o zmn kurtulcama inanıyom tam olarak. Ae olun..

arkadas!

Bi iSm-i aLLah-iR raHman-iR raHim!!! La-iLaHe-iLLaLLaH

arkadas bayanlari dusunmekten vazgec oncelikle cunku seytana kanmaya basliyorsun. Zina bildigimiz uzere seytanin en sevdigi yontemdir. Seni yavas yavas o tarafa cekmeye calisiyor. Seytanin oyunlarini dikkatli takip et ve onu yenmeye calis. 20 yasinda isen artik kendine tam hakim olabilmen lazim. Bayan gorursen sokakta veya baska bi yerde: basini onune koy ve yuru. Bakmamaya calis ve yavas yavas bitir seytanin isini. Oyle belki $ap diye yapmayabilirsin keske yapabilsen ama azmini kaybetme seytan karsisinda ve direncli, sabirli ol.

Bol bol dua etmeyi de unutma ve bu yaptigin seyinde kotu bisi oldugunun farkinda ol hep.

Selametle.

!!!! Bu Konuyu Dikkate Alın !!!!

BEN BU YAPTİĞİMDAN ÇQ UTANİYORUM BENİM Bİ ERKEK ARKADAŞİM WR AMA YANİMDA DİİL HERGÜN SABAH AKŞAM MESJLAŞİYORUZ BİRBİRİMİZİ ÇQ ÖZLÜYORUZ AMA HİÇ Bİ ZAMAN ELİ ELİME BİLE DEĞMEMİŞTİR BİZ ÖYLE 3-5 GÜNLÜK Bİ İLŞKİ YAŞAMİOZ EVLİLİK DÜŞÜNÜOZ NEYİN NE OLDUĞUNU DA İİ BİLİOZ AMA O BEN HERŞEYİ SENLEN YAŞAMAK İSTİOM DİOR VE BİZ BAZİ GECELER MSJLARİMİZLA BİRBİRİMİZİ TATMİN ETTİRİOZ BEN İLK ZAMANLAR BUNA İİ BAKMAMİŞTİM AMA O BU YAPTİĞİMİZ NE AYİP NE DE GÜNAH DEDİ AMA YİNE BİLMİYORUM LÜTFEN BU KONUDA BİLGİSİ OLAN WRSA BANA YARDİM EDEBİLİR Mİ ALLAH'İM EĞER BU YAPTİĞİMİZ GÜNAHSA NE OLUR AFFET DEMEKTEN BAŞKA Bİ ÇAREMDE YQ AÇİKÇASİ

dıkkatlı olun

eger aranızada nıkah yoksa tabiki gunah.hem bırbırınıze ozel seyler barındırmanız evlıliginiz acısından daha sıhhatlı olacaktır.allah sabr edenlerle beraberdır.

Nikah yok ama

Benim durumumda o bayandan farksiz ama biz nikahi simdi yapmak istiyoruz ama ikimizde ayri ulkelerde oldugumuz icin nikah yapamiyoruz ve biz nisanliyiz ama nisanlim gelemiyor buraya ve ailemde imam nikaha yok diyorlar ve biz en az 2 gunde bir herseyi konusuyoruz konusuyoruz bir daha konusmayacaktik ama en az 4 gun surdu sonra yine dvm ettik sizce bu ne derece gunahtir ve ne yapmamiz lazim ama cvp yazarsaniz sevinirim

selamlar...

......

.... kardeşe yazdıgın yazıyı okudum ve cvp vermek istedim günahtır haramna bulaşıyrsun zina bile olabilir masturbasyon bile günahken o nasıl olmasın karsındaki kandırıyor seni gercekten sevse buna zorlamaz ya evlenmezse sennle ne olucak pişmanlık pişmanlık hep böyle kandırıyorlar yok seninle ilk defa snei istyrm o kadr istyrsa evlensin bu işi yapmak istemedigini söyle bakalım tepkisi ne olacak ve sende tövbe 3 aylar göz yaşı dök Rabbm bizleri bagışlasın gecemiyecegimz imtihanlara bizleri basbasa bırakmasın ... inş seni kırmamısımdır .. hakkını helal tövbesi kabul olunanlardan oluruz inş.daha fazla yadımcı olmak isterdim ama bilmiyrm bence ondan uzaklaş en iiisi bu olur yoksa sonu gelmez bunun.. RABBM YARDIMCIN OLSUN..

furkan beratoğlu'na

abicim.ben fen sınıfında okuduğum için birkac birşey öğrendim çok şükür.öncelikle.bu durum çok normal,çünki;vücutta meni cinsel temasta bulunsanda , bulunmasanda üretilir.meni bozulmaya başladığında vücut onu herhangi bir yolla atar.ben günah olmadığını duydum.mesela oruçlu iken uyuyunca atılırsa oruç bozulmaz.bu olduğuna göre normal birşeydir diye düşünüyorum.

FURKA BERATOGLUNA

BIRIBCSI GUNAHTIR IKINCISI DINDE MANTIK YURUTME TATMAM OYLEYSE SUNA CEWAP WER MENI GELDIGINDE GUSUL ICAP EDER DEMI.PEKI AFEDERSIN INSANIN UZERINE IDRAR SICRADIGI ZAMAN O ELBISEYLE NAMAZ KILINMAZ AMA MENI BULASTIGI ZAMN ONU ELIYLE UFELEYEREK TEMIZLER WE NAMAZ KILABILIR. HALBUKI MENI DAHA PIS DEMI GUSUL ICAP IDEYOR AMA NAMAZ KILINIR O ELBISEYLE TAMAM

bu sorun nasıl cozulur

selamın aleykum

benim buyuk bir sorunum var ve cozemiyorum kendimi cok suclu ve gunahkar hissediyorum. bunun cok buyuk gunah oldugunu da biliyorum. cozmek icin herseyi denedim ama sonuc yok. yasim 29. erkegim bekarim. hic bir sekilde ne parali ne parasiz iliskiye girdim girmem de zina buyuk gunah. kiz arkadas flort falan da yok. bunlar yanlis seyler. hic bir sekilde ne bir kizla opustum ne de elini tuttum. bunlar yoldan cikarici davranislar. ayrica genel yasantida hep kizlardan uzak duruyorum, otobus tren is yeri gibi. kizlarin oldugu mekanlardan uzaklasiyorum yoldan cikmayayim diye. ayni sekilde televizyonda da acik sacik kanallari sildim, sadece belli kanallar cikiyor, dergi almiyorum ve sadece bir gazete okuyorum bu da hic oyle acik resimler icermiyor. ayrıca mastirbasyon da yapmıyorum hic cunki zina sayilir. fakat nedendir bilmiyorum 2-3 ayda bir maalesef gece bosalmasi oluyor. bunu engelleyemiyorum. gece hic ahlaksiz ruya da gormuyorum. ama buna ragmen oluyor. bunu engellemek icin gece yatmadan nafile namaz kılıyorum, dua ediyorum, kuran okuyorum. aklımda hic ahlaksiz seyler yok ve boyle ruyalar da gormuyorum. ama gece bosalma oluyor ve kirleniyorum. bunu grubuma ve hocama sordugumda, imanli insanin kafasinda pislik olusturacak dusunceler olmazsa gece bosalma da olmaz, senin kafanda ahlaksiz seyler var o yuzden boyle oluyorsun dedi. inanan insan aklını temiz tutugu icin bosalmaya neden olan seyler uretilmez o yuzden de bosalmaz ve hep temiz kalir senin ahlakin bozuk dedi. gruptaki arkadaslarim da bana gunah isledigimi, kendilerine o pis olayin hic olmadigini tevbe etmem gerektigini soylediler. bana cozum onerin lutfen cok pismanlik duyuyorum bunu engellemenin bir yolu yok mu. bildiginiz dualar hadisler var mi. yatis seklini degistirmek cozum olabilir mi. her 2-3 ayda bir bosalma olunca ertesi gun defalarca tovbe ediyorum bu gunahi azaltir mi. ne kadar bir gunaha denk geliyor, zina mi yapmis sayilirim. Allah a sukur ramazan ayi boyunca hic olmadi.

Bi iSm-i aLLah-iR raHman-iR

Bi iSm-i aLLah-iR raHman-iR raHim!!! La-iLaHe-iLLaLLaH

Abi keske ben de herkes te senin gibi olabilseydik... Senin kadar mucadeleci olabilseydik. Illaki benim gibi diger insanlar da mucadele veriyordur sukur nefisleriyle ama senin bu anlattigin kadar oldugunu sanmiyorum. Ben senin gunah isledigini sanmiyorum cunku kendin bisey yapmiyorsun. Kendi kendini tatmin etmiyorsun. Insan uykudayken olum burnunun ucunda olurmus. Yani abicim uykuda bunu engellemen bence imkansiz. Ustelik sen iki uc ay diyorsun ki bu da kisa bi sure degil. Sen erkek olduguna gore bu sivinin bosalmasi lazim. Allah'da boyle bisey nasip etmis vucuda ama bunu yanlis kullananlar cok var. Bence o grup hocalarin ve arkadaslarin eger dedikleri gibi olmuyorsa olaganustu biseyi beceriyorlardir veya utanclarindan diyemiyorlardir yahut evlidirler ki ihtiyaclarini gideriyorlardir. O yuzden baslarina boyle bi olay gelmiyor.

ne gerekli acaba

Gavs-ı Geylani Hazretleri Bağdat ın harebelerinde nefsiyle mücadele ederken çetin bir kış günü kırk kere ihtilam oluyor her ihtilam oluşunda soğuk suyla guslediyor acaba o damı kötüydü haşa ondan sonraki bütün velilerin başları onun ayakları altındadır.İdrarda necis ama atmamız lazım vücudun ihtiyacı bu da vücud fazlasını atıyor ne gerekli acaba sabırla tefekkürle asla nefse ve nefsine uymuş kişilere uymadan Cenab-ı Allah ın yolundan gitmek Rabbim cümlemizin yardımcısı olsun.

Ya siz ne zavalli

Ya siz ne zavalli insanlarsini ya Allah sizi bunu gerektiginde yapin diye boyle bi ozellikle yarattmis bu sagliginiz icin gerekli birsey siz manyakmisiniz hasta ruhlular sizi cahiller yazik aciorum hepinize beyni yikanmis manyaklar öbür tarafa gittiginizde anlicaksiniz neyin dogru oldugunu neleri nasil abarttiginizi KUr'an oyle derin oyle buyul bir kitaptirki malesef siz dar goruslu beynini calistiramayan insanlar oldugunuz icin isin aslini hic anlayamadiniz yazik yazik cok uzuluoruz bu cahillikten cok cekiceksiniz cokkk

CVP:Ya siz ne zavalli

Allah alkolü için diye, uyuşturucuyu da kullananın diye yaratmadığı gibi bazı durumlarıda keyfinize göre tadını çıkarın diye yaratmamıştır..

Asıl senin gibi zavallılar, allah kadınları bizim için yarattı diye haram helal tanımadan sulanmıyor mu?

Masturbasyonun yapılması gerektiği haller oldugu gibi asla yapılmaması gereken durumlar da vardır. Aradaki dengeyi gözetmek gerekir..

arkadaş hocanızın ve

arkadaş hocanızın ve arkadaşlarınızın söylediğinden o kadarda muzdarip olmayın bildiğiğm kadarı ile eğer bir ilişki olmazsa vucüt bunu kendiliğinden atar buda gece ihtilam yolu ile olur buda günah değildir daha okadar iyi kullar olamadıkki

hocam mubarek bi adamsın ne

hocam mubarek bi adamsın ne diyim günahı yoktur istem dışı boşalmanın. el ile bu uygulamayı yapmanın günah olduğu söyleniyor ama keşke senin gibi olabilsek mubarek...

tahkik hocamın dediği gibi

tahkik hocamın dediği gibi siz istemeseniz bile vücut kendini temzilemek için onu dışarı atacaktır.. pek okumuş görmüş insan olmayabilirim ama gurubunun ve hocalarının sana hangi akla hizmet ederek o şekilde söylemişler şaştım açıkçası..

Sorun Yok kardeş çözülsün kardeş.vesvese ve itham var

kardeş şerler kesblere bağlı vücuda gelir,yani insan efalleri etvarlır ile ahvalleri ile harama günaha düşer,insan bir şerrin vücuda gelmesinde tercih kendisine bırakılmıştır.o şer yapmak yada yapmamak ile meydana gelir,şimdi sizin cüz-i ihtiyarınız dışında meydana gelen bir olayda nasıl mesul olursunuz hayret ediyorum.gayri ihtiyarı vücuda gelen şeylerde insan asla mesul olmaz,isterse bu tahayyulat ve tasvirat neticesinde vücuda gelsin,siz isterse hayalı olarak bir şeyler tasavvur etseniz ve neticesinde ihtilam olsanız bunda nasıl bir mesuliyet olabilir,nasıl böyle bir şey için insan suçlanabilir,peygamber efendimiz bile otururken bir yoldan geçen birini görmüş hemen evine gitmiş,ve ihtiyacını hanımı ile görmüş,yani o zatı nurani günahmı işlemiş haşa ve kella,
kardeşim sizin hocalarınız ve arkadaşlarınız sizi itham ettikleri şeyler mesnetsizdir,bu tür şeyler insanın bir şeyler düşünmesine ,ahlaksız olmasına bakmaz,kalbin kötülüğüne de bütün bütün bakmaz,hayali olarak belki düşüncüler neticesi olarak insan ihtilam olabilir ama gayri ihtiyarı olan şeyler için insan mesul olmaz,ortada hangi günah var ki arkadaşların seni günah ile itham ediyorlar,şeytan insan istemezse insanın kalbine ve aklına heryerde her türlü süfli düşünceleri getirebilir,en büyük zatlara bile bu noktadan ilişebilir,onlar hesaba nefis ve şeytanı katmadıkları içinve insanın fıtratında olan kuvveyi şeheviyeden haberleri olmadığı için öyle bol keseden atabiliyorlar,kardeşim mahzun oluh kendini suçlu hissetme,senin iraden dışında vücuda gelen böyle bir şeyde hiç bir dini vebalin olamaz,çünkü seni istemezsen bile vucut belli bir zaman sonra onu dışarı atabilir,çünkü fıtrat böyle iktize ediyor,insan tuvaelet ihtiyacını hergün gidermek zorundadır yoka içi dışı kokar,bu sper keseside böyledir belli bir zaman sonra o spermler kokuşmaya yüztutunca vücut onu dışarı atıyor.sizin hocalarınız bilmiyorlarmı bu tür irade dışı olaylar sahabiler zamanında bile vuku bulmuştur,
dinimz kolaylık dinidir insanın iradesi dışında gelişen şeylerden mesul tutmaz,zorlaştırmaz kolaylaştırır,müjdeler nefret ettirmez,o insanlara söyle sahabi efendilerimizde ihtilamm oluyormuş,şimdi onların kalpleri mi kötü,ahlaksızlır mı,günahkarlarmı,çirkin şeylermi düşünüyorlar,haşa,fıtarı bilmeyen ona suç isnat eder iftira eder,3 ayda meydene gelen ihtilam için üzülme ,elli tatmini yapmadığın için sevin,ihtilam olunca banyonu yap,kurtul,bu kadar kolay kardeş,siz yine iyisiniz öyle gençler var needeyse her gün ihtilam oluyorlar,sizin ki ne hastalık nede kabahat nede günah nede haram,kardeş sana tövbe etmeni isteyenler tövbeye muhtaçtırlar,çünkü sizi ümitsizliğe itiyorlar,sizi günahkarlıkla itham ediyorlar,ahlaksızlıkla itham ediyorlar,çok yanlış.neredeyse sizi dinden çıkaracaklar,tekfir edecekler,siz galiba bunu kendinize vesvese yapmışsınız,bu vesveseyi düşünerek ,abartarak,şeytana kulak kabartarak büyütmeyin,vesvesenin en büyük sebebi bilgilisizlikten gelir,bilmemekten gelir,bilen adam vicdanın yada şeytanın verdiği fısıltıları bilir,hayal olan şeytanın fısıltılarna hakikat sureti giydirmez,
kardeş herşeyi oluruna bırak aihr zamanda bu kadar temiz kalmışsan ne mutlu sana ,bu kadar çıplaklığk gerilimine tutulup yoldan çıkmamışsan ne mutlu sana,şeytan size elle tatmin yöntemini yaptıramayınca sizi böyle bir şeyle itham ettirmeye çalışıyor.eğer kalbinizde marifet hakikat hikmet olmazsaydı belki her gün masturbasyon da yapabilirdiniz.demek şeytan sizi bu noktadan kandıramıyor,2 ayda bir vücuda gelen bir ihtilam ile suçlu günahkar göstermeye çalışıyor,müsterih olun böyle bir dehşetli çıplaklık asrında, hayasızlık asrında,yüzlerce milyonlarca insanlar zina fuhuş haram çukurlarında gezerken sizin 2 ayda bir istem dışı olan bir ihtilamdan muzdarip olup üzülmeyin,bugün elle tatmin yöntemine insanları iten mecbur eden hip çıplaklıktır.çıplaklık geriliminin kurbanlarıdır,bu gençlik,siz bu akıma tutulmamışsınız.mubarek olarak kalmışsınız.düşünün pirenin kanını dökmek ile insanın kanını dökmek bir midir.zina etmek ile elle tatmin yöntemini seçmek bir midir,tabiki değildir.birisinin neticsi ölüm bile olabilirken diğeri sadece zevk için olursa belki günahtır.haramdan kaçmak isteyen bir insan kuvveyi şeheviyesi devamlı bir surette çıplaklıkla uyanık tutulan bir insan ne yapacak zinamı yapmalı yoksa zaruret halinde elle tatmin yöntemini mi tercih etmeli,tabiki zaruret için pireyi oldurmeli,gidipte insanı öldürmemeli,
sizi yargılayan arkadaşlarınız bol keseden atıyorlar,belki çoğusu bu işi rüyalar dışı binlerce kere yapmıştır ama sanki ak paklarmış gibi size yükleniyorlar,bataklığın olduğu yerde sinek olacağını bilmiyorlar,çıplaklık varsa şehvette olacak tabiki,böyle bir zamanda ellerini kendine nikahlayıp her gün elle tatmin olan zavallı gençlerle dolu değilmidir ülkemiz.sizin yaptığınız tövbe kemalat tövbesidir günah değil.bu büyüklük erdemliktir,gayri ihtiyarı kusurlara tövbe etmek büyük insanların şiarıdır.ama bu işi suçluluk ve pişmanlık olarak görüp hayatı kendinize de zehir etmeyin,kafasından değilde kitaptan konuşan hocalara sorun.sorularınızı.evet göz kameresı neyi çekerse hayal sinemasinda o oynar,ama her sinemada gördüğü görüntülercinsana tesir etmeyebilir.

Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.

......

bence hiç öyle mastürmasyonmuş biklmem neymiş gerek yok sabredin 1 2 ay ondan sonra tamamen bırakırsınız inşallah ama hiç denememk de fayda var tabi çünkü hiç de hoş olmayan bi davranış

HOS OLMAYAN BİR DAVRANIŞ MI ALAKASI YOK

SAGLIK İCİN GEREKLİ BU...... yapmadıgınız icin peniste sertleşme sorununuz olursa şaşırmayın....30-35 yaşında erkekliginizden eser kalmaz

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: